Novi konkursi za programe i projekte iz oblasti omladinske politike

0
SHARE

 Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine), raspisalo konkurse za programe i projekte u oblasti omladinske politike 09. avgusta 2009. godine: 1. Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje  u programe EU i evropske integracije  
 
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. avgust 2009. godine  
Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde.  
 
 
2. Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom  

 
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. avgust 2009. godine  
Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde. 
 
3. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana, stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou  
 
Rok za dostavljanje predloga projekata je 25. avgust 2009. godine  
Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde.  
 
 
Pravo učešća na konkursima : 
 
Pravo učešća na konkursima 1 i 2 imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu omladine i sporta, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta i objavljuju na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).  
 
 
Pravo učešća na konkursu  3  imaju lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za mlade i koje nisu obuhvaćene projektima koje Ministarstvo omladine i sporta izvodi/lo u saradnji sa međunarodnim partnerima i udruženjima građana a koji se odnose na proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade, i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i  objavljuje na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).  
 
Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311 za konkurs 1, kancelarija broj 340 za konkurs 2 i kancelarija broj 307 za konkurs 3, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta,  
na adresi:   
 
http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13  
 
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona:  
 
+ 381 11 301 4311 za konkurs 1  
 
 +381 11 313 09 19 za konkurs 2   
 
+381 11 311 37 57 za konkurs 3  
 
ili putem elektronske pošte na adresu:  
 
 
omladina@mos.gov.rs