Home [konkursi] Konkurs za upis na Educons univerzitet

Konkurs za upis na Educons univerzitet

54
0

 UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA, Vojvode Putnika bb, www.educons.edu.rs
Na osnovu članova 8,55,61 i 83 Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 109 Statuta Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici (u daljem tekstu: Univerzitet), v.d. rektora Univerziteta donosi

ODLUKU
raspisuje se

K O N K U R S

za upis studenata na I, II i III godinu osnovnih akademskih studija, I i II godinu diplomskih akademskih studija – master, I, II, III godinu doktorskih studija na studijskim programima koji se izvode na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu zaštite životne sredine i Akademiji klasičnog slikarstva, u sastavu Univerziteta Educons, u školskoj 2008/2009 godini, sa sledećim uslovima:

 1. Broj studenata predvidjen za upis na I, II i III godinu osnovnih akademskih studija (studije prvog stepena) iznosi: na studijski program «poslovna ekonomija» po 300 studenata na godinu; na studijski program «zaštita životne sredine» po 75 studenata na godinu; na studijski program «klasično slikarstvo» po 20 studenata na godinu.
 2. Broj studenata predvidjenza upis na I i II godinu diplomski hakademskih studija-master (studije drugog stepena) iznosi: na studijski program «poslovna ekonomija» po 50 studenata na godinu, na studijski program «zaštita životne sredine» po 25 studenata na godinu; na studijski program «klasično slikarstvo» po 20 studenata na godinu.
 3. Broj studenata predviđen za upis na I godinu doktorskih studija – studijski program «poslovna ekonomija» je 10 studenata i za upis na I godinu doktorskih studija – studijski program «zaštita životne sredine» je 3 studenta.
 4. Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija ima kandidat sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem, a na II i III godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše kandidat (student) u skladu sa odlukom stručnog organa Univerziteta.
  Pravo upisa na I godinu diplomskih akademskih studija – master, ima kandidat sa završenim studijama prvog stepena koji je stekao najmanje 180 ECTS, a na II godinu može da se upiše student master ili magistarskih studija, u skladu sa odlukom stručnog organa Univerziteta.
  Pravo upisa na I godinu doktorskih studija ima kandidat sa završenim master studijama koji je u predhodnom školovanju ostvario najmanje 300 ECTS, prosek ocena od najmanje 8 i drugim uslovima u skladu sa Zakonom, kao i student magistarskih studija i magistar nauka, u skladu sa odlukom stručnog organa Univerziteta.
  Pravo upisa na II i III godinu doktorskih studija ima student magistarskih studija i magistar nauka, u skladu sa odlukom stručnog organa Univerziteta.
 5. Na studije mogu se, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.
 6. Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija – poslovna ekonomija i zašttta životne sredine, utvrđuje se na osnovu: a) opšteg uspeha postignutog u predhodnom nivou obrazovanja, i b) rezultata postignutog na prijemnom ispitu (samo osnovne akademske studije), koji se sastoji od testa opšte kulture i testa sklonosti, i to po sledećim kriterijumima:
  – maksimalan broj poena koje kandidat može ukupno da osvoji iznosi 100. (60 prijemni ispit + 40 opšti uspeh).
  Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija – klasično slikarstvo, utvrđuje se na osnovu: a) mape radova koja se sastoji od po pet portreta, aktova, slikanih kartona, tabli malih crteža.format 70X100, koju treba dostaviti i na CD-u, sa biografijom i fotografijama svih delova mape, i b) rezultata postignutog na prijemnom ispitu koji se sastoji od: portreta, akta, mrtve prirode i testa istorije umetnosti, i to po sledećim kriterijumima:
  – maksimalan broj poena koje kandidat može ukupno da osvoji iznosi 100. (70 prii^tehispit + 30 maparadova).
  Redosled kandidata za upis na I godinu master studija i doktorskih studija utvrđuje^s^j^a-tSsnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja.
  Redosled kandidata za upis na II i III godinu osnovnih akademskih studija i na II godinu master studija utvrdjuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u istom ntvou obrazovanja.
  Redosled kandidata za upis na II i III godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom ili istom nivou obrazovanja.
 7. Prijemni ispit održaće se dana 20. septembra u 12,00 sati, u sedistu Univerziteta – Sremska Kamenica bb, a drugi termini prijemnog ispita će biti naknadno objavljeni.
 8. Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.
 9. Školarina za jednu školsku godinu osnovnih studija „poslovna ekonomija" iznosi 1390 evra u dinarskoj protivvrednosti; za jednu školsku godinu osnovnih studija „zaštita životne sredine" iznosi 1590 evra u dinarskoj protivvrednosti; za jednu školsku godinu osnovnih studija „klasićno slikarstvo" iznosi 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate i odobravanje popusta na utvrdjenu visinu školarine.
  Školarina za master studije iznosi 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate i odbravanje popusta na utvrdjenu visinu školarine, a za doktorske studije školarina iznosi 7000 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate i odobravanje popusta na utvrdjenu visinu školarine.
 10. Rok za upis kandidata na osnovne akademske studije je 31.10.2008. godine, a na master i doktorske studije je 30.11.2008. godine.
 11. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Educons, 21208 Sremska Kamenica, ul. Vojvode Putnika bb, sa naznakom studijskog programa, i to: lično, poštom ili mejlom (info@educons.edu.rs).
 12. Sve informacije se mogu dobiti na telefon, 021 /4893 610,4893 637,4893 611 i na veb sajtu www.educons.edu.rs

V.d. rektora prof. dr Ognjen Bakić