[ youth.rs ]

Konkurs za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo raspisuje Konkurs za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

Predlozi projekata kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu treba da obuhvataju realizaciju lokalnih projekata iz oblasti IKT (informaciono-komunikacionih tehnologija) koji za svoj cilj imaju uspostavljanje novih servisa eUprave iz nadležnosti lokalnih samouprava, podizanje nivoa sofisticiranosti nekog od postojećih servisa eUprave, omogućavanje dostupnosti servisa građanima i podizanje kapaciteta hardvera, softvera i komunikacione infrastrukture u cilju održivosti i unapređenja postojećih servisa u izabranim jedinicama lokalne samouprave.

Na konkursu mogu učestvovati sve jedinice lokalne samouprave koje ispune uslove definisane u ovom javnom pozivu, a to su: dostavljen predlog projekta koji u svemu zadovoljava uslove ovog Konkursa; uredno popunjena i dostavljena prijava; izjava o sufinansiranju projekta; objavljen najmanje jedan potpuni elektronski servis, (elektronski formular sa integrisanim plaćanjem) na Portalu eUprava. Za jednu jedninice lokalne samouprave može se finansirati najviše jedan projekat.

Odabir projekata vrši Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, na osnovu izvršene provere ispunjenosti uslova Konkursa i projekata od strane komisije za ocenu projekata, formirane od strane Republičkog zavoda za informatiku i internet. U ovoj godini biće odabrano najviše dvadeset jedinica lokalne samouprave.

Nakon izvršenog odabira projekata, Ministastvo za telekomunikacije i informaciono društvo i jedinica lokalne samouprave čiji su projekti odabrani za finansiranje, potpisaće ugovor o realizaciji projekta.

Sastavne delove prijave čine sledeći prilozi:

–  Dokument predloga projekta
–  Izjava predsednika opštine ili gradonačelnika o sufinansiranju projekta

Obrazac prijave za Konkurs može se preuzeti ovde:

–  Konkurs (doc)
–  Prijava (doc)
–  Izjava (doc)

Rok za podnošenje prijava je 29. novembar 2010. godine.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, jedinice lokalne samouprave se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs.

Prijave za Konkurs slati na adresu:

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

sa naznakom „Prijava za konkurs – Podizanje IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave

ili elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs.

Exit mobile version