[ youth.rs ]

Poziv za dostavljanje prijava radi finansiranja projekata udruženja u 2011. godini

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima objavljuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA RADI FINANSIRANjA PROJEKATA UDRUŽENjA U 2011. GODINI

 

Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranje projekata koji su usmereni ka unapređenju održivog razvoja civilnog društva na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu. Ciljevi konkursa su:
1) Doprinos povećanom učešću udruženja u procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
2) Uspostavnjalje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju diversifikacije oblasti delovanja u kojem su angažovane organizacije civilnog društva, kao i kroz jačanje održivosti razvoja istih;
3) Poboljšanje kvaliteta života ranjivih kategorija stanovništva, kroz rad na unapređenju ljudskih i manjinskih prava;
4) Unapređenje kulturnih sadržaja na teritoriji grada Beograda.

Ukupan iznos za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju održivog razvoja civilnog društva je 14.000.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija), su dostupni i mogu se preuzeti sa ove stranice (na dnu), ili u prostorijama Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Beograd, Kraljice Marije 1/XIX, kancelarija 19 svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 časova. Za dodatne informacije možete se obratiti Nemanji Rankoviću na broj telefona 715-7357 ili putem e-maila: nemanja.rankovic@beograd.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1/XIX, Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1, Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat mora da sadrži naznaku „Komisija za izbor projekata koji su usmereni ka unapređenju održivog razvoja civilnog društva“, a na poleđini koverte naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i jedna kopija.
Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2011. godine.

Uputstvo
Prijavni formular
Exit mobile version