Trening o pripremi projekta i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

0
SHARE

Fondacija Tempus raspisuje poziv za učešće na treningu o pripremi projekta i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji.

Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera koji su uključeni u proces pisanja projekata, osmišljavanja programa – i njihove realizacije.

 

Trening će se održati u periodu od 25.-28. maja 2017. godine, i omogućiće učesnicima/cama da unaprede svoje kompetence u vezi sa:

  • specifičnostima realizovanja omladinskih programa u međunarodnom okruženju (interkulturalnost, timski rad…);
  • izgradnjom partnerstava tokom svih faza projekta (pisanje projekta, pripremna faza, realizacija, evaluacija);
  • menadžmentom projekta (priprema programa omladinskih razmena, pisanje delova projektne aplikacije, realizacija razmene, monitoring i evaluacija);
  • ulogama i zadacima omladinskih lidera/ki u omladinskim razmenama;
  • interaktivnim/radioničarskim metodama i tehnikama rada u neformalnom obrazovanju.

Kako bi se predstavnici organizacija, kancelarija za mlade ili institucija aktivnih u radu sa mladima iz Srbije prijavili na trening o omladinskim razmenama, potrebno je da popune prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 15. maj 2017. godine.

Trening je razvio trenerski tim Grupe „Hajde da…“ koja je obavljala ulogu Kontakt tačke za programe MLADI, Mladi u akciji i Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 2005. do 2017. godine.