FOKUS – konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturre, nauke i omladinskih akcija za 2008.

0
SHARE

 FOKUS Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo iz Subotice raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, nauke i omladinskih akcija za 2008. godinu koji su:
— od posebnog značaja za omladinsku društvenu grupu sa teritorije Subotice i od opšteg značaja za gradsku zajednicu;

— koji doprinose afirmaciji stvaralaštva mladih i afirmaciji različitih kulturnih vrednosti i tolerancije;
— koji savremenim pristupom u osmišljavanju i realizaciji projekata doprinose unapređenju kulturnog života.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
Konkurs je otvoren od 15. januara do 15. februara 2008. godine.
Rezultati se donose najkasnije u roku od sedam dana od dana zatvaranja Konkursa.
Pravo učešća imaju pojedinci, udruženja građana, nevladine organizacije, društvene i ustanove kulture sa teritorije Opštine Subotica čiji će projekti biti održani u vremenskom periodu od 1. marta do 27. decembra 2008. godine.
Prijava na Konkurs se podnosi pismeno, uz popunjeni Upitnik i Izjavu i prilaganje neophodne dokumentacije. Upitnik i list za popunjavanje Izjave se podiže u prostorijama Fondacije (Matka Vukovića 1, Subotica) svakim radnim danom od 10 do 12 časova. Popunjeni Upitnik i Izjava zajedno sa dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fondacije svakim radnim danom od 10 do 12 časova ili šalje poštom na adresu: FOKUS – Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo, Matka Vukovića 1, 24000 Subotica.
Fondacija neće podržati projekte vezane sa radom političkih partija, verskih i vojnih organizacija, te projekte koji se odnose na troškove infrastrukture orgranizacija.
Prijave koje budu dostavljene van navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.
Predlozi projekata koji nemaju više izvora finansiranja neće biti uzete u razmatranje, odnosno Fokus Fondacija ne može biti jedini donator sredstava za projekat.
Pravo učešća nemaju nosioci projekta koji su u prethodnom konkursu Fokus Fondacije dobili sredstva, a koji do momenta raspisivanja Konkursa nisu realizovali projekat, kao i nosioci projekta podržanog od strane Fokus Fondacije po prethodnom konkursu koji nisu podneli zvaničan izveštaj o realizovanom projektu.
Fondacija može uticati na realizaciju odobrenih projekata, a kvalitet realizacije projekata sprovodi Evalucioni tim FOKUS Fondacije.
Fondacija ima obavezu da 70 odsto sredstava odobrenih za određeni projekat dodeli neposredno pred početak realizacije projekta (najmanje sedam dana pre početka realizacije projekta), a preostalih 30 odsto nakon realizovanog projekta i pozitivnog izveštaja Evalucionog tima Fondacije.
Fondacija može tražiti dodatne informacije od podnosilaca projekata.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
Konkurs se raspisuje na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.
Konkurs se raspisuje u sredstvima javnog informisanja, i na veb sajtu Fokus Fondacije.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
Za učešće na Konkursu je potrebno dostaviti:
1. Popunjen Upitnik
2. Potpisanu Izjavu u kojoj autor projekta (pojedinac ili ispred organizacije) garantuje da će nakon realizacije prikazati dokaz o realizovanom projektu (izveštaj o realizovanom projektu, priznanice o plaćenoj robi, autorskom honoraru i slično)
3. Detaljan opis projekta
4. Kratku biografiju i fotokopiju važećeg dokumenta autora projekta, odnosno kratku biografiju i fotokopiju važećih dokumenata učesnika projekta ispred organizacije koja realizuje projekat
5. Detaljan finansijski plan (priloženi predračuni pozitivno utiču na odluku Upravnog odbora).

/download/UPITNIK.doc /

/download/IZJAVA.doc /