[ youth.rs ]

Još 6 opština usvojilo lokalne akcione planove

Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa lokalnim samoupravama nastavlja sa primenom Nacionalne strategije za mlade tako što je još 6 opština usvojilo lokalne akcione planove. Danas od 124 Kancelarije za mlade, već 114 donelo je i usvojilo Loklane akcione planove. Samo u decembru 2011. šest lokalnih samouprava usvojilo je Lokani akcioni plan za mlade i to Bor, Babušnica, Aranđelovac, Ub, Svrljig i Boljevac.

Usvajanjem Lokalnih akcionih planova, obezbeđuje se primena ciljeva i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Ovi strateški dokumenti definišu prioritetne oblasti za mlade i planiraju aktivnosti lokalne samouprave koje odgovaraju na specifične potrebe mladih te sredine.

„Lokalne samouprave pokazale su odgovornost u primeni omladinske politike. To je, u isto vreme, i veliki uspeh Ministarstva omladine i sporta koji finansijski podržava impelmentaciju lokalnih akcionih planova kroz redovne godišnje konkurse. Do sada smo podržali njihovu primenu u preko 90 opština širom Srbije. Samo u decembru 2011., šest jedinica lokalne samouprave usvojilo je Lokani akcioni plan za mlade i to Bor, Babušnica, Aranđelovac, Ub, Svrljig i Boljevac. Tokom 2012. godine, Ministarstvo omladine i sporta nastaviće da pruža podršku i preostalim lokalnim samoupravama i Kancelarijama za mlade da što pre izrade i usvoje ove strateške dokumente.“, izjavila je Ivana Kovačević državna sekretarka u Ministarstvu omladine i sporta.


Lokalni akcioni plan za mlade kao strateški dokument obavezuje lokalne samouprave da obezbede: plansko i dugoročno zadovoljenje potreba mladih; kreiranje inovativnih mera i usluga prilagođenih stvarnim potrebama mladih u konkretnoj lokalnoj sredini (npr. akcioni planovi za decu, omladinsko preduzetništvo, strategija za razvoj zdravlja mladih, zapošljavanja, itd.); ekonomičnije korišćenje postojećih resursa (materijalnih, tehničkih i ljudskih); napređenu saradnju, kroz umrežavanje lokalnih institucija i organizacija; ekonomičnije i efikasnije trošenje opštinskog budžeta namenjenog omladinskim programima; mogućnost uspešnog korišćenja alternativnih izvora finansiranja.


Za svaku lokalnu samoupravu, proces praćenja i procene sprovođenja Loklanih
akcionih planova je od suštinskog značaja
, jer se kroz ovaj proces dobija stvarni
prikaz rezultatata koji su postignuti na polju omladinske politike – prate se rezultati rada Kancelarija za mlade i drugih aktera i unapređuje kvalitet rada na lokalnom nivou. Ovaj proces su finansijski podržali Ministarstvo omladine i sporta, lokalne samouprave, različiti donatori i privredni subjekti, a aktivno učešće mladih i drugih ključnih aktera na opštinskom nivou su preduslov za uspešnu izradu i sprovođenje LAPa za mlade.

Exit mobile version