Virtus – prva godišnja nagrada za korporativnu filantropiju 2007

0

mladost.jpgBalkanski fond za lokalne inicijative najavljuje otvaranje konkursa za prvu godišnju VIRTUS nagradu za poslovne subjekte koji su tokom 2007. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

 Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji u nameri da postane tradicionalna manifestacija i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Pravo učešća na konkursu imaju sve domaće i strane kompanije, kao i medijske kuće i korporativni fondovi, sa izuzetkom neprofitnih organizacija i državnih institucija. Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 10. 10. 2007. godine.

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije i preduzeća koja svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju najbolji primer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svetu odgovornog biznisa. Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u Srbiji kako bi se što veći broj kompanija i preduzetnika, ali i pojedinaca, u budućnosti uključio u slične programe ili akcije. Svečana ceremonija proglašenja dobitnika zakazana je za prvu polovinu novembra u Beogradu. Tom prilikom će se dodeliti nagrade VIRTUS u sledećim kategorijama: glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, za malo i srednje preduzeće, za podršku najinovativnijem projektu godine, kao i dva posebna priznanja: za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora i specijalna nagrada za medijski doprinos.

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća. Fond poziva celokupnu javnost da podrže i nominuju one za koje veruju da zaslužuju da ponesu ovo priznanje. Ovaj projekat Fond realizuje u saradnji sa USAID/ISC, Češkim ministarstvom spoljnih poslova, VIA fondacijom, fondacijom braće Rokfeler (RBF), konsultantskom kućom "Hauska&Partner", magazinom “Ekonomist”, “E-kapijom”, Smart Kolektivom i partnerskim organizacijama.

Balkanski fond za lokalne inicijative, kao najveca domaca fondacija koja
godinama podržava gradanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa USAID/ISC,
Ce{kim ministarstvom spoljnih poslova, VIA fondacijom, fondacijom brace
Rokfeler (RBF), konsultantskom kucom "Hauska&Partner", Smart Kolektivom,
PriceWaterhouseCoopers, magazinom “Ekonomist”, “E-kapijom”, i partnerskim
organizacijama, najavljuje otvaranje konkursa za prvu godi{nju VIRTUS
nagradu za poslovne subjekte koji su tokom 2007. godine na najdelotvorniji,
najdugorocniji i najefektniji nacin podržali neprofitne akcije ili organizacije od
op{teg dobra i interesa.
Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji u nameri da postane
tradicionalna manifestacija i referentno mesto za sve one koji ulažu u op{te dobro.
O NAMA:
Balkanski fond za lokalne inicijative je domaci fond, koji podstice ljude da se
aktivno ukljuce u pobolj{anje života u mestima u kojima žive. Mi verujemo da su i
male promene na bolje važne i da svako može da im doprinese. Zato pomažemo
ljudima koji žele da pomognu sami sebi nudeci im mogucnost da dodu do
sredstava i znanja koja im mogu olak{ati re{avanje problema u njihovom mestu.
U proteklih nekoliko godina podržali smo preko 340 uspe{nih projekata u
vrednosti od preko 850.000 evra {irom Srbije i Crne Gore.
Fond upravo pokrece sistematicnu kampanju za oživljavanje i reafirmaciju
filantropskih ideja i stavova u na{em dru{tvu nizom aktivnosti koje ce uslediti u
narednom periodu, sa namerom da davanje za op{te dobro ponovo postane
svakodnevni i uobicajeni deo na{ih života.
Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org

CILJ KONKURSA:
Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije i
preduzeca koja svojom materijalnom i finansijskom podr{kom daju najbolji primer
drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svetu odgovornog
biznisa.
Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promovi{e i stimuli{e filantropiju u na{oj
zemlji kako bi se {to veci broj kompanija i preduzetnika, ali i pojedinaca, u
buducnosti ukljucio u slicne korisne programe ili akcije.
Sam nagradni konkurs daje priliku udruženjima, nevladinim organizacijama i
krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa
druge strane, nagrada ce dati mogucnost i samim kompanijama da dobiju vecu
podr{ku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.
Organizovanje i dodela nagrade je idealna prilika da se promovi{e stvarno
partnerstvo i saradnja izmeu poslovnog sveta i nevladinih organizacija, prilika da
se javnosti u na{oj zemlji prikaže humana i odgovorna strana biznisa koja se
cesto ne vidi.

