Snaga društvene odgovornosti

0

keybroad.gifDržava, biznis i građani za ekonomska i socijalna prava – DA LI SU PREKRŠENA VAŠA SOCIJALNA I EKONOMSKA PRAVA?

Diskriminisani ste prilikom zapošljavanja, napredovanja na poslu ili dobijanja otkaza. Nisu Vam isplaćene zarade za obavljen redovan ili prekovremeni rad. Nisu Vam uplaćivani doprinosi iz radnog odnosa (penziono i zdravstveno osiguranje)

Uskraćeno Vam je pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Vaš poslodavac ne poštuje zakonom propisane mere o bezbednosti i zaštiti na radnom mestu.Žrtva se drugih vidova kršenja ekonomskih i socijalnih prava

Pozovite nas!

U okviru kampanje „Snaga društvene odgovornosti – Država –biznis-građani za ekonomska i socijalna prava“ prikupljamo pojedinačna iskustva zaposlenih o kršenju prava iz oblasti rada i bezbednosti na radu u javnim i privatnim preduzećima u Srbiji.

Informacije i formular

Centar za demokratiju

Terazije 3/II, Beograd

Tel.011/3229-985, 3229-925

Fax. 011/3223-321

info@centaronline.org

www.centaronline.org

Deo prikupljenih iskustava ćemo objaviti u posebnoj publikaciji. Po izboru, Vaša iskustva mogu biti objavljena anonimno.

Rok za prijavljivanje je 19.11.2007.

 

 

Prikupljanje pojedinačnih iskustava građana o kršenju ekonomskih i socijalnih prava

FORMULAR

U okviru kampanje „Snaga društvene odgovornosti – Država-biznis-građani za ekonomska i socijalna prava“ prikupljamo pojedinačna iskustva građana o kršenju prava iz oblasti rada i bezbednosti na radu u javnim i privatnim preduzećima u Srbiji.

Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

1. Ukoliko ste zaposleni, molimo Vas da navedete nekoliko podataka o vašem preduzeću:

 • Broj zaposlenih _________________________________
 • Svojinski status (državno preduzeće, privatno, mešovito) – zaokružite
 • Vrsta delatnosti radne organizacije ___________________________________

 

2. Da li ste se u poslednjih pet godina, vi lično suočili sa: (zaokružite)

1. Diskriminacijom prilikom zapošljavanja, napredovanja na poslu ili dobijanja otkaza (na osnovu godina, pola, nacionalne ili verske pripadnosti ili dr.)

2. Neisplaćivanjem zarada za obavljen redovni ili prekovremeni rad

3. Neuplaćivanjem doprinosa iz radnog odnosa (penziono i zdravstveno osiguranje)

4. Uskraćivanjem prava korišćenja godišnjeg odmora

5. Neispunjavanjem propisanih mera bezbednosti na radnom mestu

6. Nekim drugim vidom kršenja zakonom propisanih prava (navedite kojim)

_________________________________________________________________

Projekat finansira Evropska unija

3. Molimo Vas da nam u pisanoj formi opišete vaš slučaj (do jedne stranice kucanog teksta ili dve stranice rukom pisanog teksta – štampanim slovima i čitkim rukopisom). Isto tako, molimo Vas da u okviru opisa Vašeg slučaja odgovorite na pitanja:

 • Ukoliko ste se suočili sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja ili na radnom mestu, koja vrsta diskriminacije je u pitanju, koliko dugo trpite diskriminaciju, kako se ona manifestuje, da li se i drugi zaposleni u vašem preduzeću suočavaju sa diskriminacijom te vrste….
 • Ukoliko Vam nisu isplaćivane zarade ili doprinosi, u kom vremenskom periodu, da li ste nešto preduzeli po tom pitanju….
 • Ukoliko Vaš poslodavac ne poštuje zakonske odredbe o bezbednosti i zaštiti na radu, opišite na kom radnom mestu Vi radite, konkretno slučaj kada Vam je zdravlje ili bezbednost bila ugrožena, da li ste Vi upućeni u propise o bezbednosti i zaštiti na radu u vašem preduzeću i da li ih poštujete…
 • Ako Vam je poslodavac uskratio pravo da iskoristite godišnji odmor, na koji način je to uradio, da li se to desilo jednom ili više puta, da li ste nešto preduzeli po tom pitanju….
 1. Da li ste na bilo koji način pokušali da zaštitite svoja prava (da li ste se obratili osobi zaduženoj za ljudske resurse u vašem preduzeću ili direktoru, da li ste se obraćali nekoj od institucija koje se bave sprovođenjem i zaštitom ekonomskih i socijalnih prava (inspekcije, sud…) i na kakav ste odgovor naišli?
 1. Molimo Vas da nam date i sledeće podatke o vama (tajnost ovih podataka je zagarantovana):
 1. Ime i prezime: _______________________________
 2. Adresa: _____________________________________
 3. Godine starosti: ______________________________
 4. Pol: ženski muški
 5. Koju završenu školu imate: _____________________
 6. Zanimanje: __________________________________
 7. Grad/Opština u kojoj živite ______________________
 8. Telefon: ____________________________________
 9. E-mail: _____________________________________

 

 1. Da li pristajete da Vaše iskustvo, zajedno sa drugim iskustvima koja pristignu putem ovog formulara, bude objavljeno u posebnoj publikaciji koju ćemo izdati početkom 2008. godine? (molimo Vas da zaokružite)

      Da

      Ne

 1. Da li želite da Vaše iskustvo bude objavljeno:
 1. anonimno
 2. sa punim imenom i prezimenom

Svojeručan potpis i datum

_________________________________

*Napomena: Iskustva dobijena putem ovog formulara sistematizovaćemo i obraditi, i jedan broj njih, ukoliko ste na to pristali odgovorom na pitanje br. 6 ovog formulara, objaviti u posebnoj publikaciji.

Centar za demokratiju zadržava pravo da napravi selekciju svedočanstava koje će objaviti u publikaciji.

Rok za prijem popunjenih formulara je 19. novembar 2007. godine.

Popunjene formulare možete poslati Centru za demokratiju poštom, mejlom, faksom ili doneti lično (radnim danom od 9-17h) na sledeću adresu:

Centar za demokratiju

Terazije 3/II

11000 Beograd

Tel. 011/3229-985, 3229-925

Fax. 011/3223-321

www.centaronline.org

info@centaronline.org

HVALA NA SARADNJI!

Previous articleHrvatska prva u Europi po odljevu mozgova, BiH druga
Next articleLista najuvrnutijih online prodaja