[ youth.rs ]

Obuka “Prikupljanje sredstava – uspešna razmena vrednosti između darodavaca i udruženja građana“

U okviru projekta Regionalni volonterski centar – Pančevo, finansiranog od strane Ministartsva omladine i sporta Republike Srbije, udruženje Connecting people organizuje obuku “Prikupljanje sredstava – uspešna razmena vrednosti između darodavaca i udruženja građana“  koja će biti održana 17. decembra 2014. godine u Pančevu. Obuka ima za cilj unapređenje kapaciteta  udruženja građana sa teritorije Južnog Banata, radi postizanja održivosti kroz prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici, od strane preduzeća i građana kao pojedinačnih davaoca.

 

Trenutno stanje!

Zbog lošeg finansiranja iz javnog budžeta neprofitne organizacije prisiljene su da samostalno i sistematski pribavljaju finansijska sredstva i opremu ili nastoje da dobiju neku drugu vrstu pomoći od različitih privatnih lica, preduzeća, zadužbina ili udruženja, kako bi mogle da održe svoju delatnost i realizuju određene projekte. Kad pričamo o EU fondovima, uprkos tome što nude značajna sredstva, činjenica je da su oni dostupni  udruženjima građana koja već imaju razvijene kapacitete, i stoga ostaje otvoreno pitanje finansijske održivosti lokalnih udruženja.

  1. Kako ojačati finansije udruženja građana?
  2. Kako doći do neophodnih sredstava za rad i ostvarivanje ciljeva udruženja građana?
  3. Gde pronaći finansijere i donatore za delatnost udruženja građana?
  4. Kako savladati, veoma često, vrlo komplikovane procedure apliciranja za ponudjene donacije?

To su, verovatno, najčešća i najbolnija pitanja koja stoje pred, reklo bi se bez izuzetka, svakom neprofitnom organizacijom. Obezbeđivanje finansijskih sredstava  jedan je od presudnih aspekata rada i opstanka svakog udruženja građana.

Ko faundraising?

“Fandrejzing predstavlja skup veština i tehnika koje se koriste u procesu pribavljanja sredstava za neprofitne organizacije (bilo da je reč o naučnim ustanovama, ustanovama kulture ili udruženjima građana)“

“Fandrejzing takođe označava razmenu vrednosti između darodavaca i neprofitnih organizacija. Darodavac daje novac, a neprofitna organizacija mu zauzvrat zadovoljava neke potrebe, na primer, osećaj da je učinio nešto dobro“

Šta crowdfunding?

Crowdfunding (crowd – masa, grupa ljudi; funding finansiranje) tj. finansiranje od velikog broja ljudi, je specifičan oblik prikupljanja sredstava za započinjanje ili razvoj nekog projekta. Zasniva se na doprinosima pojedinaca, manjih ili većih firmi kao i svih ostalih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica koji žele da doprinesu vašem projektu. To se svodi na ciljne grupe desetina, stotina ili hiljada različitih lica koji će vam dati male iznose kako bi vam pomogli u realizaciji ideje. Tri najbitnije stvari koje vaša ideja/projekat mora da ima da bi bila uspešna u crowdfunding-u su: Priča, Društvena mreža, Sistem nagrada.

Sadržaj obuke

Obuka će se sastojati iz dva dela:

U prvom delu predstavnici udruženja građana će se upoznati sa metodom komunikacije upotrebom priča, i na koji način metoda može da im pomogne u efektivnoj eksternoj komunikaciji. Uz ovo predstavnici udruženja građana će naučiti o kreiranju i vođenju brenda i na koji način brend učestvuje u  izgradnji zajednice korisnika i ostalih stejkholdera.

U drugom bloku predstavnici udruženja građana će proći kroz proces nalaženja finansija od analize i mapiranja interesnih strana do građenja i održavanja dugoročnih partnerstava. Osvrnućemo se na metode targetiranja, efektivne komunikacije, kao i na primere dobre prakse izgradnje odnosa sa donatorima.

Obuku sprovode

Pavle Krivokuća je osnivač “Vincerus”-a, trener pri “BSN”-u i domaćin u “Impact Hub Belgrade” koji poseduje 6 godina iskustva u pisanju i implementaciji projekata sa preko 6 miliona dinara stečenih kroz projekte koje je pisao.  Pored  perspektive prikupljanja sredstava sa strane projekata, Pavle poseduje iskustvo kao član konkursnih komisija za dodelu sredstava, gde je imao priliku da direktno odlučuje kome se dodeljuju finansije.

Dušan Janković, katalizator zajednice u “Impact Hub”-u u Beču i su-osnivač “Razlivališta” i “Social Impact Award Serbia” je u proteklih 7 godina vodio i radio na projektima u OCD i biznis sektorima na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou putem kojih je testirao i implementirao različite strategije prikupljanja sredstava, od crowd-fundinga do saradnje sa javnim i privatnim sektorom. Pored iskustva sa sopstvenih projekata, Dušan je imao prilike da se upozna sa širokim spektrom inovativnih modela finansiranja radom pri internacionalnim programima inkubacije i akceleracije “Investment Ready Program” i “Social Impact Award”.

Procedura prijavljivanja

Obuka je namenjena udruženjima građana i neformalnim grupama koje deluju na teritoriji Južnog Banata, a koje žele da prošire svoje izvore finansiranja.

Rok za prijavljivanje je 10. decembar 2014. godine.

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da pošaljete popunjen Prijavni formular. Prijavni formular poslati na mail: office@rvc.rs.

Exit mobile version