PRAVO UCE[CA:
Za nagrade se mogu nominovati1:
• domace i strane korporacije,
• ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
• privatna mala i srednja preduzeca,
• javna i državna preduzeca,
• medijske kuce, kao i
• korporativni fondovi i fondacije
koji su tokom 2007. godine podržali neku dru{tvenu ili neprofitnu akciju ili
organizaciju.
Neprofitne organizacije i državne institucije ne mogu konkurisati za nagrade. U
prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri
preduzeca/kompanije nosioca aktivnosti.
1 Partneri, sponzori i medijski pokrovitelji nagrade su automatski izuzeti od uce{ca.
Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org

KO PODNOSI NOMINACIJE:
Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani gradani/ke –
pojedinci/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketin{ke agencije,
kao i same kompanije i preduzeca.
KATEGORIJE NAGRADE:
Preduzeca i kompanije se mogu kandidovati unutar sledecih kategorija:
• VIRTUS Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
• VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
• VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzece
• VIRTUS Nagrada za podr{ku najinovativnijem projektu godine
Uz ove nagrade, ove godine dodelice se i dva posebna priznanja:
• Nagrada za dugorocno partnerstvo izmedu poslovnog i neprofitnog
sektora (koju dodeljuje Smart Kolektiv)
• Specijalna nagrada za medijski doprinos

NAGRADA:
Pobednici konkursa ce dobiti:
• Pravo da koriste zvanicni znak VIRTUS nagrade za 2007. na svim svojim
proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima,
• Posebno napravljenu skulpturu, umetnicki autorski rad koji simbolizuje
ideju davanja za op{te dobro,
• Medijsku promociju od strane Fonda
PROPOZICIJE KONKURSA:
Preduzece/kompanija može biti kandidovana za aktivnosti sprovedene u periodu
od 01.09. 2006. godine do momenta slanja prijave. Preduzece/kompanija svoje
dru{tvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili vi{e
kategorija nagrade.

Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org

Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na za to predvidenom
obrascu ce biti uzete u razmatranje.
Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i pratece dokumentacije je 10. 10. 2007.
godine.
Svecana ceremonija progla{enja dobitnika je zakazana za prvu polovinu
novembra u Beogradu.
NAGRADNI ŽIRI:
Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, ce doneti
nezavisni žiri (selekcioni odbor) koji cine istaknuti pojedinci/ke iz sveta privrede,
nevladinog sektora, medija i marketinga, rukovodeci se jedinstvenim
kriterijumima.
Spisak clanova strucnog žirija bice objavljen na zvanicnom sajtu nagrade krajem
septembra.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLA[ENJE DOBITNIKA:
Prilikom dono{enja odluka žiri ce se rukovoditi nizom kriterijuma:
?? Donacija od strane preduzeca/kompanije je upucena neprofitnoj organizaciji
ili instituciji kulture, socijalne ili zdravstvene za{tite za aktivnost ili projekat od
op{teg dobra i znacaja (npr. u oblastima za{tite životne sredine, kulturnog
nasleda, unapredenja ljudskih prava, razvoj obrazovanja, pomoc ranjivim i
ugroženim grupama, pomoc lokalnoj zajednici, itd.)
?? Primalac donacije, {to može biti neprofitna organizacija ili institucija kulture,
socijalne ili zdravstvene za{tite, upravo zavr{ava ili je zavr{ila projekat sa
jasnim i merljivim rezultatima.
?? Primalac donacije koristi dobijena sredstva da realizuje projekat ili program
koji je važan za zajednicu u kojoj primalac donacije deluje ili za temu za koju
se organizacija specijalizovala.
?? Davalac donacije teži ka tome da sagleda svoj doprinos kao „dru{tvenu
investiciju“, „ulaganje u zajednicu“, radije nego kao marketin{ki alat, sredstvo
za PR ili sponzorstvo.
?? Davalac donacije je zainteresovan za ishod njegovog ulaganja i rezultate
podržanih projekata.
Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org
?? Davalac donacije je podržavao neprofitne organizacije i op{tekorisne projekte
vi{e puta u proteklom periodu.
?? Pored finansijske direktne pomoci, davalac donacije pomaže primaoca
donacije i na druge efikasne nacine (npr. prenos znanja i ve{tina, pomoc u
robi i materijalu, ukljucivanje zaposlenih, itd.).
?? Preduzece/kompanija koja je davalac donacije ostvaruje svoj profit na legalan
nacin i u skladu sa dru{tvenim i etickim normama, po{tujuci standarde vezane
za op{tu dru{tvenu odgovornost preduzeca, kao sto su eticki odnos prema
zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i slicno.
Napomena: Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za dono{enje odluka. Za
posebne kategorije nagrada, vi{e informacija o eventualnim dodatnim
kriterijumima nalaze se u dokumentu Kategorije nagrade.

