[ youth.rs ]

RADIONICA e-Inkluzija ranjivih grupa

Beograd, 29. i 30. septembar 2010.
Radni jezici: engleski i srpski uz obezbeñen prevod
Mesto održavanja: Institut Servantes, Čika Ljubina 19, Beograd

Kontekst
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji realizuje projekat pod nazivom „Jačanje dijaloga izmeñu civilnog društva Srbije i EU”, koji ima za cilj da razvije održivi dijalog izmeñu Srbije i Evropske unije. U okviru ovog projekta IAN – Meñunarodna mreža pomoći (www.ian.org.rs) u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai (www.esplai.org) iz Španije sprovodi projekat Klikni ka Evropi. Grañenjem partnerstva izmeñu organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora i oslanjajući se na razvijene politike EU i učenjem iz iskustva zemalja EU u oblasti digitalne inkluzije, ovaj projekat ima za cilj do promoviše i doprinese digitalnoj inkluziji ljudi, preduzeća i zajednica u Srbiji, a time i unapreñenju kvaliteta života, veština potrebnih za zaposlenje, i socijalnoj uključenosti grañana Srbije. e-Inkluzija ili digitalna inkluzija podrazumeva informaciono društvo kojim su svi obuhvaćeni, to je način korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) da bi se podržalo i podstaklo učestvovanje svih ljudi u društvu znanja.
Deo projektnih aktivnosti obuhvata niz radionica na sledeće teme: e-Inkluzija ranjivih grupa, Promocija IKT asistivnih tehnologija, Standardi kvaliteta u IT edukaciji i Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju, kao i stvaranje neformalne mreže organizacija, institucija i kompanija koje kao deo svoje misije imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i e-inkluzije u Srbiji.

Radionica
Dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koje će biti organizovane u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011.
Kome je namenjena radionica:
Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, javnih institucija i privatnih kompanija koji su angažovani na osmišljavanju i/ili sprovoñenju programa IT opismenjavanja ranjivih grupa.
U okviru projekta “Jačanje dijaloga izmeñu civilnog društva Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Ciljevi:
• Razmena iskustava i prenos znanja i najboljih praksi organizacija civilnog društva i mreža iz
zemalja EU koje su aktivne na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa.
• Upoznati učesnike sa politikama i inicijativama u vezi sa digitalnom inkluzijom u Španiji i drugim
zemljama EU koje sprovode organizacije civilnog društva u Španiji i lokalne/nacionalne vlasti
• Upoznati učesnike sa primerima najboljih praksi i inicijativama u Srbiji na polju digitalne
inkluzije ranjivih grupa
• Analizirati i identifikovati adekvatne programe i politike iz zemalja Evropske unije (prvenstveno
Španije) koje se mogu primeniti i premostiti digitalni jaz koji postoji izmeñu ranjivih grupa i
opšte populacije u Srbiji, posebno u vezi sa:
o Osnaživanje radi zapošljavanja – identifikovanje neophodnih komponenata
sveobuhvatnog programa radi osnaživanja osoba iz ranjivih grupa kako bi uspešnije
učestvovale na tržištu rada.
o IKT kao deo rehabilitacije i resocijalizacije – identifikovanje situacija u kojima IKT
može da služi kao deo rehabilitacije za zatvorenike, mlade u sukobu sa zakonom,
pacijente u psihijatrijskim bolnicama i centrima za mentalno zdravlje u zajednici, itd.
Facilitatori sesija biće aktivisti španske NVO Esplai, Pedro Aguilera, Virginia Pareja i Marta Mans Valles,
kao i profesionalci iz IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u sprovoñenju programa za ugrožene grupe. Gosti
predavači biće predstavnici kompanije Microsoft.

Detaljan program radionice je u prilogu.
Svaka organizacija može da pošalje do 2 predstavnika. Učešće je besplatno. Broj mesta je ograničen.
Učesnicima koji nisu iz Beograda biće pokriveni troškovi putovanja u visini povratne autobuske karte kao i
jedno prenoćište u Beogradu.
Zainteresovani učesnici treba da popune prijavni formular.

