Home [konkursi] Stimulacija dugometražnog igranog, dokumentarnog, kratkog igranog i animiranog filma

Stimulacija dugometražnog igranog, dokumentarnog, kratkog igranog i animiranog filma

56
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za kulturu objavljuje prikupljanje projekata za STIMULACIJU DUGOMETRAŽNOG IGRANOG, DOKUMENTARNOG, KRATKOG IGRANOG, ANIMIRANOG I EKSPERIMENTALNOG FILMA Oglas se odnosi na stimulaciju – učešće u finansiranju proizvodnje:
– dugometražnog igranog filma – debitantsko rediteljsko ostvarenje (prvi i drugi film), koji se pretežno snima u Beogradu;
– dokumentarnog filma;
– kratkog igranog filma;
– animiranog filma;
– eksperimentalnog filma;
– dugometražnog igranog i dugometražnog animiranog filma za decu.

Pravo učešća imaju autori (državljani Republike Srbije) sa prebivalištem u Beogradu i pravna lica – producenti, registrovani na teritoriji Republike Srbije (pretežna delatnost: kinematografska i video-proizvodnja, šifra 92110), s tim da jedan od koproducenata mora da ima sedište u Beogradu.

Autor ili producent mogu da prijave najviše dva projekta, i to: jedan projekat dugometražnog igranog filma i jedan projekat iz ostalih navedenih filmskih kategorija po izboru autora, odnosno producenta, ili dva projekta koje ne obuhvataju dumetražni igrani film.

Pravo učešća nemaju autori dugometražnih igranih filmova koji su sredstva Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za kulturu ostvarili u 2008. godini na osnovu oglasa.

I – Podnosilac projekta je obavezan da dostavi opštu dokumentaciju (u dva primerka):
a) AUTOR – osnovne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, fotokopiju važeće lične karte, brojeve telefona i faksa, i-mejl, radnu biografiju), naslov projekta koji se predlaže i predračun troškova;
b) PRODUCENT – osnovne podatke (naziv, sedište, ime ovlašćenog lica – potpisnika ugovora, ime osobe za kontakt, brojeve telefona i faksa, adresu elektronske pošte, broj tekućeg računa, matični broj, PIB), izvod o registraciji privrednog subjekta, naslov projekta koji se predlaže, finansijski plan projekta – projekcija učesnika u finansiranju (prihodi) i detaljan predračun troškova (rashodi);
v) AUTOR i PRODUCENT – šifru projekta pod kojom konkuriše.

Dokazi koji se prilažu uz finansijski plan projekta:
(1) za prihode – kopije ugovora zaključenih sa učesnicima u finansiranju,
(2)  za rashode – detaljan predračun troškova.
II – Podnosilac projekta je obavezan da dostavi posebnu dokumentaciju (obeležena samo šifrom, bez naslova projekta i imena autora), u šest primeraka:
a) DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka) i po mogućnosti knjigu snimanja;
b) DOKUMENTARNI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
v) KRATKI IGRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
g) ANIMIRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka), knjigu snimanja (story board);
d) EKSPERIMENTALNI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
đ) DUGOMETRAŽNI IGRANI I DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM ZA DECU – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka) uz obaveznu knjigu snimanja za animirani film.
Napomena: Poželjno je da jedan primerak posebne dokumentacije bude dostavljen u elektronskoj formi.

Ukoliko autor i producent već poseduju snimljeni filmski materijal, poželjno je da ga dostave komisiji na uvid.

Rok za dostavljanje projekata je 3. jul 2009. godine, do 16.30 časova, bez obzira na način na koji su poslati.
Projekte dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, PISARNICA. Beograd, Trg Nikole Pašića 6.
Projekti koji stignu posle naznačenog roka smatraće se neblagovremenim i neotvoreni će biti vraćeni podnosiocima.

Komisija za izbor filmskih projekata izabraće projekte čiju će realizaciju pomoći Sekretarijat za kulturu, o čemu će podnosioci biti obavešteni do 30. septembra 2009. godine, u pisanoj formi.
Ugovore sa producentima odabranih filmova potpisaće Direkcija FEST-a.

Ugovor o izabranim projektima biće potpisan isključivo sa producentim, a odobrena sredstva biće uplaćena isključivo na tekući račun producenta.
Ukoliko je predlagač izabranog projekta autor, autor se obavezuje da u roku od osam dana obavesti Sekretarijat za kulturu i Direkciju FEST-a o producentu koji će realizovati projekat. Producent je obavezan da pre potpisivanja ugovora, dostavi Direkciji FEST-a opštu dokumentaciju predviđenu ovimoglasom, za producenta kao predlagača projekta.

Producent izabranog projekta se obavezuje da u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Direkciji FEST-a:
(1) za dugometražne igrane filmove
– garanciju banke za povraćaj avansa (neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv i bez prigovora), u iznosu 20 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta,
– garanciju banke za dobro izvršenje posla u ugovorenom roku (neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv i bez prigovora), u iznosu 10 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta;
(producent ima obavezu da po istom postupku, a pre sledeće isplate, dostavi garanciju banke u iznosu 40 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta);
(2) za dokumentarne, kratke igrane, animirane i eksperimentalne filmove
– garanciju banke za povraćaj avansa (neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv i bez prigovora), u iznosu 40 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta;
– garanciju banke za dobro izvršenje posla u ugovorenom roku (neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv i bez prigovora), u iznosu 10 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta.

U slučaju da producent u navedenom roku ne dostavi ugovorom predviđena sredstva obezbeđenja (garancije banke), smatraće se da je odustao od realizacije ugovora.

Projekat (produkcija) dugometražnih igranih filmova treba da se realizuje najkasnije u roku od dve godine od dana potpisivanja ugovora. Produkcija dokumentarnog, kratkog igranog, animiranog i eksperimentalnog filma treba da se realizuje najkasnije u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

Projekte dostaviti u dve odvojene i zatvorene koverte, i to: prva koverta – opšta dokumentacija (u dva primerka), druga koverta – posebna dokumentacija (u šest primeraka), na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6, sa naznakom „Filmski projekti- ne otvarati”. Na obe koverte naznačiti šifru projekta i filmsku kategoriju za koju se projekat dostavlja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3247-216.