[ youth.rs ]

KONKURS ZA UČEŠDE U MEĐUNARODNOJ ZBIRCI PESAMA I KRATKIH PRIČA „TOLERANCIJOM UMETNOSTI KROZ KULTURU“

UDRUŽENJE BALANSKIH UMETNIKA raspisuje konkurs za učešde u međunarodnoj zbirci pesama i kratkih priča pod nazivom „Tolerancijom umetnosti kroz kulturu“. Književni radovi u ovoj zbirci ogledade se u predstavljanju kulture društvenih zajednica Balkana.

 

Propozicije konkursa: Književnici mogu poslati do 3 svoja književna rada na mejl: u_bu@outlook.com sa naznakom Prijava na književni konkurs_Vaše ime i prezime

Uz književna dela obavezno dostaviti:
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Kontakt telefon:
Facebook nalog (ukoliko imate otvoren):
E – mail adresu:

Propozicije za pesme: Pesme ne bi trebale biti duže od 28 stihova
Propozicije za kratke priče: Priče ne bi trebalo da prelaze 300 reči.

Tekstovi mogu biti kucani diriličnim ili latiničnim pismom, fontom Times New Roman veličina 12pt.
Konkursni radovi trebaju biti lektorisani. Ne postoji starosno ograničenje.
Zbirka de poprimiti dva oblika i to,
– elektornski u koji de udi svi pristigli radovi koji budu zadovoljili osnovni kriterijum uspešnih radova
– štampana knjiga koja de se izraditi na 100 strana A5 formata, tiraž 300 komada.

Program „Tolerancijom umetnosti kroz kulturu“ nije finansijski podržan ni od jednog donatora, ved se realizuje kompletno na volonterskoj bazi te svaki književnik čije delo bude uvršteno u zbirku plada ukoliko želi da rad bude objavljen participaciju od 5 EUR, a za to dobija primerak zbirke.
Deo sredstava prikupljen prodajom ove zbirke darovade de se deci koja boluju od raka.

Rok za slanje književnih dela je: 20.4.2014. godine

Rezultati konkursa bide objavljeni najkasnije 1. maja 2014. godine

**NAPOMENA***

Sve zakasnele prijave (pristigle posle 20.4. u ponod) nede biti razmatrane! Izdavač zbirke je UDRUŽENJE BALKASNKIH UMETNIKA.
Ova knjiga predstavlja samo jedan od segmenata istoimenog programa koji ima za cilj podsticanje savremenog kulturnog stvaralaštva i negovanje postojedeg kulturnog nasleđa balkanske zajednice.
Zadatak programa jeste promocija tolerancije, poštovanja, kao i predstavljanje kurturoloških nota društvenih zajednica Balkana. Svedoci smo da u našim zajednicama postoji niz različitih kulturoloških nota, te je naše Udruženje na osnovu istih kreiralo program „Tolerancijom umetnosti kroz kulturu“ putem kojeg de se predstaviti način življenja različitih društvenih zajednica, bez obzira na to kojoj grupaciji oni pripadali, kao i promovisati toleraniciju i poštovanje prema istim.

Za potrebe izbora književnih radova Udruženje de formirati tročlanu komisiju koja de imati za zadatak da odabere minimum 80 istih koji de biti obuhvadeni ovom zbirkom pesama i kratkih priča. Za sve informacije o konkursu možete se obratiti putem e-maila u_bu@outlook.com ili putem Facebook profila www.facebook.com/ubu.subotica

Exit mobile version