[ youth.rs ]

Opstina Savski venac raspisala konkurs za mlade talente sa svoje opsitne

Već treću godinu za redom opština Savski venac daje podršku mladim talentima sa svoje Opštine koji imaju između 12 i 30 godina života. Konkurs je otvoren od 06.06.2011. do 17.06.2011.godine.

 

 

I OPŠTI USLOVI

da su državljani Republike Srbije

da imaju prebivalište na području gradske opštine Savski venac

II POSEBNI USLOVI

1. DODELA NAGRADA

A. Oblast nauke i obrazovanja

Učešće i rezultati na međunarodnim takmičenjima iz nastavnih oblasti

da su u školskoj 2010/2011 godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška, učestvovali na olimpijadama

da su u školskoj 2010/2011 godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška, učestvovali na međunarodnim takmičenjima

da su u školskoj 2010/2011 godini, za koju se dodeljuje finansijska podrška, za  takmičenja na Republičkom, Gradskom i opštinskom nivou osvojili:

B. Oblast sporta

Učešće i rezultati na takmičenjima iz oblasti sporta

V.  Oblast kulture i umetnosti

Priznanja iz oblasti kulture i umetnosti

2.USAVRŠAVANjE MLADIH

Odlasci na:

za stavke 1-4 uslov konkurisanja je minimalan prosek 8,5 a za stavku 5. minimalan prosek 9 na osnovnim studijama.

Prijava na Konkurs mora biti podneta na prijavnom obrascu koji je  propisala Komisija za mlade talente, a koju učesnici konkursa mogu preuzeti  ovde ili na adresi opštine u Ulici kneza Miloša broj 69, Beograd.

Učesnici Konkursa za dodelu nagrada dužni su da prilože:

Učesnici Konkursa za usavršavanje dužni su da prilože:

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti na Pisarnicu gradske opštine Savski venac, Ulica kneza Miloša 69, Beograd, ili poštom na istu adresu sa naznakom –PODRŠKA ZA TALENTE- ne otvarati. O visini sredstava koja će se dodeljivati odlučuje Komisija na osnovu broja prispelih prijava. Pravo na finansijsku podršku kandidat može ostvariti samo jednom u toku kalendarske godine. Pravo na finansijsku podršku kandidat može ostvariti samo po jednom osnovu iz Konkursa. Finansijska podrška se dodeljuje nakon provedenog konkursnog postupka, a na osnovu kriterijuma  utvrđenih . Pravilnika o uslovima,postupku i kriterijumima za dodelu finansijske podrške mladim talentima gradske opštine Savski venac. Finansijska podrška se isplaćuje odjednom na račun podnosioca zahteva kome je podrška odobrena. Odluku o odobrenoj finansijskoj podršci objavljuje Komisija za mlade talente u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa. Kandidat može podneti pismeni prigovor na odluku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

Prijavu možete preuzeti ovde

Exit mobile version