Home [konkursi] konkurs za 2009. godinu za dodelu nagrada

konkurs za 2009. godinu za dodelu nagrada

57
0

 Kompanija Carlsberg Srbija i Međunarodni biro Balkanske Ekološke Asocijacije (B.EN.A) otvaraju konkurs za 2009. godinu za dodelu nagrada za
1. istraživacke projekte (5 x 1200€)
2. stipendije (5 x 1000€)
3. diplomske radove odbranjene tokom 2008. godine (5 x 1000€) DODATNE INFORMACIJE

1. Istraživacki projekti
1.1 Puno ime, adresa, telefon/fax, e-mail adresa
1.2 Prikaz kandidata
• ukupan broj istraživaca,
• istraživacka oprema u vlasništvu, neophodna za realizaciju
projekta
• istraživacka oprema koja se želi nabaviti
• kljucne istraživacke aktivnosti
• odgovorna osoba za završetak projekta
• ostalo
1.3 Menadžer projekta (CV, adresa, tel./fax), e-mail adresa
1.4 Ucesnici-partneri (ako ih ima)
1.5 Zainteresovane strane i potencijalni korisnici rezultata projekta
2.1. Opšta tematika
• Kontrola zaga_enja u životnoj sredini (voda, vazduh, tlo,
otpad) za identi_kovane crne tacke, novi metodi/tehnike
razvijeni na bazi me_unarodnih zahteva.
• “Environmental Impact/Risk Assessment” za identi_kaciju
podrucja gde treba umanjiti efekte zaga_enja, cišcenje ili
ekološke intervencije ako su neophodne
• Ekološke tehnologije (vode za pice, otpadne vode, otpad)
za prikazivanje, tj. za mala urbana i ruralna podrucja,
zaštita prirodnih resursa
• Obuka i konsultacije za razvoj, sprovo_enja i primenu
(akreditaciju) ma_unarodnih standarda kvaliteta u ovoj
oblasti (ISO 14001 i EN 45001).
2.2. Opis projekta
• Naslov projekta
• Kratak opis projekta (prva stranica potpisana od strane
kandidata i partnera)
• Zadaci i cilj projekta
• Detaljni opis projekta ukljucivši i tehnike/metode (ne više
od 10 str.)
• projekt manadžment (ukljucivši ulogu i zadatke partnera)
• planirani rezultati
• indikatori uspeha
• razno
2.3. Budžet projekta
• ukupni budžet
• podrška zahtevana od B.EN.A.
• detaljna prezentacija budžeta
• plate
• oprema
• potrošni materijal
• obuka/putovanja
• ostalo (navesti)
3.1 Kandidat može biti bilo koja privatna/državna organizacija koja
razvija istraživacke i/ili razvojne aktivnosti
3.2 Ustanove sa više od jednog kandidata su poželjne
3.4 Pisana potvrda od strane potencijalnih korisnika je poželjna,
ali ne i neophodna
3.5 Poželjno je _nansiranje projekta sa više strana
3.6 B.EN.A. daje maksimum 50% od potrebnih sredstava za
opremu, prostor i slicno
3.8 Porez placa donator
4.1 Clanarine
4.2 Socijalna davanja
4.3 Razne vrste oglašavanja
5.1. Predloge treba poslati u tri primerka (original i dve kopije
na srpskom jeziku i u elektronskoj formi na CD-u (Word
procesor). Kratak opis projekta treba poslati na engleskom
jeziku
5.2. Predlog poslati na adresu: B.EN.A.- INTERNATIONAL O_ce
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
P.O. Box 141, 57400, Thessaloniki, GREECE
Tel. 0030-2310-791420
Fax. 0030-2310-791300
E-mail : bena@gen.teithe.gr
6.1. Potrebno je poslati dva izveštaja :
– privremeni (15.05.2009.)
– _nalni (01.06.2009.)
Detalji ce biti regulisani ugovor sa dobitnicima stipendije
– 25% posle potpisivanja ugovora;
– 35% posle slanja privremenog izveštaja;
– 40% posle prihvatanja _nalnog izveštaja.
1. Osnovni podaci o kandidatu
2. Informacije o projektu
3. Poželjni uslovi
4. Troškovi koje ne snosi B.EN.A.
5. Prezentovanje i rokovi
6. Izveštaji
7. Placanje

