Home [konkursi] Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava 2011

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava 2011

38
0

sample4Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RSˮ broj 101/2010) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RSˮ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,  glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-15/2011-02 od 13.7.2011. godine.

raspisuje KONKURS Za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima i savezima udruženja (u daljem tekstu: udruženja) registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata  Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava, kojima se ostvaruje sledeći cilj:

Podsticanje pozitivnog ponašanja i delovanja šire društvene zajednice prema ugroženim grupama građana, kao što su: osobe sa invaliditetom;  deca i mladi; grupe ugrožene na osnovu pola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije i druge ugrožene grupe građana

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • udruženja koja dostave predlog projekata Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta i u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
 • udruženja čijim je statutom predviđani cilj unapređenja i zaštite ljudskih prava i sloboda.

2. Prioriteti konkursa

Prioritet će imati projekti koji se bave edukacijom mladih i unapređenjem njihovog celokupnog društvenog položaja, projekti koji se bave unapređenjem položaja ugroženih grupa na osnovu pola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije, unapređenjem položaja dece sa invaliditetom, unapređenjem položaja dece koja na osnovu sporazuma o readmisiji borave na teritoriji Republike Srbije i oni koji za prioritet imaju rad u školama.

Osnov za definisanje prioriteta konkursa će biti i preporuke Ugovornih tela UN i rezolucije Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

3. Način finansiranja

Sa udruženjima čiji projekat bude izabran na konkursu biće potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa Upravom. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta na poseban podračun otvoren samo za sprovođenje odobrenog projekta.

Nosilac projekta je dužan da sklopi ugovor sa ovlašćenim revizorom, koji će biti plaćen iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava dostavlja mesečne izveštaje o sprovođenju projekta na formularu koji je za to predviđen, a koji je dostupan na internet stranici: www.ljudskaprava.gov.rs. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan narativni i finansijski izveštaj na formularima koje predviđa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Uprave za ljudska i manjinska prava.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte na navedenu temu iznose 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara).

Realizacija finansiranja projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Uprave za ljudska i manjinska prava kojim će se definisati uslovi plaćanja.

5. Trajanje projekta

Trajanje projekta je do kraja 2011. godine.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se u dnevnim listovima „Politikaˮ i „Večernje novostiˮ i na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprave za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Konkursna dokumentacija sa smernicama za podnosioce predloga projekata može biti preuzeta na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprave za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, nakon čega je potrebno dokumentaciju dostaviti poštom.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Prijavu čine:

(a) osnovna dokumentacija:

 • Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja i overen pečatom udruženja;
 • Obrazac budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja i overen pečatom udruženja;

(b) obavezna prateća dokumentacija:

 • Uverenje da je udruženje registrovano i upisano u registar koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • Prijave potpisane od strane zastupnika udruženja;
 • Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom Agencije za privredne registre;
 • Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2010. godinu koji je dostavljen Agenciji za privredne registre.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original i jedna kopija. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11000 Beograd, najkasnije 1.08.2011. godine do 16.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do datuma koji je naveden za podnošenje prijave (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

 • Usklađenost predloga projekta sa ciljevima i prioritetima konkursa:                     0 do10 bodova;
 • Jasno opisani problemi i preduslovi realizacije projekta: od 0 do 10          bodova;
 • Jasno opisane aktivnosti projekta: od 0 do 15 bodova;
 • Jasno opisani mogući rizici i mere za njihovo prevladavanje: 0 do 10           bodova;
 • Kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja: 0 do 15 bodova;
 • Jasno opisani i merljivi rezultati projekta: 0 – 10 bodova;
 • Uključenost većeg broja pripadnika ciljnih grupa u realizaciju projekta:   0 – 10 bodova;
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0 – 10 bodova;
 • Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju            projektnih aktivnosti: 0 – 10 bodova.

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

8. Projekti koji neće biti finansirani:

 • Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
 • Stipendije za studiranje ili obuku;
 • Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja;
 • Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čija je   realizacija završena;
 • Programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
 • Projekti koji se odnose na zagovaranje mržnje, netolerancije,             nasilja,          određene religije i ideologije i slično;
 • Organizovanje okruglih stolova, stručnih skupova, debata i izrada analiza.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih projekata

Odluka o izboru projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 15 radnih dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprave za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Sva udruženja kojima predlog projekta bude odobren biće o tome obaveštena pismenim putem.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 18.07.2011. DO 1.08.2011. GODINE U 16:30 ČASOVA.