KOMS: Najnovije istraživanje ukazuje na zabrinjavajući položaj mladih u lokalnim sredinama

0

Krovna organizacija mladih Srbije, u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave“.

Mladi čine 16,4% ukupne populacije u Republici Srbiji i važno je da budu zainteresovani, aktivni i informisani građani. Da bi mogli da utiču na kreiranje i sprovođenje demokratskih procesa, neophodno je da imaju mogućnost da učestvuju u procesima donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

U istraživanju su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145 jedinica. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od toga da savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj.

Pored saveta za mlade, istraživali smo da li postoje i koji su drugi mehanizmi lokalne omladinske politike – poput Lokalnog akcionog plana, Kancelarije za mlade, omladinskog kluba i slično.

Podaci do kojih smo došli kroz istraživanje su zabrinjavajući:

65 od 145 jedinica lokalne samouprave uopšte nema savet za mlade

• Od 79 formiranih saveta za mlade – 29 se svrstava u grupu saveta za mlade osnovanih da bi se zadovoljila forma

73% lokalnih samouprava nema Lokalni akcioni plan za mlade

79% lokalnih samouprava nema opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade za sprovođenje lokalne omladinske politike

119 jedinica lokalne samouprave u Srbiji nema omladinski klub

• samo 6 od 145 jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike, dok 23 jedinice nemaju ni jedan instrument!

Celo istraživanje možete preuzeti ovde.

Mladi moraju biti uključeni u rešavanju problema u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije će u narednom periodu zagovarati osnivanje inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade, tela gde glas mladih treba da se čuje. U saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu edukovaćemo lokalne rukovodioce da menjaju ove poražavajuće statistike.

Mladi koji nisu uključeni u procese donošenja odluka imaju osećaj isključenosti koji vodi tome da požele da napuste svoju lokalnu zajednicu. Ovakva posledica ne utiče samo na mlade ljude, već i na njihove porodice kao i na lokalnu zajednicu u celini.

Zbog svega navedenog, zaključujemo da lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih.

Previous articleREZULTATI PRVOG КRUGA КONКURSA „ŠTA NAM TEŠКO“ 2021
Next articleКONКURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA ŠКOLSКU 2021/2022. GODINU