[ youth.rs ]

Konkurs “Zato što volim Dunav” – za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog ili web objavu

Konkurs “Zato što volim Dunav” za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog ili web objavu organizuje Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Bulevar Umetnosti 2a, 11070 Beograd, kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija i kompanija Coca-Cola, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd.

Konkurs, koji je deo kampanje Dan Dunava, biće otvoren od 29. juna 2011. godine u 00.00 časova i trajaće do 1. septembra 2011. godine u 00.00 časova.

Konkurs se održava u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije.

U nastavku teksta Pravila opisan je način učešća na konkursu.

Uslovi za učestvovanje

Konkursom su obuhvaćeni novinski članci, TV i radio prilozi, web objave (u daljem tekstu članci i prilozi) koji su objavljeni u medijima čija se sedišta nalaze na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja konkursa.

Svi novinari i autori članaka ili priloga imaju jednaka prava učestvovanja na konkursu..

Na konkursu nemaju pravo da učestvuju zaposleni u Coca-Cola Sistemu (kompanija Barlan S&M d.o.o. i Coca-Cola HBC Srbija A.D. Zemun), Republičkoj direkciji za vode, McCann Grupi d.o.o. i njenim povezanim društvima, agencijama Omnicom i njihovim povezanim društvima, kao ni članovi njihovih porodica (bračni drug, rođena i usvojena deca, kao ni roditelji, braća niti sestre ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu).

Članci i prilozi se po sadržaju moraju odnositi na zadatu temu Dunava i aktivnosti usmerene ka promociji vode i očuvanju dunavskog ekosistema.

Poziv za učešće i pravila konkursa biće poslata mejlom urednicima i redakcijama.

Pravila konkursa će biti dostupna i na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs i www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.

 

Trajanje konkursa i nadzor

Konkurs će biti otvoren 29. juna 2011. godine u 00.00 časova i trajaće do 1. septembra 2011. godine do 00.00 časova. 

Ime dobitnika nagrada u okviru konkursa “Zato što volim Dunav”, kao i pobednički radovi, biće postavljani na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs, 16. septembra 2011.godine.

Objavljeni članci i prilozi moraju obavezno imati potpis autora.

Proceduru regularnosti izbora najboljih radova će nadgledati žiri.

Žiri će činiti sledeći članovi:

 

Žiri će izbor članaka i priloga uraditi na osnovu ukupnog pregleda objavljenih članaka i priloga u zemlji.

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolji objavljeni članak ili prilog.

Članovi žirija će članke i priloge bodovati ocenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sledećih kriterijuma:

 

Nagrade konkursa

Prva i druga nagrada biće predate pobedniku najkasnije 60 dana nakon proglašenja najboljeg članka i/ili priloga, a kada je treća nagrada u pitanju, ona će biti isporučivana na adresu dobitnika u dogovorenim vremenskim intervalima.

 

Odgovornost

Organizator ima pravo korišćenja objavljenih članaka i priloga za potrebe promocije konkursa. Organizator se obavezuje da neće koristiti materijale u druge komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti autora članka ili priloga.

Organizator konkursa ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova koji se tiču vlasništva nad objavljenim člancima i prilozima. Objavljivanjem članaka i priloga u medijima, učesnik konkursa garantuje da je autor objavljenog sadržaja. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi sa vlasničkim pravima nad objavljenim sadržajima nisu odgovornost organizatora.

 

Prava pobednika se ne mogu preneti na treće lice.

Učesnici, odnosno pobednici konkursa, nemaju pravo da zahtevaju nagradu u količini većoj ili različite vrste od onih koje je organizator naveo u pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

 

Medijska pokrivenost

Organizator može da objavi i koristi u elektronskom, štampanom, foto i video materijalu, a bez materijalne nadoknade objavljeni članak ili prilog za potrebe konkursa.

Nakon dobijanja izričite pisane saglasnosti učesnika, organizator može da koristi lične informacije o učesniku i prenese ih drugim lokalnim kompanijama/pravnim licima/ udruženjima koji su na posredan i/ili neposredan način povezana sa organizacijom i sprovođenjem ovog konkursa, a kako bi bilo omogućeno učešće na konkursu.

Pobednik konkursa pristaje da učestvuje u javnim događajima koje organizator realizuje u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korišćenje slika u medijskim izveštajima, oglašavanju konkursa, itd.

 

Objavljivanje pravila konkursa

Svi učesnici obavezni su da poštuju pravila konkursa. Pravila konkursa će biti objavljena na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.

 

Rešavanje sporova

Za rešavanje sporova između organizatora i učesnika konkursa biće nadležan sud u Beogradu.

 

Prekid konkursa

Konkurs može da bude prekinut samo u slučaju više sile iz razloga koje organizator ne može da spreči, niti da na njih utiče, a koji imaju uticaja na proces odvijanja konkursa, regularnost konkursa i mogućnost organizatora da dodeli nagrade na način predviđen ovim pravilima.

 

Exit mobile version