Prijave slati e-mejlom na edu@ian.org.rs ili faksom na broj 011 7617 205.
Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, gstankov@ian.org.rs,
IAN-Meñunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.
Rok za slanje prijava je
20. septembar 2010.

PROGRAM RADIONICE
e-Inkluzija ranjivih grupa
Beograd, 29. i 30. septembar 2010.
1. dan – sreda, 29. septembar
Tema: Programi ICT edukacije i njihov uticaj na zapošljavanje ranjivih grupa
9:00 – 9:15 Registracija učesnika
9:15 – 9:30 Dobrodošlica i prezentacija projekta i ciljeva radionice
9:30 – 9:45 Obraćanje predstavnika Delegacije Evropske unije u Srbiji (čeka
se potvrda)
9:45 – 10:30 Kontekst u Srbiji i EU – zapošljivost i nezaposlenost u Srbiji, Španiji
i EU, politike u vezi sa e-inkluzijom u EU, Španiji i Srbiji. Važnost
e-veština, Digitalna agenda
10:30 – 11:00 Sesija 1 – Studija slučaja o unapreñenju e-veština u Evropi,
Melissa Pailthorp, Microsoft
11:00 – 11:15 Pauza za kafu
11:15 – 13:00 Sesija 2
Kako unaprediti zapošljivost polaznika u telecentrima∗. 7 koraka
ka metodologiji podizanja zapošljivosti
∗ Postoje različite vrste telecentara širom sveta. Telecentri mogu biti nevladine organizacije, nezavisne
agencije ili kompanije, ili projekti nacionalnih agencija. Telecentri pružaju: edukaciju u oblasti
računarskih veština relevantnih za “ekonomiju zasnovanu na znanju”, pristup telefonu i faksu, pristup
internetu i e-mejlu, i druge usluge i podršku u oblasti ICT-a kako bi se zadovoljile osnovne potrebe
stanovništva. Generalno, postoje 4 veličine telecentara: Mikro (e-tačke), Mini (telekolibe), Osnovni
(teledomovi) i Multifunkcionalni telecentri.
13:00 – 13:45 Ručak
13:45 – 15:15 Sesija 3
Mreža Red Conecta, smanjenje digitalnog jaza kroz ICT programe
u telecentrima za ranjive grupe.
15:15 – 15:30 Pauza za kafu
15:30 – 17:00 Sesija 4
IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u
osmišljavanju, sprovoñenju i postizanju efekata programa ICT
edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

2. dan – četvrtak, 30. septembar
Tema: Programi ICT edukacije i njihov uticaj na rehabilitaciju i resocijalizaciju
specifičnih ranjivih grupa
9:00 – 10:30 Sesija 1
Inicijative za unapreñenje ICT znanja i zapošljivosti u romskoj
populaciji
1. Program Acceder
2. Katalonski plan za romsku zajednicu
3. Unapreñenja ICT veština meñu liderima romskih zajednica
10:30 – 10:45 Pauza za kafu
10:45 – 11:30 Sesija 2
ICT inicijative u školama za decu sa invaliditetom, gost predavač
iz Microsoft-a
11:30 – 12:45 Sesija 3
Typing future – projekat za podučavanje ICT veština u zatvorima
12:45 – 13:30 Ručak
13:30 – 15:00 Sesija 4
Iskustvo IAN-a u ICT edukaciji kao deo programa rehabilitacije i
resocijalizacije za mlade u sukobu sa zakonom, psihijatrijske
bolesnike koji napuštaju bolnicu i dugotrajno nezaposlene
15:00 – 15:15 Pauza za kafu
15:15 – 16:45 Sesija 5
Identifikovanje programa i politika EU koji se mogu primeniti u
Srbiji, šta nedostaje (politike, zakoni, znanje, itd), formulisanje
preporuka.

Exit mobile version