Home [treninzi] Konkurs za idejno rešenje simbola – grba i zastave opštine Vrnjačka Banja

Konkurs za idejno rešenje simbola – grba i zastave opštine Vrnjačka Banja

170
0

 Opština Vrnjačka Banja raspisuje Opšti javni i anonimni konkurs za idejno rešenje simbola – grba i zastave opštine Vrnjačka Banja. 1. Konkurs se raspisuje na osnovu Odluke o izradi simbola – grba i zastave opštine Vrnjačka Banja br.9-389/08 od 30.4.2008. godine i zaključka Opštinskog veća br. 9-372/08 od 23.4.2008. godine.

2. Predmet konkursa je izrada grba i zastave opštine Vrnačka Banja.

3. Grb opštine Vrnjačka Banja treba da ima takvu sadržinu koja će odražavati istorijske, kulturne privredne i geografske posebnosti, kao i prirodne elemente opštine Vrnjačka Banja sa svim njenim specifičnostima, kao lečilišnog turističkog mesta i druge komponente koje simbolizuju sadašnji trenutak i budući razvoj Vrnjačke Banje.

4. Zastava mora da sadrži i otisak grba.

5. Neophodno je da oblik i forma grba omogućavaju tehniku štampanja u više boja i da se kao simbol može koristiti za izradu plakete, povelje, značke, javnih priznanja, suvenira i drugih potreba, kao i da ima takva svojstva da se tehnički može utisnuti u plastiku, kožu i druge materijale.

6. Posebni zahtevi u pogledu prezentacije:
Poseban list na kome se predstavlja likovno rešenje grba ne treba da sadrži bilo kakav tekst, osim onog koji je deo sadržaja predloženog rešenja.
Tekstualni opis sadržaja grba (blazon) i obrazloženje predloženog rešenja treba da bude dostavljen na posebnom listu formata A4, ispisan ili štampan čitko.
Posebni zahtevi u pogledu opreme:
Radovi moraju biti obeleženi istovetnom šifrom ma svakom listu predloga.
U posebnoJ zatvorenoj koverti obeleženom odabranom šifrom rada učesnik u konkursu će dostaviti podatke o sebi, i to: ime i prezime, stručnu kvalifikaciju, zanimanje, osnovne biografske podatke, kućnu adresu i kontakt adresu, telefon, elektronsku adresu ili broj faksa.
Predlog sa svim traženim sadržajima i prilozima dostavlja se kao poštanska pošiljka na adresu raspisivača konkursa (Opština Vrnjačka Banja, ul. Kruševačka 17. Vrnjačka Banja, sa naznakom "Konkurs za grb opštine Vrnjačka Banja") u zatvorenoj koverti, bez imena i adrese pošiljaoca.

7. Uslovi javnog konkursa:
Svaki učesnik u konkursu može učestvovati sa neograničenim brojem radova, ali svaki predlog se dostavlja kao posebna pošiljka, pod sopstvenom šifrom, nezavisno od bilo kog drugog predloga istog autora.
Svaki učesnik u konkursu dostavom svog predloga u propisanoj formi prihvata sve uslove i propozicije ovog konkursa.
Raspisivač konkursa niJe obavezan da dodeli nagradu ili otkup bilo kom učesniku konkursa ukoliko zakluči da nijedan rad nije zadovoljio očekivanja i kriterijume raspisivača.
Stručni žiri ima pravo od autora rada čiji rad bude kvalifikovan za predlog konačnog rešenja da traži doradu ili izmenu pojedinih elemenata izgleda grba, što je autor obavezan da prihvati (osim u slučaju da te dorade ili dopune bitno menjaju karakter njegovog predloga, u kom slučaju je dužan da o neprihvatanju pismeno izvesti Komisiju u roku od 3 dana od dana saopštenja takvog zahteva).
Autor čiji rad bude nagrađen saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada na opštinu Vrnjačka Banja.

8. Radove će ocenjivati stručni žiri za pregled i ocenu radova.

9. Nagrade: Prva 85.000,00 dinara, Druga: 50.000,00 dinara, Treća: 30.000.00 dinara.

  http://www.opstinavrnjackabanja.com/home.php