Home [konkursi] Poziv za dostavljanje prijava za finasiranje projekata usmerenih ka implementaciji i promociji...

Poziv za dostavljanje prijava za finasiranje projekata usmerenih ka implementaciji i promociji cinjeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim Akcionim planom za 2011.

34
0

kulGRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade Beograd, Kraljice Marije 1 upućuje POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SU USMERENI KA IMPLEMENTACIJI I PROMOCIJI CILjEVA DEFINISANIH NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA MLADE I AKTIVNOSTIMA PREDVIĐENIM AKCIONIM PLANOM ZA 2011. GODINU
Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda broj 020-376/11-G od 8. februara 2011. godine, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranja projekata koji su usmereni ka implementaciji i promociji ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim Akcionim planom za 2011. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
1. afirmaciji mladih grada Beograda;
2. podsticanju aktivizma omladinskih organizacija;
3. unapređenju saradnje Gradske uprave i omladinskih organizacija;
4. ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade;
5. uspostavljanju veze između univerziteta, državnih institucija i omladinskih organizacija
Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i obrazovne institucije, a to su: univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, udruženja i druge neprofitne institucije koje ispunjavaju uslove iz Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji su usmereni ka implementaciji i promociji ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim Akcionim planom za 2011. godinu. Ukupan iznos za finansiranje ovih projekata je 14.000.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) dostupni su i mogu se preuzeti sa ove internet strane, na dnu, ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Beograd, Kraljice Marije 1/XIX, kancelarija 16a svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 7157-354 ili putem i-mejla aleksandra.lazarevic@beograd.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Kraljice Marije 1/XIX, Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Kraljice Marije 1, šalter broj 3, Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat mora da sadrži naznaku FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SU USMERENI KA IMPLEMENTACIJI I PROMOCIJI CILjEVA DEFINISANIH NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA MLADE I AKTIVNOSTIMA PREDVIĐENIM AKCIONIM PLANOM ZA 2011. GODINU, a na poleđini naziv, adresu i zavodni broj podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i dve kopije.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 23. mart 2011. godine do 16 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Uputstvo (PDF fajl)
Prijava (Word fajl)