KAKO SE PRIJAVITI:
Zainteresovani mogu preuzeti i popuniti obrasce za prijavu:
• sa zvanicnog sajta Fonda www.bcif.org/virtus ili
• na zahtev dobiti obrasce putem e-maila ili po{tom
Prijave se mogu popuniti na srpskom ili engleskom jeziku. Obrazac za prijavu
treba popuniti u celosti, a svu dodatnu dokumentaciju (fotografije, izve{taje,
{tampane i video materijale) prikljucite uz prijavu.
Ukoliko vam je potrebna pomoc ili imate nejasnoca u vezi sa konkursom ili
prijavom, možete se slobodno obratiti zaposlenima u Fondu putem e-maila:
filantropija@bcif.org ili telefona 011 26 22 511.
Popunjeni obrazac i pratecu dokumentaciju možete poslati do 10.10. 2007. na
adresu:
Balkanski fond za lokalne inicijative
(za nagradu VIRTUS)
Gospodar Jevremova 45/III-8
11000 Beograd
Ili e-mailom: filantropija@bcif.org
Vi{e informacija, kao i najnovije vesti u vezi sa nagradom možete saznati na
zvanicnom web sajtu VIRTUS nagrade www.bcif.org/virtus.
Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org

ORGANIZATORI:
Citav projekat, konkurs i svecanu ceremoniju dodele Balkanski fond za lokalne
inicijative organizuje u saradnji i pod pokroviteljstvom USAID/ISC, Ce{kog
ministarstva spoljnih poslova, VIA fondacije, fondacije brace Rokfeler (RBF),
konsultantske kuce "Hauska&Partner", Smart Kolektiva, PriceWaterhouseCoopers,
magazina “Ekonomist”, “E-kapije”, i brojnih drugih institucija, medija i privrednih
udruženja koja su prepoznala znacaj i potencijal jedne ovakve inicijative i žele da
je podrže kako bi ona postala tradicionalna.
Va{
Balkanski fond za lokalne inicijative

OPIS KATEGORIJA

VIRTUS Glavna nagrada za doprinos na
nacionalnom nivou se dodeljuje kompaniji
koja pomaže aktivnosti i projekte od
op{tedru{tvenog značaja na sistematičan i
promi{ljen način. To je kompanija sa
preko 250 zaposlenih koja već ima
usvojenu strategiju korporativnih davanja i
ciljano ulaže u svega nekoliko oblasti od
svog interesa. Njen filantropski pristup
može poslužiti kao pozitivan i inspiri{ući
model strate{kog načina ulaganja u
zajednicu, a najvažniji i najznačajniji
projekti koje je kompanija podržala tokom
godine oslikavaju taj pristup.