2. Kandidati za CARLSBERG SRBIJA stipendije
1.1 Puno ime, adresa, telefon/fax, e-mail adresa
1.2 CV kandidata
1.3 Pisane preporuke od tri profesora
1.4 Preporuka i odobrenje za realizaciju projektne aktivnosti od
strane odgovornog lica, profesora ili direktora/dekana
institucije u kojoj se projekat realizuje
2.1 Za studente sledecih disciplina:
• Biologija
• Ekologija
• Zaštita životne sredine
• Ihtiologije
• Hemije
• Tehnologija nasipa
• Biodiverzitet
• Erozija obala
• Ekonomija životne sredine
• Zakonski osnovi životne sredine
• Metode u životnoj sredini
• Tehnike u životnoj sredini
• Metodologija kontrole zaga_enja
• “Environmental Impact Assessment”
• Tehnologije u životnoj sredini
• Upravljanje otpadnim vodama
• Zaga_enje vazduha
2.2 Istraživaci ce ucestvovati u realizaciji projekta u bar tri polja:
• Kontrola zaga_enja životne sredine (voda, vazduh, tlo,
otpad)
• “Environmental Impact/Risk Assessment”
• Ekološke tehnologije (vode za pice, otpadne vode, otpad)
• Obuka i konsultacije za razvoj, sprovo_enja i primenu
(akreditaciju) ma_unarodnih standarda kvaliteta u ovoj
oblasti (ISO 14001 i EN 45001).
2.2. Opis projekta
• Naslov projekta
• kratak opis projekta (1 stranica)
• Zadaci i cilj projekta
• Detaljni opis projekta ukljucivši i naucno tehnicki
napredak, metode, oprema i radni plan (ne više od 10 str.)
• planirani rezultati
• razno
3.1 Kategorija I: poslediplomske studije – do 30 godina
3.2 Kategorija II: Mladi istraživaci – do 40 godina
3.3 Category III: Istaknuti naucni radnici – do 50 godina
Izbor i obrazloženje projekata bice dat od strane Izvršnog
odbora B.EN.A.
• Napredak u istraživanju i prihvatanje završnog izveštaja bice
ura_eno od strane Odbora za evaluaciju
• Doprinos na više od jednog projekta se pozitivno ocenjuje
4.1. Predloge treba poslati u tri primerka (original i dve kopije
na srpskom jeziku i u elektronskoj formi na CD-u (Word
procesor). Kratak opis projekta treba poslati na engleskom
jeziku
4.2. Predlog poslati na adresu: B.EN.A.- INTERNATIONAL O_ce
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
P.O. Box 141, 57400, Thessaloniki, GREECE
Tel. 0030-2310-791420
Fax. 0030-2310-791300
E-mail : bena@gen.teithe.gr
5.1. Potrebno je poslati dva izveštaja :
– privremeni (15.05.2009.)
– _nalni (01.06.2009.)
Detalji ce biti regulisani ugovor sa dobitnicima stipendije
– 25% posle potpisivanja ugovora;
– 35% posle slanja privremenog izveštaja;
– 40% posle prihvatanja _nalnog izveštaja.
1. Identi_kacija kandidata
2. Informacije o projektu
3. Poželjni uslovi
4. Prezentovanje i rokovi
6. Izveštaji
7. Placanje

3. Kandidati za CARLSBERG SRBIJA
nagrade za odbranjene diplomske radove
1.1 Puno ime, adresa, telefon/fax, e-mail adresa
1.2 CV kandidata
1.3 Pisane preporuke od tri profesora
2.1 Za studente sledecih disciplina:
• Biologija
• Ekologija
• Zaštita životne sredine
• Ihtiologije
• Hemije
• Tehnologija nasipa
• Biodiverzitet
• Erozija obala
• Ekonomija životne sredine
• Zakonski osnovi životne sredine
• Metode u životnoj sredini
• Tehnike u životnoj sredini
• Metodologija kontrole zaga_enja
• “Environmental Impact Assessment”
• Tehnologije u životnoj sredini
• Upravljanje otpadnim vodama
• Zaga_enje vazduha
2.2. Podaci o diplomskom radu
• Naslov rada
• Apstrakt (1 stranica)
• Zadaci i cilj rada
• Detaljni opis rada ukljucivši i naucno tehnicki napredak,
metode, oprema i radni plan (ne više od 10 str.)
• dobijeni rezultati
• razno
• Obranjen diplomski rad tokom 2008.g.
4.1. Predloge treba poslati u tri primerka (original i dve kopije
na srpskom jeziku i u elektronskoj formi na CD-u (Word
procesor). Kratak opis projekta treba poslati na engleskom
jeziku
4.2. Predlog poslati na adresu: B.EN.A.- INTERNATIONAL O_ce
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
P.O. Box 141, 57400, Thessaloniki, GREECE
Tel. 0030-2310-791420
Fax. 0030-2310-791300
E-mail : bena@gen.teithe.gr
– 25% posle potpisivanja ugovora;
– 35% posle slanja privremenog izveštaja;
– 40% posle prihvatanja _nalnog izveštaja.
1. Identi_kacija kandidata
2. Informacije o radu
3. Uslovi
4. Prezentovanje i rokovi
7. Placanje

Kompletan dosije sa svim neophodnim
dokumentima poslati na:
B.EN.A. – International,
Permanent O_ce – Thessaloniki, GREECE
E-mail: bena@gen.teithe.gr
Tel: 0030-2310-791420

Rok podnošenja prijave:
01.03.2009. do 17h
po srednjoevropskom vremenu