Javni poziv za izbor članova Konsultativne grupe u procesu izrade zakona o mladima

0
SHARE

vesti5Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije objavljuje Javni poziv za izbor do 15 članova Konsultativne radne grupe u procesu izrade Zakona o mladima iz redova stručnjaka iz oblasti omladinske politike – predstavnike civilnog društva.   1. O procesu izrade i oblastima zakona o mladima  

Osnivanjem Ministarstva omladine i sporta 2007. godine započeti su važni programi u oblasti omladinske politike i razvila se praksa koja zahteva da se dodatno uredi  oblast omladinske politike kroz odgovarajuće propise. U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2009-2014. godine, Ministarstvo je počelo sa radom na izradi zakona o mladima. Zakon ima primarnu funkciju da obezbedi održivu osnovu za razvoj i delovanje društvenih aktera koji čine omladinski sektor sa ciljem poboljšanja položaja mladih i obezbeđivanja prava, prostora, prilike i podsticaja za rast i razvoj sopstvenih potencijala, kao i aktivno učešće mladih u društvu. Zakon o mladima treba da uredi oblast omladinske politike i aktivizma, a postojeću praksu dodatno unapredi kako bi se na taj način ispunio navedeni cilj, odnosno da jasno definiše adresate zakona, izvore, načela i principe omladinske politike, aktere javne politike, način organizovanja i njihovog kooridnisanog delovanja, i načela i principe finansiranja omladinskih javnih politika.  
Proces izrade zakona je predviđen da se odvija u nekoliko faza. Prva faza podrazumeva analizu domaćih i međunarodnih propisa i istraživanja, široki konsultativni proces za definisanje tema zakona. Nakon utvrđivanja tema zakona, u drugoj fazi, izrađuje se prva radna verzija nacrta zakona koja prolazi kroz novi konsultativni proces. Treća faza podrazumeva izradu finalnog Nacrta zakona, na osnovu ishoda završnog konsultativnog procesa. U poslednjoj, četvrtoj fazi Nacrt zakona će biti upućen na javnu raspravu pred podnošenje teksta zakona na usvajanje. Predviđeno je da se zakon usvoji do kraja 2010. godine.  
Predviđena su četiri stuba celog procesa: Radna grupa za izradu zakona (11 članova), Konsultativna grupa u procesu izrade zakona (oko 30 članova, u postupku formiranja; u daljem tekstu: KG ZOM), Radna grupa Vlade za sprovođenje NSM (predstavnici 17 institucija) i Savetodavno telo ministra (15 članova). Budući da je osnovni princip u radu Ministarstva omladine i sporta participativnost i da su mladi najpozvaniji da se pitaju o sadržaju i rešenjima zakona koji treba da bude u funkciji dobrobiti mladih, u svakoj od faza u izradi zakona obaviće se širok konsultativni proces.   

2. Uloga Konsultativne grupe u procesu izrade zakona o mladima  

Osnovna svrha pokrenutog konsultativnog procesa je kreiranje funkcionalnog i primenjivog zakona koji odgovara na potrebe mladih, a koji ujedno prati mogućnosti i uslove pravnog regulisanja. Zadatak izabranih članova je da na volonterskoj osnovi učestvuju u radu KG ZOM u predlaganju oblasti i tema koje bi zakon trebalo da reguliše, razmatranju komentara i predloga dobijenih u okviru šireg konsultativnog procesa, kao i razmatranju radnih verzija nacrta zakona. Ove aktivnosti sprovodiće se u svim fazama izrade zakona kroz više radnih sastanaka koji će se realizovati u periodu od aprila do oktobra 2010. godine. Kako bi proces izrade zakona bio legitiman, transparentan i bio u saglasnosti sa principima intersektorske saradnje i komenadžmenta, potrebno je da se u KG ZOM uključe:  
1. Predstavnici državnih institucija i kancelarija za mlade (do 15 članova), i  
2. Stručnjaci omladinske politike – predstavnici civilnog društva (do 15 članova).  

3.  Kriterijumi za učešće u Konsultativnoj grupi u procesu izrade zakona o mladima  

Javni poziv je upućen stručnjacima omladinske politike – predstavnicima civilnog društva. Svaki kandidat za člana KG ZOM trebalo bi da priloži preporuke tri organizacije civilnog društva.  
Pri odabiru kandidata za članove KG ZOM uzimaće se u obzir:  
1. iskustva i rezultati rada kandidata u oblasti omladinske politike, i  
2. relevantnost organizacije civilnog društva, s obzirom na dosadašnje aktivnosti i rezultate u oblasti omladinske politike (da su u protekle dve godine razvijale programe za mlade na teme definisane Nacionalnom strategijom za mlade, koje su uključivale značajan broj mladih i čiji rezultati su doprineli unapređenju položaja mladih i sistemska rešenja po različitim pitanjima, pri čemu su u mogućnosti da to iskustvo dokumentuju referencama o realizovanim projektima i donatorima).  

4. Rok prijavljivanja  

Kandidati za članove Konsultativne grupe u procesu izrade zakona o mladima se mogu prijaviti do utorka, 30. marta u 16 časova.  

5. Proces prijavljivanja  

Prijava kandidata za članove Konsultativne grupe u procesu izrade zakona o mladima podrazumeva dostavljanje:  
1. Biografije;  
2. Obrasca A – popunjava i potpisuje kandidat, i  
3. Obrazaca B – popunjava i overava pojedinačno svaka od tri organizacije koje preporučuju kandidata za člana Konsultativne grupe.  

Četiri obrasca (jedan tipa A i tri tipa B) se dostavljaju na sledeći način:  
1. u elektronskom obliku na imejl adresu strategija@mos.gov.rs; ili  
2. u štampanom obliku na sledeću adresu:  
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA  
Sektor za omladinu  
„Prijava za člana Konsultativne grupe u procesu izrade zakona o mladima“  
Bulevar Mihajla Pupina 2  
11070 Novi Beograd   

Obrasce za prijavu možete preuzeti>

6. Izbor kandidata  

Komisija Radne grupe za izradu zakona izvršiće izbor do 15 članova KG ZOM, kao stručnjaka omladinske politike – predstavnika civilnog društva.  
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.  
Članovima KG ZOM biće obezbeđena nadoknada putnih troškova za dolaske na radne sastanke, i to za one učesnike koji su van mesta održavanja sastanaka.  

Spisak članova KG ZOM biće objavljen na sajtu Ministarstva omladine i sporta i na portalu Zamisli život (www.zamislizivot.org).  

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske adrese: strategija@mos.gov.rs.