Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata društvenih i NVO u 2009. godini za oblasti...

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i NVO u 2009. godini za oblasti socijalne i boračko-inv

24
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija, objavljuju KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI ZA OBLASTI SOCIJALNE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije, registrovane u Beogradu najmanje tri godine, a koje imaju delatnost na području grada Beograda. Protpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji);
– da apliciraju i realizuju projekat u partnerstvu sa nekom drugom organizacijom ili ustanovom socijalne zaštite;
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– dokaz o registraciji u Beogradu;
– kratak opis delatnosti (do 20 kucanih redova);
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti za koju se odnosi projekat;
– finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj poreskog organa o izmirenim prispelim fiskalnim obavezama na dan objavljivanja ovog konkursa;
– potvrdu da se ne vodi/nije vodio sudski spor protiv organizacije-podnosioca projekta i ovlašćenog lica;
Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31. decembra 2009. godine.

Da bi se projekti razmatrali, neophodno je da ispune sledeće uslove:
– da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom (potpisana i overena);
– da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara, invalidna i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Cilj konkursa je da podrži projekte koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih, vaninstitucionalnih oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.

Komisija će podržati i finansiranje započetih projekata nevladinih i društvenih organizacija u zaštiti posebno osetljivih lica u stanju socijalne potrebe, ukoliko postoji opravdanost njihovog daljeg finansiranja.

Konkursom se ne podržavaju materijalni troškovi rada organizacija, medijske kampanje, štampanje publikacija, održavanje edukacija ili seminara za realizatore projekata, kao ni organizovanje izleta ili letovanja.

Rok za dostavljanje projektne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu.
Propisanu projektnu dokumentaciju dostaviti lično (prizemlje, soba 3), ili poštom na adresu: Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Beograd, Tiršova 1, sa naznakom „Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 3605-951 (od 10 do 14 časova). Osoba za kontakt: Radmila Urošević.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 5-156/09, od 4. februara 2009. godine.

Projektni formular, u Word formatu, možete preuzeti ovde