Home [treninzi] Program obuke za predstavnike organizacija građanskog društva i javnih institucija

Program obuke za predstavnike organizacija građanskog društva i javnih institucija

56
0

 CERFE (italijanski Institut za istraživanje i obuku sa sedištem u Rimu) i Beogradska otvorena škola organizuju program obuke pod nazivom “Pravni okvir i aktivnosti za unapređenje građanskog društva”. Program obuke se realizuje uz podršku Generalne direkcije za razvojnu saradnju Ministarstva inostranih poslova Italije. Namenjen je građanima Republike Srbije, predstavnicima organizacija građanskog društva i javnih institucija na državnom i lokalnom nivou.

Projekat se sprovodi u partnerstvu na izvođenju aktivnosti obuke sa Evropskim centrom za neprofitno pravo (ECNL). U ovom projektu sarađuju i Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, Stalna konferencija gradova i opština, opštine Subotica i Kragujevac i Asocijacija italijanskih opština, provincija, regiona i ostalih zajednica (AICCRE).

Polazeći od narastajućeg značaja organizacija građanskog društva (OGD) u procesima društvenog i ekonomskog razvoja, program obuke ima za cilj da pruži učesnicima teorijska znanja i praktične veštine neophodne za rad na pravnom okviru i aktivnostima usmerenim na jačanje učešća OGD u javnom životu Srbije.

U tom smislu, na programu obuke će se obrađivati sledeće teme: potencijal učešća građanskog društva u javnom upravljanju; prepreke unapređenju OGD u Srbiji; pravni okvir i praktične politike koje se odnose na rad OGD; predlozi zakonskih reformi i aktivnosti na javnom zastupanju; najnoviji predlog Zakona o udruženjima; korišćenje socijalnog kapitala; upravljanje znanjem i aktivnosti na umrežavanju; stvaranje i upravljanje partnerstvima; aktivnosti vezane za javnu komunikaciju i protok informacija među različitim ključnim akterima javnog života; aktivnosti vezane za političku kulturu, komunikaciju i podizanje svesti političara radi promocije pozitivne orijentacije prema razvoju građanskog društva; odnos između političke kulture i pribavljanja sredstava za sprovođenje aktivnosti OGD.

Radi uspešnije obrade ovih tema, program obuke je namenjen predstavnicima OGD i javne uprave na državnom i lokalnom nivou, kako bi se podstakao dijalog među njima. Štaviše, tokom obuke učesnici će biti direktno uključeni u akciono istraživanje posvećeno temama programa.

Program obuke se sastoji od uvodnog seminara, tri ciklusa obuke i završnog seminara. Obuka je strukturisana u:
96 radnih sati Obuke u učionici (predavanja trenera, eksperata, gostujućih predavača),
143 radna sata Obuke na daljinu (individualne ili grupne aktivnosti) i
121 radni sat Integrisane obuke (praktične aktivnosti vezane za obrađene teme programa ili susreti sa osobama koje imaju praksu iz odgovarajućih oblasti).

Ukupno trajanje programa obuke je 360 radnih sati.
Aktivnosti u učionici će se održavati u Beogradu, u prostorijama Beogradske otvorene škole, koje se nalaze u Masarikovoj ulici br. 5/16

USLOVI KONKURSA

Realizacija programa obuke zapošeće  15. maja i obuka će trajati do 10 oktobra 2008. godine, sa pauzom tokom avgusta.

Planirani broj učesnika programa je 25 i oni treba da ispunjavaju sledeće uslove:
da budu građani Srbije;
da pripadaju nekoj organizaciji građanskog društva ili da rade u javnim institucijama, na državnom ili lokalnom nivou;
da imaju najmanje 25 godina.

Pri izboru učesnika sledeće kvalifikacije će se smatrati poželjnim:
relevantnost cilja programa za položaj koji kandidatkinja ili kandidat zauzima u svojoj instituciji i za zadatke koje u njoj obavlja;
znanje Engleskog jezika;
posedovanje univerzitetske diplome;
korišćenje najbitinijih računarskih programa za obradu teksta (MS Word ili slični), sposobnost pretraživanja interneta i korišćenja elektronske pošte;
mogućnost učestvovanja u svim aktivnostima obuke.

DOKUMENTA ZA PRIJAVU

Zainteresovani kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

*OBAVEZNI DOKUMENTI:
popunjen i potpisan prijavni formular (prazan formular možete preuzeti ovde );
fotokopija važećeg identifikacionog dokumenta (lične karte) potpisana od strane kandidata;
kratka biografija (potpisana od strane kandidata);
fotografija.
* molimo zainteresovane kandidate da obavezno pročitaju opis projekta, poziv za učešće i pravila učešća

PREPORUČENI DODATNI DOKUMENTI:
izjava o zainteresovanosti za program obuke institucije kojoj pripada podnosilac prijave;
dokumenti relevantni za stepen obrazovanja (diplome, sertifikati i sl.) i profesionalno angažovanje (preporuke, pohvale i sl.);
dokumenti relevanti za poznavanje stranih jezika i kompjutersku pismenost.

Konkurs je otvoren od 19. marta 2008.

Prijave za učešće na programu, u papirnoj formi, moraju biti lično predate ili stići preporučenom poštom, do 22. aprila 2008. u 18:00, u prostorije Beogradske otvorene škole, Masarikova 5/16 11000 Beograd. Prijave takođe mogu biti poslate faksom. Osobe koje lično donesu prijavu dobiće potvrdu sa vremenom njenog predavanja.

Zajedno sa prijavom kandidati moraju da dostave dokumenta koja potvrđuju njihove kvalifikacije i biografiju.

Za prijave dostavljene preporučenom poštom relevantno će biti vreme prijema, a ne vreme slanja.

Selekcija za učestvovanje u obuci će se zasnivati na priloženim dokumentima koji svedoče o kvalifikacijama i na intervjuu. Na osnovu intervjua će se procenjivati stručnost, sposobnosti, interesovanja, pogledi i motivacija kandidata.

Proveru ispunjenosti uslova, prijema prijava i prateće dokumentacije, kao i selekcioni intervju, sprovodiće komisija koju imenuje CERFE. Preliminarna lista će biti sastavljena na osnovu rezultata provere zadovoljenja postavljenih kriterijuma, dokumenata o kvalifikacijama i rezultata selekcionog intervjua.

Raspored zakazanih intervjua će biti istaknut 24. aprila 2008. u prostorijama BOŠ-a kao i na web stranici www.bos.org.yu/grad

Selekcioni intervjui će biti održani 6. i 7. maja 2008, u prostorijama Beogradske otvorene škole između 10.00 i 17.00.

Učešće na programu obuke je za polaznike besplatno, a refundiranje putnih troškova i troškova smeštaja nije predviđeno.

Po završetku obuke učesnicima će biti dodeljen sertifikat o pohađanju.

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi:

Tel. 011 / 3065 800
        011 / 3061 342
Faks: 011 / 3613 112
Masarikova 5/16, 11000 Beograd
Elektronska pošta: mpopovic@bos.org.yu, msitarski@bos.org.yu  
Kontakt osobe: Mirko Popović i Milan Sitarski