[ youth.rs ]

Razvojni rad sa mladima u zajednici

Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić”, Univerzitet »Braća Karić«, iz Beograda i Škola za edukaciju i komunikaciju (HLK), Univerzitet u Jenčepingu (šve. Jönköping) iz Švedske, u saradnji sa Forum Syd-om & Centrom za omladinski rad raspisuju Konkurs za upis na novi studijski program:

 „Razvojni rad sa mladima u zajednici (180 ECTS)”
 od školske 2007/2008. godine
 Zvanje: komunikolog – omladinski/a radnik/ca u zajednici

Po završetku studija, studenti/kinje dobijaju dvostruku diplomu: Diplomirani komunikolog – Omladinski/a radnik/ca u zajednici (Bachelor of Arts – Univerzitet Braća Karić), te nakon položenih predmeta (15 ECTS) na Univerzitetu u Jenčepingu i diplomu Bachelor of Education. Nastavni program je u skladu sa bolonjskom konvencijom, gde studenti/kinje po završetku studija ostvaruju 180 ECTS.

Osnovni cilj „Bachelor of Arts/Education“ dodiplomskog studija za razvojni rad sa mladima (180 ECTS) jeste da omogući studentima/kinjama sticanje zvanja profesionalnih omladinskih radnika/ca u zajednici, koji će biti osposobljeni/e za rad u obrazovnim institucijama kao i neformalnim okruženjima, od predškolskog nivoa obrazovanja, škola, smeštaja za decu bez roditeljskog staranja, omladinskim klubovima, centrima za rad sa mladima, te lokalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama. Studije će ujedno osposobiti studente/kinje da rade u lokalnim sredinama i zajednicama, kao i društvu u celini, te ih upoznati sa značajem istraživačkog rada.

Program ima za cilj da promoviše profesionalne radnike/ce sa mladima u zajednici koji dalje mogu obučavati ostale volontere, omladinske lidere i omladinske radnike/ce. Program će omogućiti studentima/kinjama da steknu refleksivan, analitički pristup u radu, tako da mogu funkcionisati na profesionalan i konstruktivan način kao omladinski radnici/e u zajednici i kao treneri/ce.

Ovaj program će doprineti i profesionalizaciji omladinskog rada u zajednici.

Praktični rad je integralni deo nastavnog plana. Studenti/kinje obavljaju praksu kroz rad u omladinskim klubovima i centrima Forum Syd Balkans Programa/Centra za omladinski rad, ili drugim ustanovama i organizacijama koje rade sa mladima i drugim grupama u zajednici. Profesionalnu podršku i superviziju studentima/kinjama u njihovoj praksi pruža stručni kadar Forum Syd Balkans Programa/Centra za omladinski rad, ili drugih ustanova i organizacija odobrenih od strane Nastavnog Veća prema smernicama Forum Syd Balkans Programa/Centra za omladinski rad.

Tokom studija planirana je realizacija dva predmeta u Školi za edukaciju i komunikaciju na Univerzitetu u Jenčepingu (Švedska).
Kao jedan vid praktičnog rada u trećoj godini studija, za one koji su zainteresovani, postoji mogućnost obavljanja stručne prakse u Velikoj Britaniji i Severnoj Irskoj u organizacijama koje se bave omladinskim radom u zajednici. Organizacija ove prakse bila bi od strane FSB/Centra za omladinski rad

Forum Syd Balkans Programme/Centar za omladinski rad će pokriti troškove programa u akademskoj 2007/2008 godini, obezbeđenih kroz donaciju od strane SIDA-e (Švedske međunarodne agencije za razvoj), tako da studenti/kinje ne plaćaju školarinu u prvoj godini.

Ukupna školarina po studentu/kinji za program iznosiće 3.000 evra po godini studija, što uključujuje boravak na Univerzitetu u Jenčepingu.

Nakon prve stipendirane godine studija, studenti/kinje će biti obavezni da nastave studije na programu u drugoj i trećoj godini, samostalno finanisirajući svoj nastavak studija. U suprotnom će biti u obavezi da vrate kompletnu sumu primljenu na ime školarine u prvoj godini studija.

