[ youth.rs ]

Međunarodni stručni skup: „Šta, kako, gde? – usluge za mlade na lokalnom nivou“

Međunarodni stručni skup: „Šta, kako, gde? – usluge za mlade na lokalnom nivou“, održan je 1. juna, u Palati Srbija u Beogradu, u okviru projekta „Kvalitetni servisi za mlade – korak ka održivom lokalnom razvoju“, koji realizuju USAID projekat lokalnog održivog razvoja i NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, uz podršku: Ministarstva omladine i sporta, British Council-a, GIZ-a i Kancelarije UNICEF-a u Srbiji.

Skup je okupio 60 predstavnika ministarstava Republike Srbije, međunarodnih agencija i organizacija, domaćih institucija i ustanova, lokalnih samouprava, kancelarija za malde, udruženja mladih i za mlade, kao i gostiju iz inostranstva, kako bi se podstakao proces razvoja integrisanog sistema usluga koji će efikasnije odgovoriti na potrebe mladih.

Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Ivana Kovačević istakla je da: „Ministarstvo omladine i sporta od svog osnivanja 2007. godine sistemski radi na razvoju omladinske politike i omladinskog sektora na više nivoa. Prvi zadatak koga smo se prihvatili bio je izrada Nacionalne strategije za mlade, dokumenta, koji je odredio ciljeve i pravce razvoja omladinskog sektora u Srbiji. Strategija je usvojena 2008., Akcioni plan za njeno sprovođenje 2009., Strategija karijernog vođenja i savetovanja 2010., a taj proces krunisan je usvajanjem Zakona o mladima 2011. godine, čime je obezbeđen strateško-zakonodavni okvir omladinske politike u našoj državi. Današnji skup upravo prirodan nastavak rada ministarstva, jer se bavi razmenom znanja i iskustava, prepoznaje i definiše potrebu za daljim razvojem usluga za mlade i preporukama za budući razvoj usluga za mlade.“

U uvodnom delu stručnog skupa učesnicima su se obratili i predstavnici USAID, NAPOR, UNICEF i GIZ, a u radnom delu skupa razmatrana su pitanja, kao što su: identifikovanje postojećih i nedostajućih usluga za mlade, međusobna saradnja i povezanost aktera i kako je unaprediti , siguranje kvaliteta usluga za mlade i budući koraci za uspostavljanje integrisanih modela pružanja usluga za mlade na lokalnom nivou.

Nakon stručnog skupa formirana je radna grupa sa tri podgrupe koja će nastaviti svoj rad, a u skladu sa zaključcima definisala je preporuke za razvoj integrisanih modela usluga za mlade koje će biti usmerene ka različitim nivoima vlasti ka obezbeđivanju kvaliteta usluga, kao što je predviđeno Zakonom o mladima i identifikovano analizama.

Stručni skup zatvorila je Snežana Klašnja, pomoćnik ministra Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Exit mobile version