[ youth.rs ]

Poziv za dostavljanje prijava za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica socijalno ugroženih kategorija na teritoriji grada Beograda

Na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3- 3137 /13 -G od 29. jula 2013. godine, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje POZIV za dostavljanje prijava za dodelu subvencija ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Dodela subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica socijalno ugroženih kategorija na teritoriji grada Beograda vrši se u cilju doprinosa smanjenju opšte stope nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica, podrške otvaranju novih malih i srednjih privrednih subjekata, kao i podsticanja otvaranja novih radnih mesta.

Subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda dodeljuje se nezaposlenim licima isključivo za osnivanje i registraciju privrednih društava odnosno preduzetnika, u kojem će korisnici subvencija zasnovati radni odnos na neodređeno vreme i obavljati delatnost za koju je privredni subjekat registrovan.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda je 7.000.000,00 dinara.

Pojedinačni iznos subvencije je 200.000,00 dinara i dodeljuje se jednokratno, a u svrhu obezbeđenja osnovnih uslova za obavljanje registrovane delatnosti.

Uslovi za podnošenje prijave
Prijavu mogu podneti lica koja ispunjavaju sve uslove pod tačkom 1, 2, 3 i 4:

1. lica prijavljena na evidenciju nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala za grad Beograd, pre dana podnošenja zahteva za dodelu subvencije pod sledećim uslovima:
– nezaposlena lica starija od 45 godina, kojima je radni odnos prestao otkazom od poslodavca usled prestanka potrebe za njihovim radom (višak zaposlenih), ili zbog otvaranja stečaja, likvidacionog postupka odnosno drugih slučajeva prestanka rada poslodavca u skladu sa zakonom,
– lica sa invaliditetom, bez obzira na godine života,
– samohrani roditelji, bez obzira na godine života,
– lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora,
– žrtve trgovine ljudima,  zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije,
– roditelji dece sa invaliditetom,
– mladi bez roditeljskog staranja,
– interno izbegla i raseljena lica,
– povratnici po sporazumu o readmisiji;

2. lica koja su završila instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuka u organizaciji Nacionalne službe (ili druge odgovarajuće organizacije) i Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda (dokaz – potvrda ili drugi dokument o završenoj obuci);

3. lica koja su stekla najmanje treći stepen stručne spreme u bilo kom zanimanju;

4. lica državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem najmanje dve godine na teritoriji grada Beograda.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
• za registraciju individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;
• za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, igara na sreću, kockanja i klađenja, taksi prevoza i menjačnica;
• ukoliko je u prethodnom periodu dodeljena subvencija za samozapošljavanje iz budžeta Republike Srbije, budžeta grada Beograda i budžeta gradskih opština grada Beograda;
• ukoliko lice nije ispunilo bilo koju raniju obavezu prema gradu Beogradu, proisteklu iz ugovora o dodeli finansijskih sredstava;
• ukoliko je na dan podnošenja prijave lice upisano u registar privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a kao osnivač ili član privrednog društva, odnosno kao preduzetnik (vlasnik ili suvlasnik preduzetničke radnje).

Dokumentacija za dostavljanje zahteva
1. PRIJAVA za dodelu subvencija za samozapošljavanje sa tipskim obrascem poslovnog plana;
2. UVERENjE o evidenciji nezaposlenog lica iz socijalno ugrožene kategorije, izdat od Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala za grad Beograd, ne stariji od 15 dana, kao i ostale potvrde neophodne za utvrđivanje socijalno ugrožene kategorije;
3. DOKAZ o završenoj instruktivnoj obuci za samozapošljavanje izdat od Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda;
4. IZJAVA podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć (obrazac ove izjave odštampan je uz Prijavu kao njen sastavni deo);
5. IZJAVA podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema gradu Beogradu proisteklih iz ugovora o dodeli finansijskih sredstava (obrazac ove izjave odštampan je uz Prijavu kao njen sastavni deo);

6. IZJAVA podnosioca prijave da na dan podnošenja prijave nije upisan u registar privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a kao osnivač ili član privrednog društva odnosno kao preduzetnik – vlasnik ili suvlasnik preduzetničke radnje (obrazac ove izjave odštampan je uz Prijavu kao njen sastavni deo).

Komisija zadržava pravo da traži i drugu dokumentaciju i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi podnosioca.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama. na zapečaćenoj koverti mora da piše: „Prijava za dodelu subvencije za samozapošljavanje – Ne otvarati” .

Prijava sa obrascem poslovnog plana i Uputstvo za podnošenje prijave mogu se preuzeti:
– na sajtu grada Beograda www.beograd.rs ili lično u Sekretarijatu za privredu (Kraljice Marije br.1, XVII sprat, soba br. 1706);
– u Gradskom centru za socijalno preduzetništvo Beograda, Terazije 3, prvi sprat ili na sajtu www.gradskicentar.rs.

Načini dostavljanja:
1. preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije br. 1/XVII, Beograd;
2. ili dostavom na pisarnici Gradske uprave grada Beograda, na adresi Kraljice Marije broj 1, u prizemlju, šalter broj 3. 
Na poleđini koverte obavezno navesti ime, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.

Poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje otvoren je do 20. septembra 2013. godine do 16 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Sve informacije vezane za obuku i uslove konkursa mogu se dobiti:
• u Gradskom centru za socijalno preduzetništvo Beograda –Terazije 3, prvi sprat;
• na telefon 011/ 3342- 337;
• na internet-adresi: http://www.gradskicentar.rs;
• putem elektronske pošte socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs;
• na Fejsbuk strani https://www.facebook.com/GCSPB.

 

Uputstvo
Prijava
Exit mobile version