VIRTUS Nagrada za doprinos kompanije
u lokalnoj zajednici se dodeljuje velikoj
kompaniji sa preko 250 zaposlenih koja se
posebno istakla u pomoći pri re{avanju
problema ili potreba u zajednici u kojoj
posluje, gradu ili regionu, imajući svest o
značaju malih inicijativa i razvoja lokalnih
zajednica koje nisu u centru zbivanja, pri
tom poku{avajući da im udahnu novi život
i aktivizam. Ova nagrada se daje kao
podsticaj i smernica drugima da ulože i
vrate ba{ tamo gde su sme{teni i
prvenstveno deluju.

VIRTUS Nagrada za malo i srednje
preduzeće se dodeljuje preduzećima koja
pokazuju odgovornost prema zajednici
ulažući u op{tedru{tvene, neprofitne
projekte i organizacije. To su poslovni
subjekti do 50 (mala) i 250 zaposlenih
(srednja), dobro povezani sa svojom
zajednicom, svesni problema i potreba tih
sredina, koji poznaju lokalne organizacije
i uvek su spremni da deluju kao “dobre
kom{ije” pomažući koliko mogu. Ova
nagrada bi trebalo da učvrsti spone
između preduzeća i lokalnih zajednica i
organizacija koje zajedno rade za bolje
sutra.

VIRTUS Nagrada za podr{ku
najinovativnijem projektu se dodeljuje
kompaniji koja je izabrala nepopularniji
put sklapanja partnerstva sa manje
poznatom organizacijom ili dobrotvornom
akcijom. Kompanija je odlučila da
koncentri{e svoju podr{ku na potrebe i
probleme koji su hitni, ali nedovoljno
poznati, ili one koji zbog kompleksnosti
imaju mnogo manje {anse da privuku
donatore, ili za re{avanje starog problema
sa potpuno novim pristupom. Ovo je
nagrada za pomoć u re{avanju
kompleksnog pitanja na dru{tvenopreduzetnički
način.

Posebne nagrade:
Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora
koju dodeljuje partnerska organizacija Smart Kolektiv ističe u prvi plan izuzetno
uspe{no, osmi{ljeno i dugoročno partnerstvo kompanije sa jedne i nevladine
organizacije sa druge strane u cilju re{avanja nekog ozbiljnog dru{tvenog
problema. Ovde partnerstvo najpre podrazumeva međusektorsku saradnju,
zajedničke napore i akciju za re{avanje problema pre nego finansijsku podr{ku.
Nagrada se dodeljuje uzimajući u obzir stepen uključivanja kompanije u taj
proces, rezultate i efektivnost podr{ke, kvalitet komunikacije među stranama,
perspektivnost te saradnje kao i inovativnost u pristupu u re{avanju problema ili
potrebe. Ova nagrada bi trebalo da pokrene ostale kompanije da razmi{ljaju u
sličnom smeru.
Specijalna nagrada za medijski doprinos se dodeljuje medijskoj kući ili
novinaru/ki te kuće čiji su tekstovi, prilozi ili nastupi posebno doprineli razvoju i
unapređenju filantropske i dobročinske kulture u Srbiji tokom jedne godine.
Shvatajući u potpunosti značaj medija u dru{tvu, ovo je nagrada koja daje dalji
stimulans novinarskoj profesiji da se aktivno bavi i promovi{e ovu važnu temu.

Balkanski fond za lokalne inicijative
Registrovani fond br. 479, PIB: 103208903
Gospodar Jevremova 45-III, 11 000 Beograd
381 11 26 22 511 Tel
381 11 26 29 374 Fax
www.bcif.org

Previous articleNE RECI NIKOM
Next articleY-Peer Advanced Training of Trainers in PeerEducation