Maksimalan broj studenata po grupi je trideset (30).

Po završetku studija studenti/kinje će biti obučeni/e da rade sa mladim ljudima i grupama u zajednici u društvenim centrima, omladinskim klubovima, školama i drugim institucijama koristeći znanje, veštine i promovišući stavove u sledećim specifičnim zadacima:
Planiranje i pravljenje programa obrazovnog rada sa mladima,
Usvajanje brojnih socijalnih veština, te analitički i profesionlan pristup primeni omladinskog rada,
Supervizija praktičara omladinskog rada u zajednici
Upravljanje strukturama unutar omladinskog rada u zajednici
Trening i obrazovanje omladinskih lidera i omladinskih radnika/ca u zajednici
Sprovođenje socioloških i razvojnih istraživanja
Razvijanje ličnih kapaciteta potrebnih za građenje profesionalnog stava u omladinskom radu,
Usvajanje teoretskih znanja kroz praksu, promovisanje sistema vrednosti baziranih na direktnom radu sa mladim ljudima,
Preuzimanje odgovornosti za lično delovanje, aktivno uključivanje u proces podizanja samosvesti i prihvatanja sopstvenih potreba i potreba drugih aktera u zajednici, koje je bazirano na stečenom znanju i veštinama,
Iniciranje primene obrazovnih programa sa preventivnim uticajem na mlade ljude, (održavanje različitih foruma, predavanja proisteklih iz interesa i potreba mladih ljudi u određenim zajednicama, planiranje i primena različitih kulturnih, umetničkih, sportskih i obrazovnih programa i projekata u skladu sa potrebama mladih ljudi u određenom društvenom okruženju),
Istraživanje, identifikovanje, reagovanje na prepoznatu potrebu mladih ljudi u određenom društvenom okruženju,
Sistematski monitoring, posmatranje i delovanje u skladu sa rezultatima razvojnih procesa u okviru ciljnih grupa,
Razvijanje saradnje i podrške nezavisnim rešenjima zajedno sa mladima,
Savetovanje,
Didaktičko konceptualizovanje i planiranje obrazovnih programa,
Vođenje većih i manjih grupa kroz razne konceptualizovane, razvojne i ciljno orijentisane projekte.
 

Osnovni uslovi za UPIS:
Kandidati/kinje moraju imati 18 i/ili više godina, odnosno diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi.
Poželjno je da kandidati/kinje imaju određena prethodna iskustva u radu s mladima i/ili decom.
Očekuje se visok stepen motivacije za rad sa mladima, decom i ostalim grupama u zajednici.
Neophodno je poznavanje bazičnog engleskog jezika, jer će se određeni moduli kao i delovi prakse u potpunosti odvijati na engleskom g jeziku tj. u inostranstvu (Švedska, Velika Britanija….).

Studenti/kinje se upisuju na Fakultet za trgovinu i bankarstvo prema pravilima i odredbama tog fakulteta. Osim obaveznog posedovanja srednjoškolske diplome, polaže se prijemni ispit koji se sastoji od prijavnog formulara (aplikacija na srpskom i engleskom jeziku), testa opšte informisanosti, testa sposobnosti, testa ličnosti i INTERVJUA (koji će se odvijati na srpskom i engleskom jeziku).

Selekciju kandidata/kinja i proceduru prijavljivanja, prijemnog ispita i upisa, obavljaju zajedno Univerzitet Braća Karić i Forum Syd Balkan Programme/Centar za omladinski rad

Selekcija studenata biće vršena od strane komisije za izbor studenata, sačinjene od predstavnika Fakulteta za trgovinu i bankarstvo i Forum Syd Balkans Programme/Centra za omadinski rad

Konačni izbor studenata/ica biće određen nakon položenih prijemnih ispita, te završnog individualnog intervjua.

Rok za konkurisanje : 15.09.2007.

http://www.ftb.uni-bk.ac.yu

Exit mobile version