KONKURS ZA SNIMANJE FILMA na temu reproduktivnog zdravlja mladih

0
SHARE

student6CARE Internacional Srbija u sklopu projekta Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje, za žene i mlade – raseljene i Rome/kinje u južnoj Srbiji koji finansiraju Evropska unija i CARE Nemačka Luksemburg objavljuje I. Na Konkurs mogu da se prijave projekti namenjeni javnom prikazivanju u kategoriji dokumentarni, igrani
ili dokumentarno-igrani film, u trajanju do 27 minuta. Film će biti na srpskom jeziku, s mogućnošću
korišćenja titla na stranom jeziku.
II. Na Konkurs mogu da se prijave producentske kuće ili registrovana preduzeća filmske delatnosti sa
registracijom u Republici Srbiji.
III. Film mora biti gotov najkasnije do 15. juna 2010. godine i biće sniman u tehnici prilagođenoj za TV i
DVD prikazivanja (i umnožavanje). Kandidat čiji projekat bude odabran na Konkursu preuzima na sebe
obavezu plaćanja svih troškova u vezi sa snimanjem filma i vođenjem odnosne dokumentacije.
IV. CARE će sa odabranim kandidatom sklopiti Ugovor, u roku od 15 dana od završenog procesa odabira.
Maksimalna visina odobrenih sredstava u okviru ovog Konkursa je 12.000 EUR. Sve novčane
transakcije biće obavljane u dinarima, preko bankovnih računa.
V. Prijava projekta za film treba da bude na srpskom jeziku i da sadrži:

  •  dovršeni scenario ili knjigu snimanja, sinopsis (razrađena ideja filma na jednoj stranici), rediteljsku koncepciju
  • finansijsko-operativni plan projekta – iznosi u evrima
  • opis dosadašnjeg iskustva tima/kuće iz istog ili srodnog prodručja/teme
  • profesionalne biografije svih nosilaca projekta
  •  kontakti kandidata – uključujući obavezno adresu, telefon i e-mail.

VI. Odabir projekata obavljaju predstavnici/e CARE Internacionala i partnerskih NVO Centar E8 i Nexus na
osnovu evaluacije pristiglih projekata (kriterijumi iz člana V, kao i visina kvaliteta predstavljene ideje u
odnosu na predviđene troškove).
VII. Konkurs je otvoren do 20. marta 2010. godine do 17h. Svi učesnici Konkursa biće najkasnije do 10.
aprila 2010. obavešteni o rezultatima putem e-maila.

VIII. Prijave na Konkurs dostavljaju se u pismenoj formi, poštom ili lično, na adresu: CARE Srbija, 11030 Beograd, Ščerbinova 6/20,

sa obaveznom napomenom: „po Koknursu za film, ne otvarati“,

Telefon za pitanja/informacije: 011/ 3572-341, 3572-387
IX. Prijave koje ne budu dostavljene s potpunim podacima i dokumentacijom, kao i prijave koje ne budu bile
dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati.
X. Dodatne napomene: Jedan od ciljeva projekta CARE jeste podizanje svesti javnosti, posebno mladih
raseljenih lica i Roma/kinja sa juga Srbije, o važnosti redovnog kontrolisanja i brige o reproduktivnom
zdravlju.
Film će se snimati na jugu Srbije, u opštinama Leskovac, Vranje i Bujanovac i obuhvataće ciljnu populaciju
projekta – žene i mlade, raseljene i Rome/kinje na jugu Srbije. Film treba da bude usmeren prvenstveno na
mlađu populaciju i da govori o problemima u vezi sa postizanjem i očuvanjem dobrog reproduktivnog
zdravlja. U osmišljavanju sadržaja filma treba koristiti nalaze početnog istraživanja projekta, koje, kao prilog,
čini sastavni deo ovog konkursa.
U filmu bi se prikazale priče korisnika/ca na ovu temu, ali i uključila gledišta zdravstvenih radnika/ca. U
uspostavljanju kontakata sa ciljnom grupom projekta, ekipa filma imaće podršku tima projekta.
Važno je da se tokom snimanja poštuju prava sagovornika/ca ukoliko eventualno zatraže sakrivanje
identiteta eventualne i da se izbegne bilo kakvo citiranje izjava korisnika/ca van konteksta i sl.
Snimljeni materijal imaće višestruku namenu, od javnog prikazivanja na TV u nekim tematskim emisijama
(celokupna javnost) do ciljanih edukacija i seminara koje partnerske organizacije projekta pripremaju i
sprovode, naročito sa mladom populacijom.
CARE Srbija i projektni partneri Nexus i Centar E8 će tokom pripreme za snimanje i samog snimanja biti na
raspolaganju za davanje tehničke i stručne podrške snimateljskoj ekipi prema potrebi i najavi.

SHARE
Previous articleTraže se podstanari
Next articleTraze se volonteri