[ youth.rs ]

Program mirovnog obrazovanja osnovni Trening iz izgradnje mira

Makedonija, Ohrid, 08. – 18. 10. 2010.

Centar za nenasilnu akciju (CNA) organizuje još jedan Trening iz izgradnje mira.

Radi se o osnovnom programu mirovnog obrazovanja koji je namenjen ljudima iz regiona bivše Jugoslavije (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije) čime se želi podvući važnost prekogranične saradnje i poticati procese razgradnje predrasuda i izgradnje međusobnog poverenja.

Na prijavljivanje se pozivaju svi oni/one koji imaju potrebu i motivaciju da nešto menjaju i deluju u svojim sredinama/društvima neovisno o godinama i profesionalnom usmerenju.

Osnovna postavka na kojoj je zasnovan celokupan koncept treninga jeste insistiranje na izraženoj ličnoj motivaciji za rad koji nije fokusiran na sticanje veština i iznalaženja „magičnih rešenja“ čijom primenom ćemo jednostavno rešiti postojeće probleme u društvu, već na intenzivan rad na sopstvenim stavovima, razmišljanjima i ponašanjima u situacijama, procesima i pitanjima relevantnim za polje izgradnje mira.

CNA trening iz izgradnje mira nudi:

Teme koje se obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, rodne uloge/ponašanja, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd. Program je otvoren i fleksibilan, koncipiran tako da prati potrebe, mogućnosti i motivacije grupe učesnika/ca, što znači da postoji šansa da se obrade i neke druge teme, odnosno da poneka od ovde navedenih ne bude obrađena usled nedostatka potrebe, volje, spremnosti da se na njoj radi.

 

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski.

Koga pozivamo na prijavljivanje za trening?

Program je otvoren za sve ljude koji rade ili su aktivni u: političkim partijama, medijima, sindikatima, školskim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama (posebno onima čije je glavno polje delovanja suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, promocija i zaštita ljudskih prava), udruženjima veterana rata, udruženjima porodica nestalih itd. Program je takođe otvoren i za pojedince/ke koji nisu članovi/ice niti jedne organizacije ili ustanove, a ne žele se pomiriti s društvenim nepravdama i imaju želju, motivaciju i mogućnost da rade na društvenoj promeni u sredini u kojoj žive.

Preduslovi za učešće:

Metode koje se koriste na CNA treningu su aktivnog i participativnog “radioničarskog” karaktera što podrazumeva otvoren prostor za disusije, rad u malim grupama, igre uloga, iskustvene vežbe itd. Ovakav metodološki pristup pretpostavlja spremnost učesnika/ca da iznose različita mišljanja i stavove, te da iz te razmene uče i obogaćuju svoja viđenja različitih stvari. Trenerski tim nije u ulozi predavača/ica, već voditelja/ica radionica sa specifičnom odgovornošću za postavljanje okvira radionice, dok je odgovornost za sam sadržaj podjednako i na učesnicima/ama i na članovima/cama trenerskog tima.

Metode korištene u radionicama teže učenju kroz iskustvo, one zahtevaju temeljit angažman učesnika/ca na intelektualnom i emocionalnom planu.

Molimo vas da imate u vidu da Program može biti dosta emotivno i fizički zahtevan, te da on nije prilika za odmor.

Tehničke i logističke informacije:

Radna satnica:

9:30 – 13:00 Prepodnevna radionica

13:00 – 16:30 Pauza za ručak i odmor

16:30 – 20:00 Popodnevna radionica

U okviru svake radionice postoji pauza od 20 minuta.

 

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molili bismo vas da popunite priloženi upitnik (koji se nalazi na poslednjoj stranici) i pošaljete nam ga najkasnije do 20. rujna/septembra 2010. godine.

emailom na adresu: cna.treninzi@nenasilje.org

ili faksom na broj: +387 (0) 33 260 875

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

Zbog velikog broja prijava koje nam redovno stižu, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo raditi odabir pristiglih prijava. Biće odabrano 20 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas 24. septembra/rujna 2010. godine.

Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

 

Trening će biti održan u Ohridu, u hotelu „Klimetica“ gde će za sve učesnike/ce biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Dodatne informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

 

Trenerski tim za ovaj trening su:

Ana Bitoljanu (Miramida centar Skopje)

Helena Rill (Centar za nenasilnu akciju Beograd)

Nedžad Horozović (Centar za nenasilnu akciju Sarajevo)

Sanja Deanković (Centar za nenasilnu akciju Sarajevo)

Više informacija o ovom programu i radu CNA uopšte možete dobiti na našoj web stranici www.nenasilje.org

Kontakt:

Centar za nenasilnu akciju

Kranjčevićeva 33, Sarajevo

Tel: +387 (0) 33 260 876

Fax: +387 (0) 33 260 875

E-mail:  cna.treninzi@nenasilje.org

www.nenasilje.org

 

Centar za nenasilnu akciju Osnovni trening iz izgradnje mira

Ohrid, 08. – 18. 10. 2010.

UPITNIK

Napomena: Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite, s obzirom da nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija i da ga pošaljete najkasnije do 20. septembra/rujna 2010. na email adresu: cna.treninzi@nenasilje.org ili fax: +387 (0)33 260 – 875. Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

 

1. Ime, prezime:

2. Kontakti:

a) ulica, broj i mesto sa poštanskim brojem:

b) fiksni telefon (sa pozivnim brojem):

c) mobilni telefon (sa pozivnim brojem):

d) fax:

e) email:

3. Datum rođenja:

4. Pol:

5. a) Zašto si zainteresovan/a za ovaj program? Šta te je potaklo da se prijaviš?

b) Šta želiš dobiti od njega?

(odgovor na ovo pitanje nam je presudan izvor informacija u procesu odabira aplikacija; iscrpnim i jasnim odgovorom na ovo pitanje povećavate šanse da učestvujete na treningu)

6. Što je za tebe društveni angažman i kako vidiš svoje mesto u tome?

7. Kojim problemima vezanim za izgradnju mira i pomirenje u svom okruženju bi želeo-la/možeš da doprineseš i zašto?

8. Jesi li već učestvovao/la na nekom programu mirovnog obrazovanja? Kom, u čijoj organizaciji?

9. Kako si saznao/la za ovaj program? (osoba i/ili organizacija od koje si saznao/la za program)

10. a) Naziv i sedište organizacije/ustanove u kojoj radiš:

b) Telefon/fax (sa pozivnim brojem), e-mail i web stranica organizacije:

11. Napiši nešto o svojoj organizaciji/ustanovi i svojoj ulozi u njoj (ukratko). Čemu bi se želeo/la više posvetiti u svojoj organizaciji/ustanovi?

12. Da li si spreman/spremna učestvovati svih deset dana na treningu?

13. Posebne potrebe:

a) u vezi s ishranom (npr. vegetarijanska, bez svinjetine, posna i sl)

b) ostale

Exit mobile version