Poziv za podnošenje predloga projekata organizacijama gradanskog društva (OGD) u partnerstvu sa medijskim kucama

0
SHARE

mladi6Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi petogodišnji program Inicijative zagovaranja građanskog društva (CSAI) vredan 18,5 miliona dolara, kojim podržava građansko društvo u Srbiji u nastojanju da pomogne građanima da preuzmu odgovornost i ostvare svoj uticaj na zajednicu u kojoj žive. Putem grantova, obuke i mogućnosti umrežavanja, ovaj program pomaže inicijativama građana i organizacijama građanskog društva da delotvornije iznesu svoje prioritete, kao i da koordinišu svoje aktivnosti sa državom i privatnim sektorom kako bi značajno poboljšali kvalitet života ljudi. Ovaj program finansiran je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Svrha ovog poziva organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji je podsticanje organizacija da koriste masovne medije u promovisanju svojih uspešnih rezultata i jačanju uticaja svojih projekata kako bi se javnost bliže upoznala sa aktivnostima OGD. Grantovi će biti dodeljeni kreativnim predlozima koji obuhvataju važne priče o uspehu – istinite primere građana Srbije i OGD koji su na izuzetan način pokazali inicijativu i radili zajedno na ostvarenju suštinske promene u društvu. Priče o uspesima trebalo bi da promovišu pozitivan imidž građanskog društva i da pospeše aktivno učešće građana u svim aspektima javnog života. Na primer: projekti mogu da promovišu konkretne primere uspešnih kampanja javnog zagovaranja koje mogu poslužiti kao dobar model za rešavanje problema u društvu, ili relevantne aktuelne inicijative koje mogu motivisati građane da se u njih aktivno uključe. Publikacije, emisije i širenje dobrih strategija i pristupa biće sastavni deo uspešnih predloga. Preporučujemo OGD da razrade inovativan i kreativan pristup interakcije sa širom javnošću, kao i da koriste Internet i društvene medije poput YouTube-a, Facebook-a, MySpace-a, Twitter-a, blogova itd. Projekat treba da bude sproveden u partnerstvu sa nekom medijskom kućom (TV, radio, štampa, informativna agencija i/ili Internet portal) kako bi se uspostavio trajan odnos između ta dva sektora i omogućilo bolje upoznavanje javnosti sa aktivnostima OGD.

Preporučujemo OGD da, prilikom podnošenja predloga projekata, prilože i kratak video klip na YouTube-u kao dodatno sredstvo kojim objašnjavaju svrhu projekta, tok njegovog sprovođenja i očekivani uticaj na ciljnu populaciju. Izrada video klipa nije obavezna i neće se smatrati nedostatkom ukoliko ga predlog projekta ne sadrži.Ukoliko je priložen, video klip bi trebalo da demonstrira smisao za kreativnost i inovaciju podnosioca projekta.

Više o uslovima konkursa možete nađi u tekstu Poziva za podnošenje predloga projekata.

Organizacije treba da podnesu Predlog projekta i Predlog budžeta na ISC-ovim aplikacionim formularima, na engleskom jeziku. Poziv i aplikacione formulare možete preuzeti sa sajta ISC-a: http://www.iscserbia.org/news/

ISC/CSAI će obezbediti ograničenu pomoć kandidatima za grantove u izradi predloga projekata. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Pozivom, molimo Vas da nam pošaljete e-mail na isc@iscserbia.org.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: 16. april 2010, 15h.

Napominjemo da predlozi projekata prispeli nakon ovog roka neće biti razmatrani