konkurs za polaznike i polaznice onlajn kursa „Škola tolerancije – etničke i verske zajednice

0
SHARE

 “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava“ je obrazovni kurs u kome se, osim početnog susreta predavača i polaznika/ca u Beogradu 17. septembra 2009. godine, cela nastava i komunikacija odvija preko interneta. Kurs organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uz podršku Delegacije Evropske Komisije u Srbiji. U protekle tri godine, BOŠ je organizovao osamnaest onlajn obrazovnih kurseva sa različitim temama i za različite ciljne grupe.  
 
Kurs “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava” je otvoren za kandidate i kandidatkinje iz Srbije koji žele da usvoje osnovna znanja neophodna za razumevanje odnosa religije i etniciteta sa konceptima ljudskih prava, posebno verskih i manjinskih prava, stanja njihove zaštićenosti u Srbiji i šire, kao i moguće uloge crkava i verskih zajednica i etničkih zajednica u njihovoj zaštiti i promociji.
 
Šta Vam kurs nudi?

Da steknete relevantna znanja o jednoj od trenutno najaktuelnijih društvenih tema ne samo u Srbiji – o tome kakav je značaj i karakter odnosa religije i etniciteta sa ljudskim pravima, o stanju ljudskih prava, posebno verskih i manjinskih, u našoj zemlji i šire, ali i o načinima na koje crkve i verske zajednice i etničke zajednice mogu doprineti njihovoj zaštiti i promociji.  
Da sa predavačima i polaznicima iz različitih delova Srbije putem interneta diskutujete o mogućnostima našeg društva da dostigne najviše standarde u zaštiti ljudskih prava, pre svega verskih i manjinskih.  
Da se obrazujete putem interneta, u skladu sa svetskim trendovima i da usvojite veštine koje će vam omogućiti da koristite informaciono – komunikacione tehnologije u obrazovne i naučne svrhe.  
Da uz stručnu pomoć izradite sopstveni blog (oblik veb prezentacije) na odabranu temu iz domena verskih i manjinskih prava i drugih, sa njima povezanih tema.  
Da steknete sertifikat BOŠ-a.  
Da komunicirate sa stručnjacima i aktivnim ljudima iz cele Srbije.
Da sve ovo dobijete besplatno.  
 
Koliko kurs traje?
 
Kurs traje od 17. septembra do 26. novembra 2009. godine. Ukupno trajanje kursa je deset nedelja.
 
Gde će se održavati predavanja?
 
Predavanja će se, pored početnog susreta, održavati u virtuelnoj učionici za čije će korišćenje polaznike obučiti koordinator kursa, a koja će se nalaziti na internet sajtu kursa o čijoj ćete adresi biti naknadno obavešteni.
 
Šta sadrži kurs?

 
Kurs je zamišljen tako da se kroz deset tema obrade najvažniji aspekti odnosa religije i etniciteta i ljudskih prava, pogotovo u Srbiji.  
 
Oblasti koje će se obrađivati:
Religija i ljudska prava u istoriji i danas
Pogledi različitih religija na pitanja ljudskih prava
Verska i manjinska prava kao specifična ljudska prava
Stanje ljudskih prava u Srbiji i šire, uloga različitih aktera u njihovoj zaštiti  
Odnos crkava i verskih zajednica sa javnim vlastima
Odnos religije i politike, religijska i etnička pripadnost
Religija i nasilje, uloga religije u razrešenju i prevenciji konflikata  
 
Kako bi svojim polaznicima/cama obezbedio maksimalnu relevantnost i aktuelnost znanja koja će tokom kursa steći, CIRel je oformio tim predavača iz različitih sektora društvenog delovanja. Njega čine: univerzitetski profesori, iskusni teolozi i pedagozi, aktivisti nevladinih organizacija i publicisti.
 
Kako će se raditi tokom kursa?
   
Kurs će započeti početnim susretom u Beogradu 17. septembra. Na početnom susretu polaznici/e će se upoznati međusobno, kao i sa organizatorima kursa, koji će ih uputiti u tehničke i sadržinske detalje vezane za tok kursa i internet servise koji će se u okviru njega koristiti.  
 
Sve aktivnosti posle tog susreta odvijaće se na internet sajtu kursa. Tokom 10 sedmica onlajn predavanja, na početku svake nedelje, polaznici/e će preko foruma kursa dobijati od predavača pitanja za datu nedelju, a materijali koji su potrebni za davanje odgovora biće im dostupni na sajtu kursa ili će ih pronaći pretraživanjem interneta. Nedeljni zadaci će biti takvi da će zahtevati od polaznika/ca da na forumu odgovaraju na pitanja predavača i da se pripremaju za debate koje će se odigravati tokom čet sesija. Same čet sesije održavaće se jednom nedeljno a tokom njih će polaznici/e moći sa predavačima da diskutuju o problemima i pitanjima relevantnim za temu koja je na rasporedu određene nedelje.
 
Polaznici će birati temu kojom žele da se bave u blogu (internet prezentaciji) koji će, uz asistenciju moderatora, sami kreirati tokom trajanja kursa. Pomoć moderatora odnosiće se i na tehničke i na sadržinske aspekte izrade blogova polaznika.   
 
U nedelji nakon održavanja poslednjeg onlajn predavanja, polaznici/e će dovršiti rad na svojim blogovima.  
 
Nakon toga, svim polaznicima i polaznicama koji ispune svoje obaveze na kursu biće dodeljeni sertifikati Beogradske otvorene škole.
 
Ko može da se prijavi?

 
Kurs je namenjen:
Aktivistima i aktivistkinjama nevladinih organizacija, posebno mirovnih i omladinskih,
Pripadnicima verskih i etničkih zajednica i njihovih organizacija,  
Novinarima i novinarkama,
Aktivistima i aktivistkinjama političkih stranaka,
Državnim i pokrajinskim službenicima i službenicima lokalne samouprave,
Studentima i studentkinjama, kao i univerzitetskim radnicima i radnicama,
Prosvetnim radnicima i radnicama, uključujući veroučitelje i veroučiteljice,
Svima koji se na različite načine profesionalno bave ljudskim pravima i društvenim aspektom religije i etniciteta.  
 
Koji su zvanični jezici kursa?
 
Zvanični jezici kursa su srpski i engleski.  
 
Na osnovu čega će biti birani polaznici/e i koliko će ih biti?
 
Kurs će pohađati 25 polaznika/ca, odabranih na osnovu prijava (popunjen prijavni formular , CV i motivaciono pismo) koje kandidati dostavljaju. Prilikom prijema kandidata posebno će se voditi računa da proporcionalno  budu zastupljeni polaznici/e oba pola iz različitih delova Srbije.  
 
Kako da se prijavite?
 
Prijave se primaju isključivo preko interneta. Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular i da ga, zajedno sa svojom biografijom i motivacionim pismom, pošaljete na imejl adresu msitarski@bos.rs. Konkurs je otvoren do 06. septembra 2009.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Beogradskoj otvorenoj školi, tj. organizatorima Milanu Sitarskom, Ivani Karastojković i Marku Vujačiću, na sledeći telefon i imejl adresu:
 
011 3061 342 msitarski@bos.rs