Home [konkursi] Poziv za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljovriredne proizvodnje

Poziv za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljovriredne proizvodnje

27
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za privredu, Uprava za poljoprivredu upućuje POZIV
za dostavljanje prijava za FINANSIRANjE PROJEKATA ZA UNAPREĐENjE I PODSTICANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2009. GODINU

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu – Uprava za poljoprivredu, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
1. podsticanju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda;
2. podizanju nivoa kvaliteta poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda;
3. afirmaciji ruralnih područja na teritoriji grada Beograda;
4. uvođenju novih proizvodnih metoda, kojima bi se unapredila poljoprivredna proizvodnja na teritoriji Beograda;
5. drugim posebnim ciljevima koji doprinose razvoju poljoprivrede Beograda.

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (lokalne vlasti, nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, zadruge, udruženja i druge neprofitne institucije), koje ispunjavaju uslove iz uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda.

Ukupan iznos za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu je 5.500.000 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) mogu se preuzeti sa ove stranice u odeljku Korisni linkovi (desno), ili u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII (kancelarije 1803 i 1804), radnim danima od 9 do 16 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 3061-359 i 3061-750, ili putem i-mejla: ana.tesic@beogradsg.org.yu.

Prijavu dostaviti u zapečaćenoj koverti, i to:
– preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Masarikova 5/18, Beograd;
– posredstvom kurira ili lično na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, PISARNICA, Masarikova 5/15 (podnosilac prijave dobiće dokaz o prijemu prijave).

Na prednjoj strani koverte mora da bude naznaka: „Prijava – ne otvarati, za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda za 2009. godinu“, a na poleđini navesti naziv, adresu i zavodni broj podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i dve kopije.
Neće se razmatrati prijave poslate na drugi način (nprimer: faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na neodgovarajuće adrese.

Podnosiocima prijava kojima su u postupku finansiranja projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda za 2008. godinu dodeljena sredstva, ne mogu biti dodeljena sredstva u ovom postupku finansiranja.

Rok za dostavljanje prijava je 23. april 2009. godine, do 16 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Uputstvo (PDF fajl)

Prijava (Word fajl)