Konkurs za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade

0
SHARE

 U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini (,,Sl.glasnik RS“ br.26/08 od 14.03.2008. godine), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata usmerenih ka: Podsticanju aktivnog učešće mladih u društvu

 Razvijanju saradnje mladih i  stvaranju uslova za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir  

 Unapređivanju sistema informisanja mladih

 Ostvarivanju prava na jednakost  šansi  svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima

 Podsticanju izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima

 Unapređivanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

 Razvijanju otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima

 Podsticanju i stimulisanju različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.

 Unapređivanju uslova za bezbedan život mladih.

 Očuvanju i unapređenju zdravlja mladih, smanjenju rizika i vodećih poremećaja zdravlja

 Osnaživanju mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade na sednici održanoj 09.05.2008.godine.

Neophodno je pripremiti uslove  za skretanje pažnje javnosti na temu mladih, izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije  uz učešće svih relevantnih strana, kao i za sprovođenje mera i aktivnosti  predviđenih Strategijom.

U toku ovog procesa Vlada i Ministarstvo su donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.26/08 od 14.03.2008. godine ) obezbedili uslove za uspostavljanje pune saradnje sa mladima i udruženjima mladih, kao i mogućnost za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u celom procesu izrade i implementacije Strategije.

Kroz ovaj konkurs, Ministarstvo omladine i sporta želi da uspostavi trajne mehanizme saradnje vladinog i nevladinog sektora, podigne kapacitete omladinskih udruženja i da im omogući aktivno učešće u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade, unapredi aktivnosti u oblasti omladinske politike, kao i sektorske aktivnosti nevladinog, privatnog i vladinog sektora usmerene ka mladima.

Sredstva za projekte po ovom programu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2008. godinu

Konkursna dokumentacija sa opštim  smernicama za podnosioce projekata i programa  može se preuzeti ovde