[ youth.rs ]

Letnja škola 2010: Izgubljeni u “tranziciji”

U organizaciji Rosa-Luxemburg-Stiftung (Beograd) u saradnji sa Alternativnom Kulturnom Organizacijom – AKO (Novi Sad)
“Tranzicija” predstavlja najčešće upotrebljavani termin za opisivanje promena u istočnoj i jugoistočnoj Evropi od pada Berlinskog zida 1989. godine. U medijima, politici i društvenim naukama, ovaj termin je uobičajeno korišćen za opisivanje transformacije društava iz autoritarnog sistema državnog socijalizma, u demokratska i liberalna društva.

“Tranzicija”, koja je u proteklih 20 godina zahvatila zemlje bivšeg real-socijalizma, drastično je izmenila njihov izgled. Promene su ovim društvima u prvom redu donele više političke slobode. Ali istovremeno postoji i druga strana tranzicije, koju obeležavaju ekonomska periferizacija, socijalna fragmentacija, korupcija i autoritarne političke prakse, etnički nacionalizam i klerikalizacija, kulturna infantilizacija i retradicionalizacija.

Navedeni fenomeni predstavljaju simptome duboke krize u društvima istočne i jugoistočne Evrope i utoliko ne mogu biti objašnjeni kao “devijacije” na inače “ispravnom” putu tranzicije. Umesto toga, oni ukazuju na suštinske nedostatke samog koncepta tranzicije. Zato je neophodno kritički ispitati i oceniti kako sam koncept, tako i proces tranzicije u zemljama istočne i jugoistočne Evrope.

Kritičko sagledavanje mitova i realnosti “tranzicije” predstavljaće centralnu temu Letnje škole, koju Fondacija Rosa-Luxemburg-Stiftung u saradnji sa Alternativnom Kulturnom Organizacijom – AKO (Novi Sad), organizuje u 2010. godini.

Zato pozivamo mlađe istraživače, društvene i političke aktiviste i kritički orijentisane umetnike da predstave i diskutuju o svojim istraživanjima, analizama i radovima na temu tranzicije u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Naš cilj je da stvorimo mesto susreta, razmene ideja i diskusije o kritičkoj teoriji i praksi danas, ali i u budućnosti.

POZIV

Pozivamo Vas da se prijavite za letnju školu i da pošaljete Vaš predlog izlaganja.

Teme za diskusije i prezentacije biće podeljene u 4 osnovne oblasti:

1) Ekonomija i društveni odnosi
Šta predstavlja i šta donosi sa sobom “tranzicija” u socioekonomskoj sferi? Ekonomija i društveni odnosi obeleženi privatizacijom, periferizacijom, fragmentacijom društvenih odnosa i korupcijom. Da li je neoliberalizam trijumfovao?

2) Subjekt i društvo
Odnos pojedinca i društva u procesu “tranzicije”. Na koji se način promenilo društvo i položaj pojedinca u njemu u proteklih 20 godina? Koja je uloga medija u “tranzicijskim” društvima? Koja su obeležja rodnih odnosa? Postoji li međugeneracijska solidarnost? Kakva je uloga mlade populacije u “tranziciji”? Gde su uzroci uvećane stope kriminala, nasilja, zloupotrebe narkotika i psihoza?

3) Ideologija i kultura
Ideološke i kulturne vrednosti “tranzicije”. Zašto su nacionalizam, klerikalizacija i retradicionalizacija centralne ideološke pojave procesa “tranzicije”? Zašto i na koji način retrogradne društvene vrednosti i autoritarni politicki obrasci idu zajedno sa ekonomskim neoliberalizmom?

4) Društveni pokreti i otpori
Mesto i funkcija društvenih pokreta u “tranziciji”. Koja su to društvena gibanja koja karakterišu “tranzicijska” društva? Postoje li otpori “tranziciji”? Od radničkih štrajkova i studentskih protesta, do kritičkih umetničkih praksi i dalje…

Primer formulara za prijavu možete pronaći pri dnu ove stranice.

Uz formular pošaljite predlog izlaganja, koji treba da sadrži apstrakt (do 1 strane A4 formata u wordu) i kratku biografiju (do 400 slovnih karaktera).

USLOVI ZA UČEŠĆE

• Da ste mlađi istraživač iz sfere društvenih nauka, politički aktivista / aktivista društvenih pokreta ili aktivista iz sfere kritičkih umetničkih praksi.
• Da dolazite iz regiona jugoistočne Evrope i da ste svojim aktivizmom ili istraživačkim / umetničkim radom vezani za ovo područje.
• Da ste u mogućnosti da aktivno učestvujete u toku svih dana Letnje škole.

DODATNI USLOVI

• Radni jezik Letnje škole biće srpsko/hrvatsko/bosanski.
• Izabrani učesnici dužni su da do 1. oktobra 2010. godine pošalju kompletne tekstove svojih izlaganja organizatoru konferencije, radi publikovanja.

ROK ZA PRIJAVE

• Krajnji rok za prijavu za učešće u Letnjoj školi 2010 je: 25. april.
• Broj učesnika je ogranicen. Izabrani učesnici biće obavešteni do 10. maja.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Letnja škola će se održati 01. – 04. jula 2010. godine u Novom Sadu, u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Organizator pokriva troškove prevoza, smeštaja i obroka svim učesnicima.

Prijave za ucešće slati na mail adresu: letnjaskola2010 [at] gmail.com

Organizatori:

Rosa Luxemburg Stiftung
Kancelarija za jugoistočnu Evropu (Beograd)

Alternativna kulturna organizacija – AKO (Novi Sad)

Podrška u realizaciji:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad)

Attachment Size
poziv_za_letnju_skolu.pdf 53.64 KB
prijava_za_ucesce_na_letnjoj_skoli_2010.doc 57.5 KB
Exit mobile version