KONKURS ZA ZNAK I LOGOTIP RNIDS-a

0
SHARE

 Konkurs za znak i logotip RNIDS-a je javan i anoniman i na njemu mogu da učestvuju sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica.
1. ZADATAK ZA AUTORE
Registar nacionalnog Internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS) je stručna, nevladina i neprofitna organizacija obrazovana radi upravljanja novim nacionalnim Internet domenom .RS, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, 

uz poštovanje principa kvaliteta,efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti. Znak RNIDS-a treba da simbolično vizuelno izrazi njegovu delatnost.
Delatnost RNIDS-a je:
1) Tehničko i administrativno upravljanje centralnim registrom domena u
okviru nacionalnog top-level domena (u daljem tekstu ccTLD) dodeljenog od
strane ICANN državi Srbiji;
2) Održavanje glavnog DNS servera za ccTLD;
3) Instalacija, održavanje i administracija javno dostupnog WHOIS servera
za područje nacionalnog domena;
4) Usvajanje plana imenovanja (naming plan) za područje nacionalnog Internet
domena;
5) Usaglašavanje pravila i procedure registracije domena u okviru ccTLD;
6) Prikupljanje i javno objavljivanje podataka o razvoju nacionalnog dela
Interneta (u okvirima svojih nadležnosti i u skladu sa ciljevima RNIDS);
7) Organizovanje stručnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova;
8) Saradnja sa sličnim regionalnim i međunarodnim organizacijama;
9) Uspostavljanje principa i procedura za rad ovlašćenih registara;
10) Razvijanje i promocija pravila u radu sa ovlašćenim registrima u skladu
sa „najboljom praksom“, koristeći iskustva drugih registara;
11) Pružanje pomoći pri rešavanju sporova nastalih povodom dodele naziva
domena;
12) Najšira podrška ovlašćenim registrima u okviru nacionalnog domena;
13) Saradnja sa međunarodnim organizacijama.
Znak i logotip RNIDS-a treba da budu pogodni za aplikaciju na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije.
Osnovna verzija logotipa RNIDS-a treba da bude sa skraćenim nazivom na srpskom jeziku (latinica i ćirilica), a potrebne su i verzije sa punim nazivom na srpskom i engleskom jeziku.
Puni naziv je: Registar nacionalnog Internet domena Srbije
Skraćeni naziv je: RNIDS
Puni naziv na engleskom je: Serbian National Register of Internet Domain Names


2. TOK KONKURSA

Rok za dostavljanje predloga rešenja znaka i logotipa je do 08. avgusta 2008.
u 15.00 časova.
Predloge treba dostaviti u zatvorenoj koverti, pod šifrom, na adresu:
RNIDS
Španskih boraca 24b/8
11070 Novi Beograd
sa naznakom:
KONKURS ZA ZNAK I LOGOTIP (NE OTVARATI)
Predloge će pregledati Žiri za izbor znaka i logotipa i potom pozvati
samo autore koji uđu u uži izbor da prezentuju svoja idejna rešenja.
Nakon izbora znaka i logotipa RNIDS-a, a u dogovoru sa izabranim autorom,
biće izrađena Knjiga grafičkih standarda, koja će sadržati potrebne
elemente vizuelnog identiteta.

3. TEHNIČKO UPUTSTVO
Predlog rešenja znaka i logotipa treba pripremiti i odštampati:

  • u boji
  •  crno-belo
  • negativ
  • linijski
  • umanjeno na 1 cm visine
  • uvećano do A4 formata

Potrebno je dostaviti i pismeno obrazloženje predloga.
Rešenje šifre, to jest podaci o autoru treba da budu u posebnoj manjoj
koverti.
Za dalja objašnjenja treba kontaktirati Gorana Milankovića:
Telefon: (011) 313-3101
E-mail: gmilankovic@rnids.rs


4. NAKNADA AUTORIMA

Žiri će dodeliti tri nagrade za učesnike Konkursa:
Prva nagrada – 120.000 dinara neto
Druga nagrada – 40.000 dinara neto
Treća nagrada – 20.000 dinara neto
Prvonagrađeni autor će na ime izrade Knjige grafičkih standarda dobiti
još 80.000 dinara neto.