K O N K U R S ZA DIZAJN ZNAKA–LOGO–a AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

0
SHARE

 Pozivaju se zainteresovani da uzmu učešće na Konkursu za dizajn znaka–logo–a Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) i blagovremeno pošalju radove sa osmišljenim dizajnom. STRUČNI ŽIRI I NAGRADA

Odluku o pobedničkom radu doneće tročlani stručni žiri. Pobednički rad biće nagrađen novčanom nagradom od 95.000,00 dinara.

PRAVA AGENCIJE

Pobednički rad biće zaštitni znak Agencije.

O AGENCIJI

Agencija je osnovana Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS” br. 97/08) kao samostalan i nezavisan državni organ koji: nadzire sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, vodi registre funkcionera i imovine funkcionera, rešava o sukobu interesa, izriče mere zbog povrede zakona, kontroliše finansijsko poslovanja političkih stranaka i izbornih kampanja, daje smernice za izradu planova integriteta, uvodi i sprovodi programe obuke o korupciji, postupa po predstavkama građana i pravnih lica i organizuje istraživanja o stanju korupcije. Agencija počinje sa radom 01. januara 2010. godine.
            

ZNAČAJ ZNAKA–LOGO–a

Agecija je novo antikorupcijsko telo sa prevencijskim delovanjem u sprečavanju korupcije. Početak rada Agencije zahteva i postojanje njenog vizuelnog indetiteta. Komunikacija Agencije sa javnošću ostvaruje se i kroz vizuelni indetitet Agencije, koji je u funkciji prepoznatljivosti Agencije. Podrška javnosti uslov je uspešnog rada Agencije.

Logo Agencije kao njen zaštitni znak trebalo bi da na jednostavan, prepoznatljiv i upečatljiv način objedini, ilustruje i istakne najznačajnije karakteristike Agencije kao samostalnog i nezavisnog državnog organa i njenih nadležnosti.

 

ZAHTEVI ZA DIZAJN ZNAKA–LOGO–a

Idejno rešenje (grafičko, slikovito) dizajna znaka–logo–a trebalo bi da odslikava suštinu delovanja Agencije kao odgovornog, nepristrasnog, samostalnog i nezavisnog državnog organa. Istovremeno, znak–logo trebalo bi da bude jednostavan za uočavanje i prepoznavanje u domaćim okvirima i inostranstvu.  Potrebno je da sadržina i izgled znaka–logoa na kreativan i inspirativan način predstave Agenciju i onemoguće svaku zamenu ili zabunu u pogledu identifikacije korisnika.

Idejno rešenje dizajna ne sme ni na koji način vređati ili delovati uvredljivo za bilo kog građanina i Republiku Srbiju.

U pogledu geometrijskog oblika ne postoje posebna ograničenja, osim opštih ograničenja da znak–logo ne sme biti vulgaran, sporan ili zabranjen, dok njegova veličina mora omogućiti svakodnevnu uptrebu i primenu u različitim situcijama kao što su službena prepiska, izrada publikacija i medijsko predstavljanje.

Kod tekstualnog (alfabetskog) dela znaka potrebno je voditi računa o upotrebi jezika na teritoriji Republike Srbije tako da omogući nesmetanu upotrebu različitih jezika i pisama, kada je to potrebno u zakonom propisanim slučajevima, bez promene samog idejnog rešenja.

Kombinacija broja i izbora boja u idejnom rešenju dizajna znaka potrebno je da podstiče optimizam i učvršćuje veru u nameri da se sprovedu sve mere i aktivnosti iz nadležnosti Agencije u pogledu sprečavanja korupcije.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju zainteresovani građani Republike Srbije, bez obzira na uzrast i profesiju.

Predloženo rešenje treba da se sastoji od znaka i ispisa „Agencija za borbu protiv korupcije”.

Radovi se dostavljaju u zatvorenim kovertama na listovima A4 formata i svaki list treba da je obeležen šifrom učesnika konkursa.

Rešenje treba dati u boji i crno–beloj varijanti, a alfabetski deo u cirilici i latinici.

Uz rešenje treba dati kraću eksplikaciju i tehnički opis rešenja.

Na posebnom CD–u, takođe označenom istom šifrom, treba snimiti kolorno i crno–belo rešenje, svako u posebnom fajlu (RGB jpg, ne veće od 800×800 px).

U posebnom zatvorenom kovertu, na kome je ispisana šifra, treba dati „rešenje šifre”– ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail.

 Poslati radovi neće se vraćati.

Prvonagrađeni autor se obavezuje da Agenciji dostavi izabrano grafičko rešenje kao fajl u nekom od vektorskih formata.

Prvonagrađeni autor se obavezuje da ustupi sva svoja autorska imovinska prava Agenciji.

ROK ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

Pravo učešća na konkursu imaće autori čiji radovi su predati do  25. oktobra 2009. godine.

Radovi se dostavljaju na adresu:

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 2.