Home [konkursi] Finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2007. godini

Finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2007. godini

59
0

pen2.gifGRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA, SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija – objavljuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2007. GODINI

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Beogradu najmanje dve godine i koje deluju na području grada Beograda, i to u oblastima zaštite životne sredine i zaštite prirode.
Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Uz popunjen obrazac prijave dostaviti:
– dokaz o registraciji sa sedištem u Beogradu;
– overenu fotokopiju osnivačkog akta (statut) i kratak opis delatnosti (do tri strane);
– projekat sa kojim se konkuriše (do šest strana), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat ili biografije koordinatora projekta i ključnih stučnjaka uključenih u rad na projektu;
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata;
– overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.

Organizacije mogu da konkurišu za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu garanciju (izjavu) da nisu dobile sredstva od drugih donatora za celokupnu vrednost projekta ili za deo nedostajućih sredstava za koje konkurišu u okviru ovog javnog konkursa.
Projekat treba da sadrži: naziv, oblast, skraćenu verziju, naziv organizacije (adresa, telefon, faks, e-mail), budžet (navesti tražene iznose po vrstama troškova), ovlašćeno ili odgovorno lice za realizaciju (ime i prezime, adresa za kontakt, adresa elektronske pošte), rok završetka projekta i broj računa kod poslovne banke za uplatu sredstava. Ovlašćeno lice za realizaciju projekta dužno je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena sredstva upotrebiti za realizaciju usvojenog projekta.

Obrazac prijave se preuzima u pisarnici Gradske uprave – šalter Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Beograd, ulica 27. marta 43-45.

Rok za dostavljanje prijave je 12. novembar 2007. godine.

Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija”. Komisija će doneti odluku u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu možete preuzeti i ovde (Word fajl):
Prijava