[ youth.rs ]

Konkurs za dodelu 156 stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova za 2012. godinu


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanje, Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje KONKURS
ZA DODELU 156 STIPENDIJA UČENICIMA SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

U 2012. godini dodeliće se 156 stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova, od toga 23 stipendije učenicima srednjih škola i 133 studentima.

STIPENDIJE ZA UČENIKE SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA

Neto iznos stipendije za učenike sa invaliditetom srednjih škola je 15.000,00 dinara mesečno po korisniku stipendije, što za godinu dana iznosi 180.000,00 dinara.

Uslovi za dodelu stipendija za učenike sa invaliditetom srednjih škola su:
• da su državljani Republike Srbije;
• da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Izuzetno, prihvatiće se prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda za najmanje godinu dana pre datuma raspisivanja konkursa za kalendarsku 2012. godinu;
prebivalište ili boravište najmanje dve godine pre datuma raspisivanja konkursa za kalendarsku 2013. godinu;
prebivalište ili boravište najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa za kalendarsku 2014. godinu;
• da su redovni učenici druge, treće ili četvrte godine srednjih škola, u četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, a imaju sedište na teritoriji grada Beograda;
• da imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje;
• da imaju prosečnu ocenu ostvarenu tokom srednjoškolskog školovanja najmanje 4,00.

Potrebna dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:
• uverenje o državljanstvu RS;
• uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
• potvrda o redovnom školovanju i ostvarenom proseku;
• overena fotokopija svedočanstava prethodno završenih razreda;
• rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći i medicinska dokumentacija kojom se dokazuje postojanje bolesti.

Redosled kandidata za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma i merila:
• telesno oštećenje ili oboljenje;
• uspeh ostvaren u prethodno završenim razredima srednje škole,
• efikasnost školovanja.

Učenicima sa invaliditetom srednjih škola po osnovu telesnog oštećenja pripada sledeći broj bodova:
• za telesno oštećenje 100%  –  100 bodova;
• za telesno oštećenje 90%  –  90 bodova;
• za telesno oštećenje 80%  –  80 bodova;
• za telesno oštećenje 70%  –  70 bodova;
• za telesno oštećenje 60%  –  60 bodova;
• za telesno oštećenje 50%  –  50 bodova;
• za telesno oštećenje 40%  –  40 bodova;
• za telesno oštećenje 30% i manje – 30 bodova.

Učenicima sa invaliditetom srednjih škola po osnovu oboljenja pripada sledeći broj bodova:
• maligne bolesti – 100 bodova;
• terminalna bubrežna insuficijencija ili stanje posle bubrežne transplantacije, a koje zahteva dijalizu – 90 bodova;
• progresivna neuromišićna oboljenja i multipla skleroza – 80 bodova;
• teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije (ejekciona frakcija ispod 40) – 60 bodova;
• hemofilija, teška bolest krvi koja ima progresivan tok – 50 bodova;
• insulin zavisni dijabetes melitus – 40 bodova;
• epilepsija – 30 bodova;
• i druga oboljenja ili stanja koja dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja učenika – 20 bodova.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju učenika sa invaliditetom vrednuje se brojem bodova u visini prosečne ocene ostvarene u prethodno završenim razredima srednje škole.

Efikasnost školovanja vrednuje se brojem bodova prema godini školovanja u koju je učenik upisan:
– učeniku druge godine  – 20 bodova;
– učeniku treće godine – 30 bodova;
– učeniku četvrte godine – 40 bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim kriterijumima i merilima koje se vrednuju za dodelu stipendije.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za dodelu stipendija ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za dodelu stipendija ima kandidat završnog razreda.

STIPENDIJE ZA STUDENTE SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 17.000,00 dinara mesečno, što za godinu dana iznosi 204.000,00 dinara po korisniku stipendije.

Uslovi za dodelu stipendija za studente sa invaliditetom visokoškolskih ustanova su:
• da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
• da su državljani Republike Srbije;
• da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa;
• da su studenti čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
• da su studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija i sedište na teritoriji grada Beograda;
• potvrda fakulteta da je student, čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i bez prenetih ispita iz prethodne školske godine;
• da ima telesno oštećenje ili oboljenje koje mu trajno narušava zdravstveno stanje.

Potrebna dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:
• uverenje o državljanstvu;
• uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
• potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja, zaključno sa završenom prethodnom školskom godinom;
• potvrda fakulteta da je student čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i bez prenetih ispita iz prethodne godine;
• rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći i medicinska dokumentacija kojom se dokazuje postojanje bolesti.

Redosled kandidata za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom utvrđuje se na osnovu:
• telesnog oštećenja ili oboljenja;
• uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
• efikasnosti studiranja.

Studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova po osnovu telesnog oštećenja pripada sledeći broj bodova:
• za telesno oštećenje 100%  –  100 bodova;
• za telesno oštećenje 90%  –  90 bodova;
• za telesno oštećenje 80%  –  80 bodova;
• za telesno oštećenje 70%  –  70 bodova;
• za telesno oštećenje 60%  –  60 bodova;
• za telesno oštećenje 50%  –  50 bodova;
• za telesno oštećenje 40%  –  40 bodova;
• za telesno oštećenje 30% i manje 30 bodova.

Studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova po osnovu zdravstvenog stanja pripada sledeći broj bodova:
• maligne bolesti – 100 bodova;
• terminalna bubrežna insuficijencija ili stanje posle bubrežne transplantacije, a koje zahteva dijalizu – 90 bodova;
• progresivna neuromišićna oboljenja i multipla skleroza – 80 bodova;
• teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije (ejekciona frakcija ispod 40) – 60 bodova;
• hemofilija, teška bolest krvi koja ima progresivan tok – 50 bodova;
• insulin zavisni dijabetes melitus – 40 bodova;
• epilepsija – 30 bodova;
• i druga oboljenja ili stanja koja dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja učenika – 20 bodova.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja, zaključno sa završenom prethodnom školskom godinom.

Efikasnost studiranja iskazuje se brojem bodova prema godini studija u koju je student upisan:
– za drugu godinu – 3,50 bodova;
– za treću godinu – 4,00 bodova;
– za četvrtu godinu – 4,50 bodova;
– za petu godinu – 5,00 bodova;
– za šestu godinu i drugi stepen – 5,50 bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim kriterijumima i merilima za dodelu studentskih stipendija.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za dodelu stipendija ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za dodelu stipendija ima kandidat prema godini studija.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, Pisarnica (šalter br. 1 u prizemlju) ili sa ove stranice (na dnu).

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje Gradske uprave grada Beograda, PISARNICA, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova u 2012. godini”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je pristigla nakon isteka roka za prijavljivanje.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumnetaciju koja je navedena u konkursu.

Komisija će sačiniti predlog liste za dodelu stipendija, a na osnovu uslova i kriterijuma za dodelu stipendija.

Obrazac prijave za konkurs – studenti
Obrazac prijave za konkurs – srednjoškolci
Exit mobile version