Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine

0

Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa subjektima omladinske politike pripremilo Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018 do 2020. godine koji dostavljamo na uvid javnosti radi konsultacija i izrade finalnog teksta Akcionog plana.

Vlada Republike Srbije u februaru 2015. godine donela je Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. („Službeni glasnik RSˮ, broj 22/15). U cilju realizacije Strategije u avgustu 2015. godine donet je Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 70/15).

Polazna osnova u izradi Nacrta Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018 do 2020. godine bio je Izveštaj o evaluaciji stepena ostvarenosti Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine, sa prikazom obrađenih rezultata istraživanja i preporukama za definisanje konkretnih aktivnosti u budućem Akcionom planu, koji je sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda. Tokom decembra 2017. godine Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa mladima i predstavnicima/ cama udruženja mladih i za mlade, kao i lokalnih kancelarija za mlade, organizovao šest konsultativnih sastanaka po tematskim grupama u cilju zajedničkog osvrta na do sada postignute rezultate u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, kao i definisanju predloga prioriteta za period do 2020. godine. Paralelno su realizovani direktni sastanci sa relevantnim institucijama i organizacijama koje sprovode omladinsku politiku. Članovi Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine dali su predloge sa aspekta nadležnosti organa iz kojih su delegirani.

U skladu sa načelima omladinske politike i dosadašnjom praksom u postupcima pripreme javnih politika, Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane, a posebno mlade, predstavnike/ce udruženja mladih i za mlade kao i lokalnih kancelarija za mlade, da se uključe u proces izrade drugog trogodišnjeg Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade i daju doprinos obezbeđivanju kvaliteta ovog dokumenta.

Molimo da Vaše komentare dostavite u elektronskoj formi na Obrascu koji je dat uz Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018 do 2020. godine do 15. jula 2018. godine na mejl omladina@mos.gov.rs , a za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem elektronske pošte na mejl emilija.panic@mos.gov.rs  ili 011/2142-505.

Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018 do 2020. godine možete preuzeti OVDE i Obrazac za komentare možete preuzeti OVDE

Previous articleKONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
Next articlePOZIV za učešće na II Street Art Festivalu