Home [konkursi] Sufinansiranje projekata, namenjenih energetskoj efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora

Sufinansiranje projekata, namenjenih energetskoj efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora

54
0

 Sufinansiranje projekata, namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOS upućuje JAVNI POZIV broj 401-00-6/2008-01
ZA DODELU DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji

Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 123/2007), Programa rada Agencije za 2008. godinu i Odluke zamenika direktora Agencije broj 401-00-5/2008-01 od 12.02.2008. godine, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije poziva sve zainteresovane nevladine organizacije da podnesu prijavu za sufinansiranje projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva za dodelu donacija obezbeđena su Agenciji za energetsku efikasnost u okviru budžeta Republike Srbije za 2008. godinu.

U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost u obzir će se uzimati predlozi projekata koji:

1.

doprinose unapređenju energetske efikasnosti u oblasti komunalne energetike, zgradarstva, industrije, obuke i obrazovanja o energetskoj efikasnosti;
2.

podstiču šire korišćenje obnovljivih izvora energije;
3.

podstiču primenu mera energetske efikasnosti, doprinoseći istovremeno povećanju konkurentnosti srpske privrede, stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, ravnomernom regionalnom razvoju i održivom razvoju Republike Srbije;
4.

doprinose boljoj informisanosti javnosti i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti;
5.

podstiču veći uticaj stručne javnosti na unapređenje energetske efikasnosti kroz razmenu iskustava domaćih i stranih stručnjaka i institucija i promovisanje mera za uštedu energije;
6.

doprinose razvoju i jačanju organizacija i institucija, uključenih u obezbeđivanje podrške za unapređenje energetske efikasnosti.

Podnosioci prijava mogu biti nevladine organizacije neprofitnog karaktera, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se prijavljuju individualno ili u partnerstvu sa jednom ili više organizacija, a koje ispunjavaju uslove definisane Uputstvom za podnošenje prijava. Iskustvo u radu na projektima iz oblasti energetske efikasnosti može biti prednost, ali ne i neophodan uslov za prijavu.

Maksimalni iznos donacije po jednom korisniku je 800.000 dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 20% vrednosti projekta. Nevladina organizacija može učestvovati sa više projekata, ali se sredstva mogu dodeliti za finansiranje samo jednog projekta.

Rok za realizaciju prijavljenih projekata je do 01.11.2008. godine.

Prijave za sufinansiranje projekata i prateću dokumentaciju sa naznakom ‘Konkurs za dotacije NVO – ne otvarati’, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu:

Agencija za energetsku efikasnost
Omladinskih brigada 1 (SIV 3), 11070 Novi Beograd

najkasnije do 04. aprila 2008. godine, do 16 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru projekata biće doneta u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa, o čemu će podnosioci prijava biti pismeno obavešteni. Informacija o dodeljenim sredstvima biće objavljena i na Web prezentaciji Agencije.

Agencija će sa nevladinim organizacijama – primaocima dotacija, potpisati ugovore kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Za dodatne informacije možete se obratiti Miomiri Lazović, telefon broj: 011/3131-956, e-mail: miomira.lazovic@seea.sr.gov.yu

http://www.seea.sr.gov.yu/Serbian/Prezentacija1.htm