[ youth.rs ]

„Država vs. mladi: „Mladi treba da budu prioritet čitave Vlade Republike Srbije, a ne samo jednog ministarstva!“

KZM Krovne organizacije mladih Srbije UNSKrovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je sazvala konferenciju za medije povodom Međunarodnog dana mladih (12. avgust) pod nazivom „Država vs. mladi: Međusektorska saradnja kao ključ unapređenja položaja mladih u Srbiji“, koja je održana u utorak 11. avgusta 2015. godine sa početkom u 11.00h u Press centru UNS-a (Knez Mihajlova 6/III, Beograd).

Cilj konferencije je informisanje šire javnosti o radu Krovne organizacije mladih Srbije sa akcentom na saradnju sa širim krugom aktera u unapređenju omladinske politike.
Tema konferencije je neophodnost da mladi budu na agendi svih ministarstava Vlade Republike Srbije, a ne samo jednog (Ministarstvo omladine i sporta (MOS)). Za uspešno rešavanje nepovoljnog položaja mladih neophodna je bolja međusektorska saradnja i saradnja sa mladima.

Na skupu su govorile: generalna sekretarka KOMS-a Marija Bulat i pomodnica ministra za omladinu Snežana Klašnja, moderatorka je bila Marija Stevuljevid, koordinatorka za komunikacije KOMS-a.
Učesnice skupa su naglasile da je neophodno uključiti širi krug aktera u unapređenje položaja mladih: vladina i nevladina tela, privredne subjekte, univerzitete, školske ustanove i sve ostale subjekte koji rade sa mladima. Zaključeno je da je važno da svaki od navedenih subjekata u okviru svojih nadležnosti i svog delovanja prepozna mlade kao kategoriju od posebnog značaja i da svoje politike, aktivnosti i mere prilagodi potrebama mladih. U praktičnom smislu, to podrazumeva da se u npr. rešavanje problema nezaposlenosti mladih moraju uključiti pored Ministarstva omladine i sporta i Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredne komore i biznis sektor uz konsultacije sa mladima i udruženjima mladih. Potrebna je koordinisana aktivnost i ulaganje zajedničkih napora kako bi se postigli zadovoljavajudi rezultati. U tom kontekstu najavljena je izrada Nacionalnog programa za zapošljavanje mladih koja de uključiti sve navedene aktere.

Snežana Klašnja, pomodnica ministra omladine i sporta najavila je izmene i dopune Zakona o mladima kojim de se proširiti mandat Vladinog Saveta za mlade, tela koje treba da osigura međusektorsku saradnju u sprovođenju omladinske politike, kao i vede uključivanje mladih u rad tog Saveta. Takođe, ona je istakla da je potrebno da svako ministarstvo formira agendu za mlade čime bi se u okviru njihovih resora osiguralo angažovanje na rešavanju problema i potreba mladih u Srbiji.

Marija Bulat, generalna sekretarka KOMS-a najavila je da de Krovna organizacija mladih Srbije na jesen sprovesti kampanju koja de imati za cilj da ukaže na proceduralne, normativne i organizacione nedostatke u radu državne uprave koje dovode do prepreka u efikasnoj realizaciji programa i politika za mlade. Pored toga, ona je naglasila da je potrebno uključivanje mladih u procese donošenja odluka, kao i
vede informisanje i edukovanje mladih o ovim procesima kako bi se oni osnažili da preuzmu aktivnu ulogu u društvu.

Pored važnosti međusektorske saradnje, pričalo se i o međunarodnoj saradnji na polju mladih. Ovom prilikom, prisutni su informisani o inicijativi koju pokredu Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Albanije u saradnji sa organizacijama civilnog društva za osnivanje Kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana koja za cilj ima realizaciju programa razmene kako bi se dao doprinos mobilnosti, interkulturalnom učenju i pomirenju mladih u regionu. Vlade ostalih zemalja regiona bide pozvane da potpišu političku deklaraciju 27. avgusta 2015. u Beču, kojom bi se i formalno pokrenulo osnivanje ove Kancelarije.
Osnovni zaključak konferencije je da mladi ne smeju i ne treba da budu briga samo jednog ministarstva ved deo sistemske brige cele države, zasnovane na strukturiranom dijalogu između mladih i državnih organa. Bez aktivnog učešda mladih, podrške države i političke volje, nema boljeg života za mlade u Srbiji.

Exit mobile version