Home [konkursi] konkurs za finansiranje projekata za zaštitu životne sredine u 2009.

konkurs za finansiranje projekata za zaštitu životne sredine u 2009.

46
0

 Konkurs je raspisan za finansiranje programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine za 2009. godinu čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne rganizacije). Pravo učešća na Konkursu imaju navedeni subjekti koji se u okviru svoje delatnosti bave pitanjima zaštite životne sredine. U 2009. godini Fond za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac će finansirati projekte, programe odnosno aktivnosti koji se odnose na očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac ili imaju za cilj doprinose rešavanju konkretnog problema na teritoriji opštine Obrenovac, kroz jednokratne akcije (npr. akcije uređenja prostora, i sl.) u skladu sa članom 93 Zakona o zaštiti životne sredine.

Vrednost projekta: realizacija odobrenih projekata biće finansirana najviše do 500.000,00 dinara po projektu. Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen po ovom konkursu iznosi 3.000.000,00 dinara.

Vremensko trajanje projekta: Projekti kojima se konkuriše treba da budu kratkoročni, odnosno da se sve faze projekta završe do 15.11.2009. godine.

Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 5.jun.2009. godine do 10 sati .

Fond će Odluku o izboru doneti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Osnovni kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva i određivanje prednosti pri dodelu sredstava Fonda su:

1. pripremljenost programa, projekata ili drugih aktivnosti za koje je konkurs raspisan (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak radova
……………………………………………………………………………………. do 20 bodova

2. stepen povoljnog uticaja na kvalitet životne sredine, i celovit pristup u rešavanju pojedinih pitanja zaštite životne sredine
……………………………………………………………………………………..do 40 bodova

3. stepen ugroženosti životne sredine na koje se odnosi program, projekat odnosno aktivnost (stepen ugroženosti biodiverziteta, prirodnih resursa, zaštićenih prirodnih područja, stepen zagađenja vode, zemljišta, vazduha), stepen zagađenja i negativnog uticaja na životnu sredinu (vazduh, voda, biodiverzitet, klimu i ljudsko zdravlje)
……………………………………………………………………………………..do 30 bodova

4. učešće sopstvenih sredstava u realizaciji programa, projekta
……………………………………………………………………………………..do 10 bodova

Prijave slati na adresu:
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE OBRENOVAC
Ul. Kralja Aleksandra I br. 8b
sa naznakom: ZA KONKURS

Formulari za podnošenje prijava možete preuzeti ovde ili direktno u Ekofondu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati na navedenoj adresi.
Detaljne informacije možete dobiti na telefon: 011/8726-038, kontakt osoba: Marica Šehović.