Home [konkursi] Konkurs za izbor najzanimljivije upotrebe Internet simbola pod sloganom “Klikni milion”

Konkurs za izbor najzanimljivije upotrebe Internet simbola pod sloganom “Klikni milion”

91
0

 Privredno društvo Telenor d.o.o., Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, matični broj: 20147229, PIB:104318304 (u daljem tekstu: Telenor) raspisuje i propisuje Pravila konkursa za izbor najzanimljivije upotrebe Internet simbola pod sloganom „Klikni milion" (u daljem tekstu: Konkurs). Telenor će u reklamne svrhe koristiti slogan Konkursa, koji će izražavati naziv i sadržaj Konkursa. Pravila Konkursa, odnosno sve informacije vezane za Konkurs, kao i imena dobitnika svih nagrada biće objavljena u dnevnom listu „Večernje novosti" i drugim listovima po izboru Telenora, drugim sredstavima javnog informisanja, na internet stranici Telenora www.telenor.rs , na stranici www.kliknimilion.com , kao i na WAP portalu Telenora wap.telenor.rs
Telenor će sve informacije o Konkursu obezbediti javnosti putem telefona 063/9863, 062/9863, 069/9863

Član 2.
Konkurs se raspisuje za period od 07.07.2008. godine do 15.08.2008. godine, za teritoriju Republike Srbije.

Član 3.
Pravo učešća na Konkursu imaju sva lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (bez obzira da li su korisnici Telenor usluga) koja koristeći brendiran Internet simbol (čija slika je data na kraju teksta) kreiraju fotografiju, video zapis ili crtajući po samom simbolu naprave kreativno delo (u daljem tekstu: Sadržaj) i isti pošalju putem email-a na adresu milion@kliknimilion.com , MMS-om na broj 069/1000000, donesu na bilo koje Telenor prodajno mesto ili postave sami (upload-uju) na web adresi www.kliknimilion.com .
Slanjem odnosno donošenjem Sadržaja na napred navedene načine, učesnici Konkursa prihvataju Pravila Konkursa.
Učesnik Konkursa može poslati neograničen broj Sadržaja.
Učesnik Konkursa garantuje da poseduje sva prava na poslat Sadržaj kao i saglasnost lica koja se nalaze na Sadržaju da isti može biti poslat na Konkurs i objavljivan saglasno članu 6. ovih pravila Konkursa.
Telenor nije odgovoran za sadržinu poslatih Sadržaja.

Učesnik Konkursa je dužan da zaštiti Telenor od zahteva svih trećih lica u vezi sa eventualnom povredom prava trećih lica povodom slanja odnosno objavljivanja Sadržaja i preuzima obavezu vođenja sporova kao i regresiranja štete trećem licu i Telenoru.

U Konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u Telenoru i članovi njihovih užih porodica, kao ni članovi Komisije iz člana 4. ovih pravila i njihovih užih porodica kao ni spoljni saradnici koji učestvuju u organizaciji konkursa i članovi njihovih porodica.

Član 4.
Direktor Telenora će doneti Odluku o imenovanju Komisije od 3 (tri) člana za sprovodjenje Konkursa, koja će pripremiti i kontrolisati tok realizacije Konkursa, izbor najzanimljivijeg Sadržaja i dodelu nagrade.

Član 5.
Najzanimljiviji Sadržaj po oceni Komisije Telenora će biti nagrađen sa neto 1.000.000,00 dinara.
Dodelu nagrade dobitniku garantuje Telenor.

Član 6.
Ime dobitnika će biti objavljeno na sajtu www.telenor.rs, na sajtu www.klinkimilion.com, kao i u drugim sredstvima javnog informisanja u roku od 10 dana od završetka konkursa , a nagrada će biti dodeljena najkasnije 30 (trideset) dana od dana izbora.
Dobitniku će nagrada biti uručena lično, u sedištu Telenora u Beogradu ili na drugom javnom mestu.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik (odnosno roditelji ili staralac, u slučaju da je dobitnik maloletno lice ili lice s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću) dužan je potvrditi svoj identitet i potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade.
Svi učesnici u Konkursu pristaju da se njihovo ime i Sadržaji koriste u promotivne svrhe Telenora putem svih medija, a bez naknade.
Nakon završetka Konkursa, nagrađeni Sadržaj će biti prikazan javnosti putem WEB sajta i WAP portala Telenora i na drugi način.

Član 7.
Sve obaveze Telenora prema dobitniku nagrade prestaju u trenutku kada dobitnik, njegov roditelj ili staratelj preuzme nagradu.

Član 8.
Konkurs može biti prekinut u slučajevima više sile i/ili ukoliko nastupe okolnosti na koje Telenor nije mogao da utiče. U tom slučaju Telenor će u sredstvima javnog informisanja obavestiti javnost o prekidu Konkursa, razlozima za prekid i datumu prekida.
Telenor ne odgovara za bilo kakvu štetu po učesnike koja može nastati prekidom Konkursa.

Član 9.
Slanjem Sadržaja odnosno učestvovanjem u Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila.
U slučaju spora izmedju Telenora i učesnika Konkursa nadležan je IV opštinski sud u Beogradu.

Član 10.
Telenor zadržava pravo tumačenja ovih pravila putem svoje Komisije zadužene za sprovođenje ovih pravila.
Učesnici Konkursa učestvovanjem prihvataju pravo Telenora na tumačenje ovih pravila, kao i tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Telenora.

TELENOR d.o.o.
DIREKTOR
Stein-Erik Vellan