Home [konkursi] Konkurs za izradu resenja postanske markice

Konkurs za izradu resenja postanske markice

45
0

 PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA BROJ 1/08 USLUGE, Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN, I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA. Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93

Poštanski broj: 78000

Grad: Banja Luka

Identifikacioni broj: 1878182

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Preduzeće za poštanski saobaćaj RS a.d. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 85, B. Luka, telefon: 051/216-571

Tel/faks: 216-565

Kontakt osoba: Arbutina Milica, tel. 051/215-884

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.2.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.a javno preduzeće

I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Izrada idejnih rješenja poštanskih maraka za 2008. godinu

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Ugovor o izradi idejnih rješenja poštanskih maraka za 2008. prema tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

20.000,00 KM

Nagrada za svako izdanje je različita, jer se izdanja razlikuju po elementima koje obuhvataju.

Po elementima izdanja nagrade su u sljedećim iznosima:

a) 1 marka – 800,00 KM

cool.gif blok se sastoji od dvije marke – 1.400,00 KM

c) blok koji se sastoji od jedne marke – 700,00 KM

d) korice za karnet – 100,00 KM

e) FDC – 100,00 KM

f) vinjeta – 100,00 KM

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Kao pod I.1.

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Da

(Napomena: Ukoliko se u jednom izdanju nalazi više maraka, potrebno je dostaviti različita idejna rješenja za svaku marku. Isto se odnosi na vinjete i FDC koverte).

Učesnici moraju za svaki LOT uraditi idejno rješenje za marku, vinjetu, blok i FDC kovertu.

Učesnici mogu ponuditi svoja idejna rješenja za jednu i više tema.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Ugovor se zaključuje na period isporuke usluga

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN)

Nema

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16. – 17. UPZ)

Nema

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)

Nema

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)

Nema

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora imaju sva fizička lica.

Pravo učešća je dozvoljeno i svim pravnim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera.

Ponuđač u svojstvu pravnog lica dužan je dostaviti da nije:

a) pod stečajem ili pred likvidacijom

cool.gif predmet postupaka za proglašenje stečaja

c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude

d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan

f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem svih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan

g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN)

Za pravna lica:

1. ovjerena kopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa

2. ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja

3. naziv pravnog lica i tačna adresa

Za fizička lica:

1. ovjerena kopija lične karte

2. broj tekućeg računa podnosioca ponude

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Bilans stanja i uspjeha za 2006. godinu (za pravna lica, ukoliko učestvuju fizička lica ovaj dokument nije potreban)

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Lista glavnih usluga pruženih u posljednje dvije godine 2006. i 2007. godina u vidu izjava o pruženim uslugama

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

Estetske i funkcionalne karakteristike

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Besplatna tenderska dokumentacija koja se može podići u Sektoru za logistiku na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 85, Banja Luka, telefon: 051/216-571.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE

10. 3. 2008. godine, 12,00 časova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ)

10. 3. 2008. godine u 13,00 časova

Zgrada uprave, II sprat u prostoriji namijenjenoj za tendere, na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tehničke karakteristike, način pakovanja i dostave dokumentacije sa radovima i visina nagrada za svaki lot detaljno je opisano u tenderskoj dokumentaciji.

Isplata nagrada vršiće se po potpisivanju ugovora.