[ youth.rs ]

Konkurs za ustupanje radnog prostora u inkubatoru za razvoj preduzetništva mladih “KZM Gnezdo”

Kancelarija za mlade Gradske uprave Grada Beograda od septembra 2013. godine na 6. spratu palate Beograd otvara Inkubator za razvoj preduzetništva mladih do 35 godina. Kancelarija za mlade je kroz svoju saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Srbije, nevladinim organizacijama kao i u direktnom kontaktu sa mladima u Beogradu ustanovila potrebu za kreiranjem radnog prostora za razvoj preduzetništva i projekata u začetku.

Iskustva su pokazala da veliki broj ideja sa visokim tržišnim potencijalom ostaju na početnom nivou, ne prolaze kroz ciklus razrade niti se finalizuju, zbog nedostatka sredstava za ulazak u profesionalno radno okruženje kakvo jedan potencijalni biznis zahteva.

Ovim projektom, Kancelarija za mlade želi da promoviše samozapošljavanje i da pritom uz pomoć svojih resursa pomogne prve preduzetničke poduhvate projekata sa visokim tržišnim potencijalom. Takođe, ovaj projekat želi da pospeši stvaranje i razvoj novih proizvoda, usluga i procesa u oblasti visokih tehnologija sa potencijalom za rast i zapošljavanje.

TRI OSNOVNA DOMENA DELOVANJA KZM GNEZDO

RADNI PROSTOR:
Adaptirani prostor na površini od 700 metara kvadratnih korisnicima pruža profesionalne radne kancelarijske uslove: pored radnog stola, sa opcionim kompjuterom i kancelarijskim materijalom (štampači, skeneri, fax) i brzom internet konekcijom, korisnicima će biti dostupne sale za sastanke i prezentacije i prostor za predah.

KONSALTING: Uz pomoć mreže partnera, Fakultetom Organizacionih nauka – FON i Fakultetom za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA, kao i uz pomoć aktera privrede, KZM GNEZDO nudi konsalting usluge za korisnike. Paket konsalting usluga obuhvata oblasti koje su neophodne za pokretanje biznisa i razvoj proizvoda i usluge.

EDUKACIJA: Kroz svoje aktivnosti stvoriće se platforma za permanentno obrazovanje mladih aktera u privredi. Kroz predavanja, seminare i konferencije, mladi preduzentici će biti u prilici da se upoznaju sa znanjima i iskustvima uspešno realizovaih projekata koji opstaju na tržištu, kao i da kroz individualna tutorstva dođu do novih znanja neophodnih za razvoj i poslovanje.

KZM GNEZDO se sa svojom mrežom saradnika, nalazi u poziciji u kojoj korisnicima može da pruži model poslovanja na profesionalnom nivou koji garantuje uspeh na tržištu. Shodno tome, KZM GNEZDO sebe vidi kao neizostavnu profesionalnu logističku podršku u započinjanju biznisa mladih. Generišući ideje i znanja sa jedne, i iskustva i kapital sa druge strane, KZM GNEZDO će stvoriti mrežu za povezivanje privrede sa njenim budućim akterima, insistirajući posebno na interesktorskom povezivanju industrija u Srbiji.

KONKURS ZA USTUPANJE RADNOG PROSTORA U INKUBATORU ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MLADIH KZM GNEZDO

KZM GNEZDO putem javnog konkursa poziva sve mlade preduzetnike starosti do 35 godina, koji imaju potrebu za radnim prostorom, administrativnim i konsalting uslugama da se prijave za korišćenje resursa KZM GNEZDO.

Cilj uspostavljanja Biznis inkubatora je:

Kancelarija za mlade u okviru programa inkubacije korisnicima obezbeđuje:

Na ovaj poziv mogu da se prijave svi zainteresovani koji ispunjavaju sledeće uslove:

Potrebna dokumentacija:

Prednost u izboru korisnika biznis inkubacije imaće podnosioci prijava čiji se programi i planovi oslanjaju na oblasti:

Izbor korisnika biznis inkubacije vrši komisija koja može od podnosioca prijave tražiti dodatno objašnjenje, dodatnu dokumentaiju, kao i prezentaciju predloženog programa.

Podnosioci prijave čiji poslovni planovi budu izabrani moraju registrovati privredno društvo ili preduzetničku radnju pre potpisivanja ugovora.

Sa izabranim korisniima, Kancelarija za mlade gradske uprave grada Beograda zaključiće ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi pružanja i korišćenja usluga biznis inkubacije. Ugovor se zaključuje u trajanju od jedne godine, sa mogućnošću produžetka do 2 godine, uz mišljenje komisije, a na osnovu podnetog izveštaja i evaluacije.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose elektronskim i štampanim putem:

Koverat mora da sadrži naznaku „KORIŠĆENjE USLUGA BIZNIS INKUBACIJE“, a na poleđini koverte naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.
*Podnosioci prijave mogu podneti najviše 1 prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 02. 08. 2013. godine do 16:00 časova.

Nakon podnetih prijava, na razgovor i prezentaciju će biti pozvani kandidati koji po mišljenju komisije ispunjavaju uslove konkursa i čije biznis ideje zahtevaju detaljnije objašnjenje. Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 10.09.2013. godine na internet adresi www.kancelarijazamlade.rs.

Podnosioci prijave mogu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o izboru korisnika biznis inkubacije podneti prigovor Komisiji. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od 3 (tri) dana od prijema istog.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem el. adrese kzmgnezdo@beograd.gov.rs

ZAPOČNITE ONLINE PRIJAVU OVDE

PREUZMITE ZVANIČAN POZIV OVDE

Exit mobile version