Home [konkursi] Poziv za finansiranje projekata koji se odnose na izradu i primenu akcionih...

Poziv za finansiranje projekata koji se odnose na izradu i primenu akcionih planova opštinskih KZM

72
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade upućuje POZIV za dostavljanje prijava za  FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA IZRADU I PRIMENU AKCIONIH PLANOVA OPŠTINSKIH KANCELARIJA ZA MLADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2009. GODINU

 

Pozivaju se zainteresovani da dostave prijavu za finansiranja projekata koji se odnose na izradu i primenu akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
– podsticanju mladih na aktivno učestvovanje u društvu;
– izgradnji sistema informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima;
– razvoju saradnje mladih i obezbeđivanju uslova za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i na osnovu partnerstva sa mladima;
– podsticanju i vrednovanju izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima;
– obezbeđivanju ostvarenja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima;
– unapređenju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
– razvoju otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
– podsticanju i stimulisanju svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
– unapređenju bezbednosti mladih;
– čuvanju zdravlja mladih,smanjenju rizika i vodećih poremećaja zdravlja i razvijanja zdravstvene zaštite prilagođene mladima;
– podsticanju mladih na inicijative i aktivnosti koje su u skladu s osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Podnosioci prijava mogu biti opštinske kancelarije za mlade na teritoriji grada Beograda, koje ispunjavaju uslove iz "Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji se odnose na izradu i primenu akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu" .
Ukupan iznos za finansiranja projekata je 2.900.000 dinara.

Uputstvo za dostavljanje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) mogu se preuzeti sa ove stranice u odeljku Korisni linkovi (desno), ili u Kancelariji za mlade, Beograd, Masarikova 5/XIV (kancelarija 1401/1), radnim danima od 9 do 16 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 3061-426 i 3061-739, ili i-mejlom: mladioffice@beograd.gov.rs

Prijavu dostaviti u zapečaćenoj koverti, i to:
– preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/14, Beograd;
– kurirom ili ličnom dostavom u pisarnici Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/15, Beograd (podnosilac će dobiti dokaz o prijemu prijave).
Na licu koverte naznačiti: „Finansiranje projekata koji se odnose na izradu i primenu akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu”, a na poleđini napisati naziv podnosioca prijave, adresu i zavodni broj.
Koverta treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i dve kopije.
Prijave poslate na drugi način (faksom ili i-mejlom), ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava je 21. septembar 2009. godine, do 16 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uputstvo (PDF fajl)

Prijava (Word fajl)