Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija za oblast obrazovanja

0
SHARE

 GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija raspisuju K O N K U R S ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH  I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI  ZA OBLAST OBRAZOVANjA: PRIPREMNIH PROGRAMA  ZA POLAZAK U ŠKOLU I STICANjA KVALIFIKACIJA  I ZAPOŠLjAVANjA ROMSKE POPULACIJE  NA TERITORIJI BEOGRADA Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu najmanje tri godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Protpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji);
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– statut i akt o registraciji podnosioca prijave;
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata podnosioca prijave kao i finasijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj o stanju računa.

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31. avgusta 2009. godine.
Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje neophodno je da ispune sledeće uslove:
(1) da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
(2) da se projekat realizuje u partnerstvu sa ustanovom ili pravnim licem, kao i da program pripreme za polazak u školu ima licencu Ministarstva prosvete;
(3) da se projekat sticanja određene kvalifikacije realizuje u partnerstvu sa ustanovom ili pravnim licem, Nacionalnom službom zapošljavanja, poslodavcem ili unijama poslodavaca, kao i da je program kvalifikacije sertifikovan kod nadležnih institucija;
(4) da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu romske populacije na području Beograda.
Prednost imaju projekti čiji korisnici su stanovnici nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda. U prilogu aplikacije neophodno je priložiti broj korisnika koji će biti obuhvaćena projektom. Poželjno je da projektom budu obuhvaćena lica koja se nalaze u bazi podataka Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Cilj konkursa je da u skladu sa Akcionim planom za raseljavanje nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda podrži projekte koji realizuju pripremni program za polazak u školu dece koja su rođena u periodu od 1. marta 2002. do 1. marta 2003. godine i starije koja nisu bila obuhvaćena pripremnim programom a treba da se upišu u prvi razred školske 2009/10. godine, kao i kvalifikovanje i zapošljavanje odraslih lica romske populacije.
Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Projektna dokumentacija se dostavlja do 10. jula 2009. godine, uključujući i taj dan.

Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (prizemlje, soba 3 ) ili poštom na adresu:
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Tiršova 1, Beograd, sa naznakom: „Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009. godini za oblast pripremnih programa za polazak u školu i sticanja kvalifikacija i zapošljavanja romske populacije“

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu (Tiršova 1), od 10 do 14 časova, telefon: 3605-951.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 5-1897/09-G, od 22. juna 2009. godine.