[ youth.rs ]

Foto konkurs ” reka Sava – priroda, ljudi i kultura”

Međunarodna komisija za sliv reke Save uspostavljena je Okvirnim sporazumom o slivu reke Save čije su potpisnice: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija. Koordinator aktivnosti koje se realizuju u okviru Savske komisije i njenih tela, ispred Republike Srbije je MPŠV-Republička direkcija za vode.

Mandat i odgovornosti Savske komisije odražavaju ambiciozni pristup država strana u cilju efikasnog sprovođenja Okvirnog sporazuma o slivu reke Save čiji su glavni ciljevi: uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na reci Savi i njenim plovnim pritokama, uspostavljanje održivog upravljanja vodama, te preduzimanje mera za sprečavanje ili ograničavanje opasnosti, i smanjivanje i uklanjanje štetnih posledica voda.  
Povodom proslave Dana reke Save 1.juna, koji će se ove godine održati u Bosanskoj Gradišci, Savska komisija je objavila FOTO KONKURS na temu „REKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“, koji se organizuje za učesnike iz svih država strana Okvirnog sporazuma, a na koji se mogu prijaviti kako profesionalni, tako i fotografi amateri. Konkurs traje od 19.aprila do 17.maja 2010.godine.
U prilogu teksta nalaze se opis i uslovi FOTO KONKURSA, kao i prijava za isti. Za bliže informacije obratite se Milici Milenković PR kontaktu Savske komisije za Republiku Srbiju, putem telefona 011/201-33-60 ili maila milica.milenkovic@minpolj.gov.rs

Opis i uslovi konkursa
Prijava na foto konkurs

Exit mobile version