Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija

0
SHARE

keybroad.gifGRAD BEOGRAD, Gradonačelnik,Komisija za finansiranje projekata nevladinih organizacija objavljuje KONKURS ZA FINSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2007. GODINI.

Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije koje su registrovane u Beogradu najmanje jednu godinu i koje imaju delatnost na području grada Beogradai to iz oblasti: obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, i dr. oblasti koje nisu iz domena socijalne i dečije zaštite, zdravstvene zaštite i zaštite invalida.

 

Uz popunjen projektni formular dostaviti:

– dokaz o registraciji u Beogradu;

– kratak opis delatnosti (do tri strane);

– projekat sa kojim se konkuriše (do šest strana), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat;

– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata i godišnji finansijski izveštaj.

 

Organizacije mogu da konkurišu za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu garanciju (izjavu) da nisu dobile sredstva od drugih donatora, za celokupnu vrednost projekta ili za deo nedostajućih sredstava za koje konkurišu.

 

Projekat treba da sadrži: naziv, oblast, skraćenu verziju, naziv organizacije (adresa, telefon, faks, i-mejl), budžet (navesti tražene iznose po vrstama troškova), ovlašćeno ili odgovorno lice za realizaciju (ime i prezime, adresa za kontakt, adresa elektronske pošte), rok završetka projekta i broj računa kod poslovne banke za uplatu sredstava. Ovlašćeno lice za realizaciju projekta dužno je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena sredstva upotrebiti za realizaciju usvojenog projekta. Projektni formulari se preuzimaju na šalteru pisarnice Sekretarijata za finansije, Beograd, Trg Nikole Pašića 6.

 

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Komisija za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, Trg Nikole Pašića 6, sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje društvenih i nevladinih organizacija”. Komisija će doneti odluku u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.