Home [konkursi] Poziv za podnošenje predloga programa/projekata

Poziv za podnošenje predloga programa/projekata

77
0

 Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama da podnesu predloge programa/projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu. Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i obeležavanje godišnjica značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške programima/projektima u oblasti:

1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    socijalnog uključivanja i osnaživanja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i
3.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:

– deluju na području Republike Srbije i organizovane su kao savez, zajednica ili republička udruženja, te imaju organizovano članstvo kroz mrežu od najmanje pet organizacijskih oblika u različitim okruzima Srbije;
– upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
– imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje programa/projekta, a za predloge programa/projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
– vode uredno finansijsko poslovanje;
– su za 2008. godinu uredno dostavile izveštaje Ministarstvu rada i socijalne politike o realizaciji projekata i utrošku sredstava na ime odobrenih projekata.

PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Svaka organizacija može prijaviti najviše pet programa/projekta koje će realizovati u 2009. godini.

Dokumentacija:
– program/projekt se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu ( Obrazac 1 );
– predlog budžeta se dostavlja za svaki program/projekt zasebno, na za to predviđenom obrascu ( Obrazac 2 );
– ukoliko se predlog programa/projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom iinstitucijom/ustanovom/organizacijom ( Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu);
– detaljno razrađen elaborat za svaki od programa/projekta
– kopija rešenja o registraciji;
– izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2007. godini (završni račun).
 -izjava nevladine organizacije da  ima organizovano članstvo kroz mrežu od najmanje pet organizacijskih oblika u različitim okruzima Srbije.

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog programa/projekta.

Indirektni troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta ne mogu preći 25% od predloženog budžeta  programa/projekta.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.

Tokom realizacije odobrenih programa/projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih rograma/projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih programa/projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa/projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave do 15. decembra 2008. godine u 16 časova. Overeni i potpisani predlozi projekata dostavljaju se u jednom primerku, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ''NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA''.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva rada i socijalne politike, a mogu se i preuzeti u prostorijama u ul. Makedonska 4a, svakog radnog dana od 09.00-16.00 časova.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Nakon donošenja odluke o izboru programa/projekata koji će biti finansirani tokom 2009. godine, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije programa/projekata.

Ovaj Poziv objavljuje se u dnevnom listu ''Danas'' i na web adresi www.minrzs.gov.rs.