Poziv za prijavu višejezičnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost 2021/2022

0

Regionalna mreža za kulturnu raznolikost – READ je regionalni projekat koji podržava EU. Cilj ovog projekta je da akterima civilnog društva omogući da neguju demokratske vrednosti i aktivno doprinose interkulturnoj toleranciji, s posebnim fokusom na organizacije namenjene mladima.

Projekat READ implementira Gete Institut u Skoplju, zajedno sa sledećim partnerskim organizacijama: Udruženje KROKODIL (Srbija), Center for Balkan Cooperation – Loja (Severna Makedonija), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albanija), Kalem Culture Association (Turska) i Qendra Multimedia (Kosovo).
Pored razmene rezidencijalnih boravaka pisaca između Srbije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije i Turske te podrške književnim festivalima u ovim zemljama, projekat READ u cilju promocije regionalne književnosti omogućava i grantove organizacijama civilnog društva za višejezične izdavačke projekte.

Rok za prijavu projekata je 15. januar 2022. godine u 23:59, CET
Maksimalna visina pojedinačnih donacija je 2000 evra.

Ukupna visina svih donacija koje će biti dodeljenje izabranim projektima u prvoj godini iznosi 30.000 evra.
Ukupan broj projekata koji će biti podržani u prvoj godini jeste 15 projekata iz Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Organizacije koje apliciraju treba da budu:
● neprofitne organizacije;
● organizacije civilnog društva;
● direktno odgovorne za pripremu i menadžment projekta zajedno s eventualnim saradnikom ili saradnicima;
● registrovane u Albaniji, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj barem 6 meseci pre objavljivanja ovog konkursa;
● aktivno posvećene jednoj ili većem broju tematskih oblasti koje su relevantne za ovaj otvoreni poziv

Odabrano delo treba da bude prevedeno u jednoj od ciljnih zemalja projekta koja nije zemlja autora čije se delo prevodi.
Uzimaće se u obzir samo jedna prijava po organizaciji.
Prihvatljivi troškovi: otkup prava, prevod, dizajn, prelom i štampa, kao i promocija objavljenog izdanja.

Otvoreni poziv za podršku multijezičnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost teži pružanju podrške književnim ostvarenjima iz ciljnih zemalja. Očekivani rezultat podržanih projekata su prevodi i promocija regionalnih književnosti, odnosno autora s teritorije Zapadnog Balkana i Turske.
Prijave se šalju elektronski na engleskom jeziku putem sledećeg linka: https://bit.ly/3krxaZq, a detaljan opis projekta se može dostaviti na lokalnom jeziku – albanskom, srpskom, makedonskom ili turskom. Sva neophodna dokumentacija za ovaj poziv navedena je na portalu GAP.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom, možete pisati partnerskim organizacijama na sledeće e-mail adrese:

za Srbiju: office@krokodil.rs
za Albaniju: instituti.libri.promocioni@gmail.com
za Kosovo: arif@qendra.org
za Severnu Makedoniju: lojaculture@gmail.com
za Tursku: info@itef.com.tr
Za sva druga pitanja u vezi sa procesom prijave putem portala, administrativna i finansijska pitanja, možete kontaktirati: read-grants@goethe.de

Za više informacija o projektu zapratite Facebook i Instagram stranicu Regionalne mreže za kulturnu raznolikost.

Previous articlePanel diskusija “Značaj neformalnog obrazovanja“
Next articlePoziv za prijavu interkulturalnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost 2021/2022